VYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2017 o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Sbírka:  2/2017 | Částka:  1/2017
9.1.2017

2

VYHLÁŠKA
ze dne 2. ledna 2017
o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

      (1)  Vyhlašuje se Národní přírodní památka Olšina (dále jen ˙národní přírodní památka˙).

      (2)  Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem
a)
lesních a křovinných ekosystémů rašelinných lesů, lužních lesů a mokřadních vrbin,
b)
mokřadních a vodních ekosystémů slatinných a přechodových rašelinišť, vegetace vysokých ostřic a makrofytní vegetace vodních toků,
c)
travinných ekosystémů luk a pastvin,
d)
biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin popelivky sibiřské (Ligularia sibirica), hořce hořepníku (Gentiana pneumonanthe), ostřice Davallovy (Carex davalliana), vrby rozmarýnolisté (Salix rosmarinifolia) a rojovníku bahenního (Ledum palustre), včetně jejich populací, a
e)
biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů modráska očkovaného (Maculinea teleuis), modráska bahenního (Maculinea nausithous) a střevlíka Ménétriésova (Carabus menetriesii pacholei), včetně jejich populací,

tvořících předmět ochrany národní přírodní památky.

      (3)  Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území Polná na Šumavě. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

      (4)  Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území Polná na Šumavě. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

      (5)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

      Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a)
povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b)
povolovat nebo provádět stavby nebo povolovat nebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
c)
vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy,
d)
hnojit pozemky nebo používat chemické prostředky na pozemcích,
e)
vysazovat nebo vysévat rostliny s výjimkou obnovy lesa anebo vypouštět živočichy,
f)
zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
g)
přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení, nebo
h)
povolovat nebo provádět změny vodního režimu pozemků.

§ 3

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2017.
Ministr:


Mgr. Brabec v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 2/2017 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 2/2017 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 2/2017 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
2)
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.