NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. července 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.

Sbírka:  191/2019 | Částka:  83/2019
8.8.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


191

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. července 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.


      Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 odst. 1 písm. f) se slova ˙a paralympijských hrách˙ nahrazují slovy ˙,paralympijských a deaflympijských hrách a na Global Games pořádaných Mezinárodní asociací pro sport osob s mentálním postižením (dále jen ˙Global Games˙)˙.

      2.  V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:
˙n)
Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole.˙.

      3.  V nadpisu § 7 se slova ˙a paralympijských hrách˙ nahrazují slovy ˙,paralympijských a deaflympijských hrách a na Global Games˙.

      4.  V § 7 odst. 1 se slova ˙a paralympijských hrách˙ nahrazují slovy ˙,paralympijských a deaflympijských hrách a na Global Games˙.

      5.  V § 7 odst. 1 a 2 se slova ˙nebo paralympijských hrách˙ nahrazují slovy ˙,paralympijských nebo deaflympijských hrách nebo na Global Games˙.

      6.  Za § 10e se vkládá nový § 10f, který včetně nadpisu zní:

˙§ 10f

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole

      (1)  Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole se uděluje zaměstnanci vysoké školy za vynikající vzdělávací činnost nebo za významnou inovaci ve vzdělávací činnosti.

      (2)  Ocenění podle odstavce  1 tvoří diplom a další věcné nebo peněžní ocenění v hodnotě do 100 000 Kč. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše 5 těchto ocenění.˙.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:


Ing. Plaga, Ph.D., v. r.