NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. prosince 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Sbírka:  323/2018 | Částka:  157/2018
20.12.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


323

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. prosince 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení
celního zákona v oblasti statistiky


      Vláda nařizuje podle § 70 odst. 2 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, se mění takto:

      1.  V příloze č. 1 části I bodě 16 větě první se za slovo ˙podpoložky˙ vkládají slova ˙kombinované nomenklatury˙.

      2.  V příloze č. 1 části I bodě 20 se věta poslední nahrazuje větou ˙Pro přepočet cizí měny na koruny české se použije kurz, který zpravodajská jednotka používá v případě pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie nebo dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie pro přepočet ve vztahu k povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty nebo přiznat uskutečnění plnění podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.˙.

      3.  V příloze č. 1 části II Poznámkách ke kódům 11 až 19 písm. A) se slova ˙a k protiplnění dochází až následně˙ nahrazují slovy ˙a osobami k této dani neregistrovanými˙.

      4.  V příloze č. 1 části II Poznámce ke kódům 94 až 99 se slovo ˙Poznámka˙ nahrazuje slovem ˙Poznámky˙, dosavadní text se označuje jako písmeno A) a doplňuje se písmeno B), které zní:

˙B)  Pokud je zboží v průběhu dočasného přijetí nebo odeslání za účelem pronájmu zboží bez změny vlastníka na dobu kratší než 2 roky zakoupeno nebo prodáno, stane se předmětem vykazování ke dni změny vlastnického práva.˙.

      5.  V příloze č. 1 části IV bodě 1 se věta poslední nahrazuje větou ˙Pro přepočet cizí měny na koruny české se použije kurz, který zpravodajská jednotka používá v případě pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie nebo dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie pro přepočet ve vztahu k povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty nebo přiznat uskutečnění plnění podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.˙.

      6.  V příloze č. 1 části IV se bod 13 zrušuje.

      7.  V příloze č. 3 bodě 1 se částka ˙8 000 000 Kč˙ nahrazuje částkou ˙12 000 000 Kč˙.

      8.  V příloze č. 3 bodě 2 se věta poslední nahrazuje větou ˙Pro přepočet cizí měny na koruny české se použije kurz, který zpravodajská jednotka používá v případě pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie nebo dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie pro přepočet ve vztahu k povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty nebo přiznat uskutečnění plnění podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.˙.

      9.  V příloze č. 4 se na konci textu bodu 1 doplňují slova ˙ , popřípadě pouze v řádku, v němž je doplněný nebo opravený údaj uveden.˙.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministryně financí:


JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.