VYHLÁŠKA ze dne 2. března 2018, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  39/2018 | Částka:  20/2018
8.3.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


39

VYHLÁŠKA
ze dne 2. března 2018,
kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu
a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění vyhlášky č. 402/2006 Sb., vyhlášky č. 473/2006 Sb., vyhlášky č. 157/2008 Sb., vyhlášky č. 35/2012 Sb. a vyhlášky č. 46/2014 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 odst. 1 se slova ˙pro zvláštní výživu˙ zrušují.

      2.  Poznámky pod čarou č. 1 a 1a znějí:

––––––––––––––––––––

˙1)
Směrnice Komise 96/8/ES ze dne 26. února 1996 o potravinách pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti, v platném znění. Směrnice Komise 1999/21/ES ze dne 25. března 1999 o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely, v platném znění. Směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti. Směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES, ve znění směrnice Komise 2013/ /46/EU a nařízení Komise (ES) č. 1243/2008. Směrnice Komise 2007/29/ES ze dne 30. května 2007, kterou se mění směrnice 96/8/ES, pokud jde o označování, reklamu a obchodní úpravu potravin pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti. Směrnice Komise 2013/26/EU ze dne 8. února 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatska upravují některé směrnice v oblasti bezpečnosti potravin a veterinární a rostlinolékařské politiky.
1a)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/ /2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/ /2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/ /2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 1609/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se na období dvou let povoluje uvedení na trh počáteční kojenecké výživy na bázi hydrolyzátů syrovátkových bílkovin získaných z bílkovin kravského mléka. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/ /2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/ /2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/ /EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnice Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění. Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/ /2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009, v platném znění. Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 828/2014 o požadavcích na poskytování informací o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách.˙.

      3.  Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje.

      4.  V § 1 se odstavce 2 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 1c zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

      5.  V § 2 v úvodní části ustanovení se slova ˙pro zvláštní výživu˙ zrušují.

      6.  V § 2 písmena a) až c) znějí:
˙a)
počáteční a pokračovací kojenecká výživa a výživa malých dětí,
b)
obilné příkrmy a potraviny pro malé děti,
c)
náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti,˙.

      7.  V § 2 se písmena e) a g) zrušují, dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e) a na konci tohoto písmene se čárka nahrazuje tečkou.

      8.  § 3 včetně nadpisu se zrušuje.

      9.  Nadpis části druhé zní: ˙POČÁTEČNÍ A POKRAČOVACÍ KOJENECKÁ VÝŽIVA A VÝŽIVA MALÝCH DĚTÍ˙.

      10.  § 4 se zrušuje.

      11.  Nadpis § 5 zní: ˙Požadavky na složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy a výživy malých dětí˙.

      12.  V § 5 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 1e zní:

      ˙(5)  Na požadavky na čistotu látek uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce se obdobně použije přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se stanoví specifikace potravinářských přídatných látek1e).

––––––––––––––––––––

1e)
Nařízení Komise (EU) č. 231/2012, v platném znění.˙.

      13.  V § 5 odst. 6 v úvodní části ustanovení se slova ˙nesmí obsahovat žádnou látku v takovém množství, aby ohrozila zdraví kojenců nebo malých dětí, zejména˙ zrušují.

      14.  V § 5 odst. 6 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:
˙a)
musí obsahovat potravinářské přídatné látky pouze podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o potravinářských přídatných látkách2),

––––––––––––––––––––

2)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/ /2008, v platném znění.˙.

      15.  V § 5 odst. 6 písm. e) se za slova ˙pro počáteční a˙ vkládá slovo ˙pokračovací˙.

      16.  Poznámka pod čarou č. 3a zní:

––––––––––––––––––––

˙3a)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/ /2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS.˙.

      17.  Nadpis § 6 zní: ˙Označování počáteční a pokračovací kojenecké výživy a mléčné výživy malých dětí˙.

      18.  V § 6 odst. 1 v úvodní části ustanovení se za slova ˙kojeneckou výživu˙ vkládají slova ˙a mléčnou výživu malých dětí˙.

      19.  V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
˙e)
˙mléčná výživa pro malé děti˙, jde-li o výživu pro malé děti vyrobenou výhradně z bílkovin kravského nebo kozího mléka.˙.

      20.  V § 6 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: ˙Na obalu počáteční a pokračovací kojenecké výživy a mléčné výživy pro malé děti se uvede˙.

