VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. června 2002 o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

Sbírka:  241/2002 | Částka:  91/2002
14.6.2002

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

241

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 10. června 2002
o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory,
a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě


      Ministerstvo dopravy a spojů v dohodě s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 7 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), (dále jen ,,zákon"):

§ 1

Předmět úpravy


      Tato vyhláška stanoví vodní nádrže a vodní toky, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory,1) a rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě.

§ 2

Zákaz plavby plavidel se spalovacími motory

      Plavba plavidel se spalovacími motory je zakázána na vodních nádržích a na vodních tocích nebo jejich úsecích, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Rozsah užívání povrchových vod k plavbě

§ 3

      (1)  Na povrchových vodách, na kterých není plavba plavidel se spalovacími motory zakázána podle § 7 odst. 5 zákona, je možná plavba těchto plavidel rychlostí vyšší než 25 km/hod. pouze v úsecích povrchových vod uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce a ve vzdálenosti větší než 25 m od břehu. Mimo úseky povrchových vod uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce je možná pouze plavba při ponoru odpovídajícímu výtlaku plavidla, při níž je vliv hydrodynamického vztlaku zanedbatelný (výtlačný režim plavby).

      (2)  Vodní lyžování a jiné obdobné činnosti prováděné ve vleku za plavidlem lze provozovat pouze na povrchových vodách označených odpovídajícími plavebními znaky umístěnými podle § 28 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, za podmínky dobré viditelnosti, v době od 9 do 12 a od 14 do 18 hodin a mimo dny pracovního klidu.

§ 4

      (1)  Na povrchových vodách, označených odpovídajícími plavebními znaky, na nichž není plavba plavidel se spalovacími motory podle § 7 odst. 5 zákona nebo podle § 2 této vyhlášky zakázána, se plavba plavidel určených pro plavbu v kluzu a provoz vodních skútrů umožňuje jen v období od 15. září do 15. června v době od 9 do 19 hodin.

      (2)  Na vodních nádržích uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce se upravuje rozsah užívání povrchových vod k plavbě plavidel se spalovacími motory tak, že na těchto nádržích je možná veřejná vodní doprava podle § 35 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a plavba plavidel plujících pomocí plachet a využívajících pomocný lodní spalovací motor.

      (3)  Povrchové vody nelze užívat k plavbě po dobu vyhlášeného druhého a třetího stupně povodňové aktivity, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.2) Plavidla se během této povodňové aktivity musí nacházet v chráněných místech a musí být zabezpečena tak, aby nedošlo k jejich uvolnění.

§ 5

      Malá plavidla podléhající evidenci1) mohou stát mimo vyznačená vývaziště a kotviště, pokud je plavidlo pod trvalým dohledem, nejvýše však 24 hodin vcelku.

§ 6

      Omezení podle § 3 až 5 se nevztahuje na
a)
plavidla Státní plavební správy, Hasičského záchranného sboru České republiky, ozbrojených sil České republiky, Policie České republiky a správců vodních toků, pokud jsou použita ke služebním účelům,
b)
plavidla složek integrovaného záchranného systému při provádění záchranných a likvidačních prací,
c)
plavidla použitá v souvislosti s výstavbou, údržbou nebo provozem vodních děl nebo jiných staveb na vodních tocích, plavidla osob vykonávajících povinnosti podle zákona nebo plavidla použitá k nutnému zajištění zdravotní služby nebo při ochraně před povodněmi.

§ 7

Podmínky užívání povrchových vod k plavbě

      Povrchové vody lze užívat k plavbě plavidlem se spalovacím motorem, jestliže je
a)
jako palivo použit bezolovnatý benzin, nafta, nebo plyn,3)
b)
k mazání dvoudobého spalovacího motoru použit olej, který je označen výrobcem jako olej nepoškozující životní prostředí (biologicky odbouratelný).

§ 8

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:


Ing. Schling v. r.


)
)
)
Plavba plavidel se spalovacími motory je zakázána na úsecích vodních toků uvedených v tabulce č. 2 (dále jen ,,úsek s vodárenským odběrem"). Počátek úseku s vodárenským odběrem je určen pramenem vodního toku. Pokud však na témže vodním toku je další jeho úsek s vodárenským odběrem, je jeho počátek vyznačen lokalitou uvedenou v tabulce. Konec úseku s vodárenským odběrem tvoří příčný profil vodního toku v místě odběru vody pro hromadné zásobování obyvatelstva vodou a odebírá-li se voda vzdutá, tvoří konec úseku s vodárenským odběrem profil hráze nebo jezu, jímž se odebíraná voda vzdouvá; poloha těchto profilů je vyznačena v tabulce názvem přilehlé lokality.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. . . /2002 Sb.

Úseky povrchových vod, na kterých je povolena plavba rychlostí vyšší než 25 km/hod.


      1.  Labe:
      od říčního km 102,2 (Chvaletice) na státní hranici se Spolkovou republikou Německo.

      2.  Vltava:
      od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín,

      3.  Úsek Vltavy, kde je plavba rychlostí vyšší než 25 km/h možná za podmínky souhlasu ústředního vodoprávního úřadu pro jednotlivá plavidla:
a)
od říčního kilometru 105 (Živohošť, ústí Mastníka) po říční kilometr 128,93 (Vestec, silniční most),
b)
od říčního kilometru 135 (Kamýk) po říční kilometr 140,
c)
od říčního kilometru 159,90 (Orlík n/Vlt., Žďákovský most) po říční kilometr 193 (Rejsíkov).

––––––––––––––––––––
1)
Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.
2)
Vyhláška č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění vyhlášky č. 223/1995 Sb.
3)
Vyhláška č. 227/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti.