NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. srpna 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  234/2019 | Částka:  101/2019
12.9.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


234

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. srpna 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací
v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
ve znění pozdějších předpisů


      Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 19/2017 Sb. a nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se mění takto:

      1.  V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

      ˙(4)  Ohlášení podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2021 a pro období následující.˙.

      2.  V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:

      ˙(4)  Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2021 a pro období následující.˙.

      3.  V příloze č. 1 část A zní:
      4.  V příloze č. 2 části A odst. IV. písm. a) se text ˙č. 83/1996 Sb.˙ nahrazuje textem ˙č. 298/ /2018 Sb.˙.

Čl. II

Přechodná ustanovení

      1.  Řízení o žádostech o poskytnutí dotace na založení lesního porostu zahájená podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

      2.  Dotace na péči o lesní porost podle § 2 odst. 1 písm. b) a dotace za ukončení zemědělské výroby podle § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 185/2015 Sb. na lesním porostu, který byl založen na zemědělské půdě podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se poskytuje podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:


Ing. Toman, CSc., v. r.