      21.  V § 6 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
˙f)
u mléčné výživy pro malé děti informace o tom, že by potravina měla tvořit pouze součást smíšené a vyvážené stravy malého dítěte.˙.

      22.  V § 6 odst. 4 se za slova ˙kojenecké výživy˙ vkládají slova ˙a mléčné výživy pro malé děti˙.

      23.  V § 6 odst. 5 se za slova ˙kojenecké výživy a˙ vkládá slovo ˙mléčné˙.

      24.  V § 6 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9.

      25.  V § 6 se odstavec 9 zrušuje.

      26.  Nadpis části třetí zní: ˙OBILNÉ PŘÍKRMY A POTRAVINY PRO MALÉ DĚTI˙.

      27.  § 7 se zrušuje.

      28.  V § 8 odst. 1 se slova ˙a ostatní příkrmy˙ nahrazují slovy ˙příkrmy a potraviny pro malé děti˙.

      29.  V § 8 odst. 2 se slova ˙a ostatních příkrmů˙ nahrazují slovy ˙příkrmů a potravin pro malé děti˙.

      30.  V § 8 odst. 3 úvodní část ustanovení zní: ˙Obilné příkrmy a potraviny pro malé děti˙.

      31.  V § 8 odst. 3 písmeno a) zní:
˙a)
musí obsahovat potravinářské přídatné látky pouze podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o potravinářských přídatných látkách2),˙.

      32.  V § 8 odst. 3 písm. d) se slova ˙a ostatních příkrmů pro kojence a malé děti˙ nahrazují slovy ˙příkrmů a potravin pro malé děti˙.

      33.  V § 8 odst. 3 písm. e) se slova ˙pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu˙ zrušují a slova ˙a ostatní příkrmy˙ se nahrazují slovy ˙příkrmy a potraviny pro malé děti˙.

      34.  Nadpis § 9 zní: ˙Označování obilných příkrmů a potravin pro malé děti˙.

      35.  V § 9 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: ˙Na obalu obilných příkrmů nebo potravin pro malé děti se uvede˙.

      36.  V § 9 odst. 2 se slova ˙a ostatních příkrmů˙ nahrazují slovy ˙příkrmů a potravin pro malé děti˙.

      37.  Nadpis části 4 zní: ˙NÁHRADY CELODENNÍ STRAVY PRO REGULACI HMOTNOSTI˙.

      38.  § 10 se zrušuje.

      39.  Nadpis § 11 zní: ˙Požadavky na náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti˙.

      40.  V § 11 odst. 1 a 2 se slova ˙potravin pro redukční diety˙ nahrazují slovy ˙náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti˙.

      41.  V § 11 odst. 3 se slova ˙a další látky˙ nahrazují slovy ˙ , aminokyseliny, karnitin a taurin, nukleotidy, cholin a inositol˙ a slova ˙potravin pro redukční diety˙ se nahrazují slovy ˙náhrad celodenní stravy pro redukci hmotnosti˙.

      42.  Nadpis § 12 zní: ˙Označování náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti˙.

      43.  V § 12 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  Náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti se označují slovy ˙náhrada celodenní stravy pro redukci hmotnosti˙.˙.

      44.  V § 12 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: ˙Na obalu náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti se uvedou údaje˙.

      45.  V § 12 odst. 2 písm. b) se za slovem ˙pokrm˙ tečka nahrazuje čárkou a slova ˙U potravin upravených v § 10 odst. 1 písm. b) se dále uvedou v procentech údaje o vitaminech a minerálních látkách a jejich doporučených denních dávkách5),˙ se včetně poznámky pod čarou č. 5 zrušují.

      46.  V § 12 odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Na obalu náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti se uvede upozornění o tom, že
a)
˙může u citlivých osob vyvolat projímavé účinky˙, jestliže použití potraviny podle návodu výrobce vede k příjmu vícesytných alkoholů (polyolů) v množství více než 20 g denně,
b)
je nutné dodržovat dostatečný denní příjem tekutin,
c)
potravina zajišťuje veškeré základní živiny v potřebném množství na 1 den,
d)
potravina se nemá používat bez porady s lékařem déle než 3 týdny.˙.

      47.  V § 12 odst. 4 se slova ˙pro redukční dietu˙ nahrazují slovy ˙určené k náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti˙.

