NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

Sbírka:  91/2019 | Částka:  42/2019
2.4.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


91

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. března 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky,
která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky,
nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)


      Vláda nařizuje podle § 279 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 24/1993 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb.:

Čl. I

      V § 2 nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), se slovo ˙součet˙ nahrazuje slovy ˙dvojnásobek
součtu˙.
Čl. II

Přechodné ustanovení


      V řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, ve kterých jsou nebo mají být prováděny srážky ze mzdy, plátce mzdy uplatní nově vypočtenou částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, poprvé za výplatní období, do ně-hož připadne den nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2019.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministr spravedlnosti:


JUDr. Kněžínek, Ph.D., v. r.