NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. srpna 2018 o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)

Sbírka:  199/2018 | Částka:  99/2018
14.9.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


199

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. srpna 2018
o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání
ze standardu DVB-T na standard DVB-T2
(nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)      Vláda nařizuje podle čl. II bodu 1 zákona č. 252/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ˙zákon˙):

§ 1

Předmět úpravy

      (1)  Toto nařízení stanoví Technický plán přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2.

      (2)  Toto nařízení se vztahuje na zemské digitální televizní vysílání šířené ve vysílacích sítích uvedených v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení a upravuje proces přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na stan-dard DVB-T2 (dále jen ˙přechod˙) za účelem uvolnění rádiových kmitočtů v kmitočtovém pás-mu 694--790 MHz.

§ 2

Vymezení pojmů

      Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a)
vysílačem velkého výkonu vysílač zajišťující zemské digitální televizní vysílání na území České republiky s maximálním efektivním vyzářeným výkonem (ERPmax) větším než 30 dBW,
b)
vysílačem malého výkonu vysílač nebo televizní převaděč zajišťující zemské digitální televizní vysílání na území České republiky s maximálním efektivním vyzářeným výkonem (ERPmax) rovným nebo menším než 30 dBW,
c)
vysílací sítí veřejná komunikační síť tvořená vysílači zajišťujícími šíření zemského digitálního televizního vysílání,
d)
digitálním multiplexem souhrnný datový tok obsahující dílčí datové toky náležející jednotlivým televizním, popřípadě rozhlasovým programům, službám přímo souvisejícím s programy nebo dodatečným službám, které jsou upraveny pro společný přenos a následné šíření prostřednictvím vysílací sítě,
e)
stávající vysílací sítí vysílací síť provozovaná na základě přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 470--790 MHz, ve které je šířen digitální multiplex ve standardu DVB-T,
f)
přechodovou vysílací sítí vysílací síť sestavená a provozovaná na omezenou dobu podle čl. II bodu 3 zákona pro šíření souběžného vysílání využívající rádiové kanály uvedené v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení,
g)
souběžným vysíláním časově omezené současné šíření zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T prostřednictvím stávajících vysílacích sítí a přechodových vysílacích sítí zemského digitálního televizního vysílání, ve kterých je šířen digitální multiplex ve standardu DVB-T2 v dotčené územní oblasti odpovídající nejméně územnímu rozsahu pokrytí dotčené územní oblasti zemským digitálním vysíláním ve standardu DVB-T provozovaném na základě individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů platných ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení,
h)
rádiovým kanálem kmitočtový blok o šířce 8 MHz, který se využívá pro zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T nebo ve standardu DVB-T2, který je označen svým číslem,
i)
finální vysílací sítí vysílací síť provozovaná na základě přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 470--694 MHz změněného podle čl. II bodu 5 zákona, ve které je šířen digitální multiplex ve standardu DVB-T2.
§ 3

Označení vysílacích sítí

      Vysílací sítě se označují těmito čísly:
a)
1, 2, 3 a 4, jedná-li se o stávající vysílací síť,
b)
11, 12 a 13, jedná-li se o přechodovou vysílací síť, a
c)
21, 22, 23 a 24, jedná-li se o finální vysílací síť.

§ 4

Vymezení dotčených územních oblastí

      Při přechodu držitelé přídělů rádiových kmitočtů pro vysílání ve standardu DVB-T postupují po dotčených územních oblastech, které jsou vymezeny pro každou stávající vysílací síť samostatně podle technického a kmitočtového řešení stávající vysílací sítě 1 až 4. Dotčené územní oblasti jsou vymezeny na základě hodnoty minimální plánovací intenzity signálu zemského televizního vysílání z příslušných vysílačů velkého výkonu a vysílačů malého výkonu.

§ 5

Základní podmínky přechodu

      (1)  K vypnutí zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T ve lhůtách uvedených v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení může dojít, pokud je v dotčené územní oblasti zajištěno pokrytí obyvatelstva signálem finální nebo přechodové vysílací sítě zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2 nejméně v rozsahu vysílání stávajících vysílacích sítí DVB-T a pokud tomu nebrání přírodní nebo odůvodněné technické překážky, přičemž:
a)
finální vysílací síť 21 nahrazuje stávající vysílací síť 1,
b)
finální vysílací síť 22 nahrazuje stávající vysílací síť 2,
c)
finální vysílací síť 23 nahrazuje stávající vysílací síť 3 a
d)
finální vysílací síť 24 nahrazuje stávající vysílací síť 4.

      (2)  Rozsah pokrytí dotčené územní oblasti zemským digitálním televizním vysíláním zjišťuje operátor1) vysílací sítě výpočtem nebo jej ověřuje měřením podle vyhlášky o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání2). Rozsah pokrytí dotčené územní oblasti zemským digitálním televizním vysíláním operátor vysílací sítě posuzuje podle plánovacích parametrů uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Cílový rozsah pokrytí signálem zemského televizního vysílání finálních vysílacích sítí 21 až 24 operátor vysílací sítě posuzuje podle § 11 odst. 2.