      48.  V názvu části 5 se slovo ˙Dietní˙ zrušuje.

      49.  V § 13 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

      50.  V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova ˙Dietními potravinami˙ nahrazují slovem ˙Potravinami˙.

      51.  V § 13 odst. 2 se slova ˙odstavci 2˙ nahrazují slovy ˙odstavci 1˙.

      52.  V nadpisu § 14, v § 14 odst. 1, 2, 3, v nadpisu § 15 a v § 15 odst. 3 a 4 v úvodní části ustanovení se slovo ˙dietních˙ zrušuje.

      53.  V § 14 odst. 3 se slova ˙a další látky˙ nahrazují slovy ˙ , aminokyseliny, karnitin a taurin, nukleotidy, cholin a inositol˙.

      54.  V § 15 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  Součástí názvu potravin pro zvláštní lékařské účely musí být slova ˙potravina pro zvláštní lékařské účely˙.˙.

      55.  V § 15 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: ˙Na obalu potravin pro zvláštní lékařské účely se uvedou údaje˙.

      56.  V § 15 odst. 4 písm. a) se slova ˙Dietní potravina˙ nahrazují slovem ˙Potravina˙.

      57.  Část 6 se včetně nadpisu zrušuje.

      58.  V § 22 odst. 1 písm. b) se slova ˙a ve kterých je přítomnost volné galaktózy vyloučena˙ zrušují.

      59.  § 23 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5 zní:

˙§ 23

Označování potravin s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózových

      Kromě informací o potravinách stanovených nařízením o poskytování informací5) se na obalu potravin s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózových uvede informace o obsahu laktózy v gramech ve 100 g nebo 100 ml potraviny.

––––––––––––––––––––

5)
Nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v platném znění.˙.

      60.  Část 12 se včetně nadpisu zrušuje.

      61.  V příloze č. 7 v tabulce u kritéria pro bílkoviny ve sloupci Poznámka se v písmenu D za slova ˙vysokým obsahem bílkoviny˙ vkládají slova ˙ , a které jsou takto označeny˙ a slovo ˙vyšší˙ se nahrazuje slovem ˙nižší˙.

      62.  Nadpis přílohy č. 8 zní: ˙Požadavky na základní složení potravin pro malé děti˙.

      63.  Nadpis přílohy č. 9 zní: ˙Požadavky na identitu vitamínů, minerálních látek a dalších látek, které lze použít při výrobě obilných příkrmů a potravin pro malé děti˙.

      64.  V nadpisu přílohy č. 10 se slova ˙a ostatních˙ a ˙určených pro výživu kojenců˙ zrušují a slova ˙malých dětí˙ se nahrazují slovy ˙a potravin pro malé děti˙.

      65.  V nadpisu přílohy č. 11 se slova ˙obilné a ostatní výživy jiné než obilné určené˙ nahrazují slovy ˙obilných příkrmů a˙, slova ˙pro výživu kojenců˙ se zrušují a slova ˙malých dětí˙ se nahrazují slovy ˙potravin pro malé děti˙.

      66.  V nadpisu přílohy č. 12 se slova ˙obilné a ostatní výživě jiné než obilné určené˙ nahrazují slovy ˙obilných příkrmech˙, slova ˙pro výživu kojenců˙ se zrušují a slova ˙malých dětí˙ se nahrazují slovy ˙potravinách pro malé děti˙.

      67.  Nadpis přílohy č. 15 zní: ˙Požadavky na složení náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti˙.

      68.  V příloze č. 15 tabulka 1 zní:      69.  V příloze č. 16 se v nadpisech tabulek 1, 2 a 3 slovo ˙dietních˙ zrušuje.

      70.  V příloze č. 16 v tabulce 1 v bodech 1 až 3 a 5 až 7 se text ˙§ 13 odst. 2˙ nahrazuje textem ˙§ 13 odst. 1˙.

      71.  V příloze č. 16 v tabulce 1 v bodu 4 se číslo ˙12˙ nahrazuje číslem ˙13˙.

      72.  Na konci textu poznámky pod čarou č. 7 se doplňují slova ˙ , v platném znění˙.

Čl. II

Přechodné ustanovení

      Mléčná výživa pro malé děti uvedená na trh nebo označená v souladu s vyhláškou č. 54/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, může být uváděna na trh až do vyčerpání jejích zásob.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

      Zrušuje se:

  1.  Vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin.

  2.  Vyhláška č. 330/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin.

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

      Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. V

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.
Ministr zdravotnictví:


Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.