VYHLÁŠKA ze dne 1. srpna 2019, kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Sbírka:  197/2019 | Částka:  84/2019
8.8.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


197

VYHLÁŠKA
ze dne 1. srpna 2019,
kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu


      Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 115 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 113/2018 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, se mění takto:

      1.  V příloze č. 11 se na konci bodu 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:     ˙--     písm. i)     ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.˙.


      2.  V příloze č. 11 v části Přílohy bod 4 zní:


    ˙4. Stanovisko správce povodí k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, včetně ověření orientační polohy místa činnosti v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální s výjimkou staveb nebo činností podle § 17 odst. 1 písm. g) a i) vodního zákona pro potřeby jednotlivých osob (domácností).˙.
      3.  V příloze č. 11 v části Přílohy v bodu 6 úvodní věta zní:    ˙6. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí5) v případě žádosti o udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. g) vodního zákona v ochranném pásmu stanoveném podle jiného právního předpisu7) nebo pokud vodoprávní úřad zpracování vyjádření žadateli uložil, které obsahuje˙.
      4.  V příloze č. 11 v části Přílohy se doplňuje bod 9, který zní:    ˙9. Projekt geologických prací podle zákona o geologických pracích v případě udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona, který vedle údajů uvedených v § 5 odst. 1 vyhlášky o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek obsahuje i popis předpokládaných účinků projektovaných geologických prací na okolí. Pro tento účel musí projekt obsahovat:


         a)  identifikaci hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod a kolektorů, včetně identifikace a popisu kolektoru, ze kterého bude podzemní voda využívána,


         b)  popis hydrologických a hydrogeologických charakteristik prostředí, včetně předpokládané úrovně hladiny podzemní vody, mocnosti zvodnělé vrstvy a směru proudění podzemní vody v kolektoru, jehož voda nebo energetický potenciál mají být potencionálně využívány,


         c)  zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod v dosahu možného vlivu projektovaných geologických prací,


         d)  zjednodušenou dokumentaci jímacích objektů podzemní vody nebo jiných obdobných objektů nebo výskytů podzemní vody, zejména studny, zářezy, prameny, mokřady, suchozemské eko-systémy vázané na podzemní vodu nacházející se v dosahu možného vlivu projektovaných geologických prací obsahujícím zejména údaje o typu objektu nebo výskytu, umístění, hloubce, rozsahu, využívaném kolektoru, stavu hladiny podzemní vody, účelu a způsobu využívání,


         e)  návrh opatření směřujících k eliminaci vlivu projektovaných geologických prací na místní vodní režim,


         f)  návrh likvidace průzkumného díla a uvedení pozemku do předchozího stavu v případě, že následné využití díla nebude možné.˙.
      5.  V příloze č. 11 v části Vysvětlivky se doplňuje vysvětlivka č. 7, která zní:    ˙7)  Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.˙.
Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr:


Ing. Toman, CSc., v. r.