      (3)  Souběžné vysílání je vysílači velkého výkonu zajišťováno v dotčené územní oblasti nejméně po dobu uvedenou v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení, přičemž:
a)
přechodová vysílací síť 11 je určena pro zajištění souběžného vysílání ke stávající vysílací síti 1,
b)
přechodová vysílací síť 12 je určena pro zajištění souběžného vysílání ke stávajícím vysílacím sítím 2 a 3 a případně pro regionální provozovatele vysílání,
c)
přechodová vysílací síť 13 je určena pro zajištění souběžného vysílání ke stávající vysílací síti 4 a případně pro regionální provozovatele vysílání.

      (4)  Vypnutí vysílačů velkého výkonu stávajících vysílacích sítí 1 až 4 ve standardu DVB-T operátoři vysílacích sítí provedou ve lhůtách uvedených v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení za podmínky, že je zajištěno souběžné vysílání nejméně po do- bu 6 měsíců.

      (5)  Vysílače malého výkonu stávajících vysílacích sítí operátoři vysílacích sítí převedou na zemské digitální televizní vysílání šířené ve standardu DVB- -T2 v návaznosti na vypnutí vysílačů velkého výkonu ve standardu DVB-T v dotčené územní oblasti. V případě, že z důvodu přírodních nebo odůvodněných technických překážek nebude toto převedení u vysílačů malého výkonu, které využívají rádiové kmitočty z pásma 470--694 MHz, možné, může operátor vysílací sítě převedení tohoto vysílače malého výkonu uskutečnit, pokud to technické překážky dovolí, i po uplynutí lhůty uvedené v § 11 odst. 1 nebo v případě, že technické překážky nebude možné vyřešit, jeho vysílání ukončit ke dni 1. února 2021. Vysílání vysílačů malého výkonu provo- zovaných s využitím rádiových kmitočtů z pás- ma 694--790 MHz musí být ukončeno nejpozději ke dni 30. června 2020.

§ 6

Finální vysílací síť 21 provozovatele televizního vysílání ze zákona

      (1)  Finální vysílací síť 21 pro šíření digitálního multiplexu veřejné služby3) zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2 je tvořena rádiovými kanály 26, 33 a 39. Pro vysílače malého výkonu mohou být za podmínek stanovených v § 10 odst. 8 použity i jiné rádiové kanály.

      (2)  Rádiové kanály pro zemské digitální tele- vizní vysílání multiplexu veřejné služby ve standar-du DVB-T, rádiové kanály pro zajištění přechodové vysílací sítě 11 a rádiové kanály pro finální vysílací síť 21 a lhůty pro vypnutí vysílačů stávající vysílací sítě 1 jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

      (3)  Provozovatel televizního vysílání ze zákona (dále jen ˙Česká televize˙) splňuje vysíláním ve standardu DVB-T2 podmínky zákona o České televizi a zákona o Českém rozhlasu pro provoz digitálního multiplexu veřejné služby, jakmile dosáhne pokrytí alespoň 95 % obyvatelstva signálem zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2 výpočtem podle vyhlášky o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání. Bu- de-li dosaženo hodnoty pokrytí signálem stanovené větou první, Česká televize může provést změny ve vysílání ve standardu DVB-T včetně úplného nebo částečného vypnutí vysílání ve standardu DVB-T.

      (4)  Od okamžiku dosáhnutí pokrytí alespoň 95 % obyvatelstva podle odstavce 3 se posuzuje dostupnost jednotlivých programů České televize v součtu všech využívaných způsobů šíření zemského digitálního televizního vysílání. Česká tele-vize ukončí zemské digitální vysílání ve standar- du DVB-T nebo jeho části v závislosti na svých technických a ekonomických možnostech a zejména po dosažení alespoň 95 % pokrytí obyvatel podle odstavce 3.

§ 7

Finální vysílací síť 22

      (1)  Finální vysílací síť 22 pro šíření zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2 je tvořena rádiovými kanály 22, 27, 28, 34, 38 a 40. Pro vysílače malého výkonu mohou být za podmínek stanovených v § 10 odst. 8 použity i jiné rádiové kanály.

      (2)  Rádiové kanály pro zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T v rámci stávající vysílací sítě 2, rádiové kanály pro zajištění přechodové vysílací sítě 12 a rádiové kanály pro finální vysílací síť 22 a lhůty pro ukončení zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 8

Finální vysílací síť 23

      (1)  Finální vysílací síť 23 pro šíření zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB- -T2 je tvořena rádiovými kanály 22, 23, 31, 33, 34 a 35. Pro vysílače malého výkonu mohou být za podmínek stanovených v § 10 odst. 8 použity i jiné rádiové kanály.

      (2)  Rádiové kanály pro zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T v rámci stávající vysílací sítě 3, rádiové kanály pro zajištění přechodové vysílací sítě 12 a rádiové kanály pro finální vysílací síť 23 a lhůty pro ukončení zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 9

Finální vysílací síť 24

      (1)  Finální vysílací síť 24 pro šíření zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2 je tvořena rádiovými kanály 21, 30, 42, 43, 44, 45 a 46. Pro vysílače malého výkonu mohou být za podmínek stanovených v § 10 odst. 8 použity i jiné rádiové kanály.

      (2)  Rádiové kanály pro zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T v rámci stávající vysílací sítě 4, rádiové kanály pro zajištění přechodové vysílací sítě 13 a rádiové kanály pro finální vysílací síť 24 a lhůty pro ukončení zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

§ 10

Další podmínky přechodu

      (1)  Držitel přídělu rádiových kmitočtů pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání požádá Úřad o změnu přídělu v souladu s podmínkami čl. II bodu 5 zákona a v souladu s přílohami č. 1 až 4 k tomuto nařízení.

      (2)  Na základě rozhodnutí Úřadu o změně přídělu rádiových kmitočtů nezbytných pro provozování finálních vysílacích sítí držitel individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů požádá ve lhůtách stanovených v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení Úřad o
a)
odnětí individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro stávající vysílací sítě nebo přechodové vysílací sítě v souladu s § 19 zákona o elektronických komunikacích a
b)
vydání individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nezbytných pro provozování finálních vysílacích sítí.

      (3)  Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle odstavce 2 písm. b) Úřad udělí až po nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí individuálního oprávnění vydaného podle odstav- ce 2 písm. a).

      (4)  Nad rámec zajištění přechodu je možné v přechodových vysílacích sítích 12 a 13 a ve finálních sítích 22 až 24 šířit zemské digitální televizní vysílání provozovatelů regionálního televizního vysílání podle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a to v územním rozsahu daném technickým řešením a kmitočtovými možnostmi těchto sítí.

      (5)  Pokud v období souběžného vysílání pokrytí dotčené územní oblasti zemským digitálním televizním vysíláním ve standardu DVB-T2 šířeným přechodovou vysílací sítí, v níž jsou umístěny programy
a)
provozovatelů vysílání s licencí, nedosáhne nejméně stejné hodnoty pokrytí území, jakou má pokrytí tohoto území zemským digitálním televizním vysíláním ve standardu DVB-T, nebo
b)
provozovatele vysílání ze zákona, nedosáhne hodnoty pokrytí alespoň 95 % obyvatel finální vysílací sítě v dotčené územní oblasti,

operátor příslušné vysílací sítě využije rádiový kanál přidělený pro dotčenou územní oblast i pro vysílače na jiných stanovištích v dotčené územní oblasti, než jsou uvedena v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení. Pokud nelze přidělený rádiový kanál pro takové řešení využít, postupuje operátor vysílací sítě podle odstavce 7.

      (6)  Pro využití rádiového kanálu na stanovištích, která nejsou uvedena v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení, v rámci sítí využívajících tentýž rádiový kanál v dotčené územní oblasti požádá operátor vysílací sítě Úřad o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů tak, aby stanovené lhůty pro zahájení a ukončení souběžného vysílání, zahájení provozu finálních vysílacích sítí a vypnutí zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T mohly být splněny, nejméně však
a)
6 měsíců pro vysílače velkého výkonu, nebo
b)
2 měsíce pro vysílače malého výkonu

před plánovaným uvedením takového vysílače do provozu.

      (7)  Pokud operátor vysílací sítě nemůže v dotčené územní oblasti pro technické překážky zajistit pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním v rozsahu stanoveném tímto nařízením, a to ani postupem podle odstavců 4 a 5, neprodleně o tom informuje příslušné provozovatele vysílání a Úřad. Při odstraňování technických překážek zajištění pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním podle věty první poskytne Úřad operátorovi vysílací sítě na jeho žádost nezbytnou součinnost.

      (8)  Rádiové kanály stanovené v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení pro vysílače malého výkonu Úřad změní v závislosti na technických možnostech vysílacích sítí na základě úspěšné kmitočtové koordinace a odůvodněné žádosti operátora příslušné vysílací sítě o změnu stanoveného rádiového kanálu.

§ 11

Dokončení přechodu

      (1)  Zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T s využitím rádiových kmitočtů pás-ma 694--790 MHz ve stávajících vysílacích sítích 1 až 4 se ukončí nejpozději dnem 30. června 2020, ke kterému budou uvolněny rádiové kmitočty pás- ma 694--790 MHz.

      (2)  Česká televize zajistí do dne 1. února 2021 pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním ve standardu DVB-T2 finální vysílací sítí 21 v rozsahu alespoň 95 % obyvatel. Pokrytí obyvatel signálem finálními vysílacími sítěmi 22, 23 a 24 zajistí operátoři vysílacích sítí v rozsahu pokrytí obyvatel území odpovídající rozsahu pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním ve standardu DVB-T stávajícími vysílacími sítěmi 2, 3 a 4 ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení.

      (3)  Vysílání prostřednictvím stávajících vysílacích sítí šířících digitální multiplex ve standar- du DVB-T s využitím rádiových kmitočtů pás- ma 470--694 MHz se ukončí nejpozději dnem 1. února 2021.

§ 12

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministryně průmyslu a obchodu:


Ing. Nováková v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 199/2018 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 199/2018 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 199/2018 Sb.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 199/2018 Sb.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 199/2018 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
§ 2 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
2)
Vyhláška č. 163/2008 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání.
3)
§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.