NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. prosince 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  322/2018 | Částka:  157/2018
20.12.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


322

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. prosince 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací,
ve znění pozdějších předpisů


      Vláda nařizuje podle § 139 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. a nařízení vlády č. 360/2017 Sb., se mění takto:

      1.  V příloze č. 1 bodě 3 se slovo ˙důležitých˙ zrušuje.

      2.  V příloze č. 1 bodě 4 se slova ˙ , jakož i další˙ nahrazují slovy ˙a další˙.

      3.  V příloze č. 1 bodě 7 se slova ˙Závažné politické˙ nahrazují slovem ˙Politické˙.

      4.  V příloze č. 2 bodě 2 se slova ˙důležitých pro obranu a bezpečnost státu˙ nahrazují slovy ˙ , které jsou kritickou infrastrukturou podle krizového zákona˙.

      5.  V příloze č. 2 bodě 3 se slova ˙důležité pro obranu a bezpečnost státu˙ nahrazují slovy ˙ , která je kritickou infrastrukturou podle krizového zákona˙.

      6.  V příloze č. 2 bodě 4 se slovo ˙speciálních˙ zrušuje a za slovo ˙přeprav˙ se vkládají slova ˙ , které se týkají obrany a bezpečnosti státu,˙.

      7.  V příloze č. 3 bodě 5 se slova ˙celních orgánů˙ nahrazují slovy ˙pověřeného celního orgánu˙.

      8.  V příloze č. 3 bodě 6 se slova ˙celních orgánů˙ nahrazují slovy ˙orgánů Celní správy České republiky˙.

      9.  V příloze č. 3 bodě 8 se slova ˙pověřených celních orgánech, vystupujících˙ nahrazují slovy ˙pověřeném celním orgánu, vystupujícím˙.

      10.  V příloze č. 3 bodě 10 se slova ˙celních a daňových podvodů˙ nahrazují slovy ˙daňových trestných činů˙.

      11.  V příloze č. 3 se za bod 10 vkládá nový bod 11, který zní:
˙11. Opatření v oblasti odhalování trestných činů spáchaných porušením celních předpisů, v jejichž případě je dána působnost pověřeného celního orgánu podle trestního řádu
V-T˙.

Dosavadní body 11 až 28 se označují jako body 12 až 29.

      12.  V příloze č. 3 bodech 17 až 21 se text ˙V˙ nahrazuje textem ˙V-D˙.

      13.  V příloze č. 3 bod 23 zní:

˙23. Činnost Finančního analytického úřadu
V-D˙.

      14.  V příloze č. 3 bodech 24 a 25 se za slovo ˙hospodářské˙ vkládají slova ˙a další˙.

      15.  V příloze č. 5 bodě 1 se slova ˙Zvláštní programové˙ nahrazují slovem ˙Programové˙ a za slovo ˙vybavení˙ se vkládají slova ˙ , které se týká obrany a bezpečnosti státu˙.

      16.  V příloze č. 5 bodě 6 se slova ˙Inspekce ministra obrany˙ nahrazují slovy ˙Ministerstva obrany˙.

      17.  V příloze č. 5 bodě 13 se slova ˙Vlastní informace˙ nahrazují slovem ˙Informace˙.

      18.  V příloze č. 5 bodě 37 se slovo ˙zvláštní˙ zrušuje.

      19.  V příloze č. 5 bodě 38 se slovo ˙vojenských˙ zrušuje a za slovo ˙objektů˙ se vkládají slova ˙podle zákona upravujícího zajišťování obrany České republiky˙.

      20.  V příloze č. 5 bodě 41 se slova ˙zvlášť určených zařízení nebo pracovišť Ministerstva obrany˙ nahrazují slovy ˙staveb, zařízení nebo pracovišť Ministerstva obrany zvlášť určených podle zákona upravujícího zajišťování obrany České republiky˙.

      21.  V příloze č. 6 bod 3 zní:

˙3. Výzkum, vývoj a inovace výrobků zbrojního průmyslu
V˙.

      22.  V příloze č. 6 bodě 4 se slovo ˙důležitých˙ zrušuje.

      23.  V příloze č. 6 bodě 7 se slova ˙Zásadní obchodně˙ nahrazují slovem ˙Obchodně˙.

      24.  V příloze č. 6 bodech 10 a 11 se slovo ˙důležitých˙ zrušuje.

      25.  V příloze č. 6 bodě 13 se slova ˙Konkrétní údaje˙ nahrazují slovem ˙Údaje˙.

      26.  V příloze č. 7 bodě 8 se slova ˙zajištění důležitých˙ nahrazují slovem ˙zabezpečení˙.

      27.  V příloze č. 8 bodě 3 se slovo ˙terorizmu˙ nahrazuje slovem ˙terorismu˙.

      28.  V příloze č. 8 bodě 5 se slova ˙Speciální technická˙ nahrazují slovem ˙Technická˙.

      29.  V příloze č. 8 bodě 6 se slova ˙jakož i oponentní posudky˙ nahrazují slovy ˙včetně oponentních posudků˙.

      30.  V příloze č. 8 bodě 10 se slovo ˙důležité˙ zrušuje a slovo ˙speciálních˙ se nahrazuje slovem ˙bezpečnosti˙.

      31.  V příloze č. 8 bodě 12 se slova ˙Utajované bezpečnostní˙ nahrazují slovem ˙Bezpečnostní˙.

      32.  V příloze č. 8 bodě 16 se slovo ˙určených˙ a slovo ˙důležitých˙ zrušuje.

      33.  V příloze č. 8 bod 20 zní:

˙20. Dokumentace sítí elektronických komunikací pro období krizových situací
V-T˙.

      34.  V příloze č. 8 se za bod 20 vkládá nový bod 21, který zní:

˙21. Údaje o účastnických vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh a přesné místo ukončení vedení a umístění správních úřadů
V-T˙.

Dosavadní body 21 až 24 se označují jako body 22 až 25.

      35.  V příloze č. 9 bodě 5 se slova ˙ve zvláštním zájmu˙ zrušují.

      36.  V příloze č. 10 bodě 3 se slova ˙důležitých pro obranu a bezpečnost státu˙ nahrazují slovy ˙ , které se týkají obrany a bezpečnosti státu˙.

      37.  V příloze č. 10 bodě 4 se slovo ˙stanovené˙ zrušuje a slova ˙důležité pro bezpečnost státu˙ se nahrazují slovy ˙ , která se týká obrany a bezpečnosti státu˙.

      38.  V příloze č. 11 bodě 2 se slova ˙Speciální charakteristiky˙ nahrazují slovem ˙Charakteristiky˙.

      39.  V příloze č. 11 bodě 7 se slova ˙Vybrané informace˙ nahrazují slovem ˙Informace˙.

      40.  V příloze č. 14 se bod 3 zrušuje.

Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.

      41.  V příloze č. 18 bodě 5 se slovo ˙důležitých˙ zrušuje.

      42.  V příloze č. 18 bodě 8 se slova ˙Stanovené údaje˙ nahrazují slovem ˙Údaje˙.

      43.  V příloze č. 18 bodech 12, 13 a 17 se slovo ˙stanovených˙ zrušuje.

      44.  V příloze č. 19 bodě 21 se slova ˙Provozní bezpečnostní˙ nahrazují slovem ˙Bezpečnostní˙.

      45.  V příloze č. 19 se doplňuje bod 22, který zní:

˙22. Způsob a metody zjišťování, zda v jednací oblasti nedochází k nedovo- lenému použití technických prostředků určených k získávání informací
V-T˙.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.