VYHLÁŠKA ze dne 20. března 2019, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.

Sbírka:  86/2019 | Částka:  40/2019
27.3.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


86

VYHLÁŠKA
ze dne 20. března 2019,
kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. d) a k provedení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., (dále jen ˙zákon˙):

Čl. I

      Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 písm. a) se slova ˙soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud˙ nahrazují slovy ˙porost dřevin, v němž se jejich nadzemní části vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, a˙ a slovo ˙souboru˙ se nahrazuje slovem ˙porostu˙.

      2.  V § 1 písm. c) se slova ˙plantážích dřevin3)˙ nahrazují slovy ˙porostech energetických dřevin nebo vánočních stromků˙.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

      3.  V § 2 odst. 1 se slova ˙ , které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu,˙ zrušují a slova ˙zásahy vyvolávající poškozování nebo ničení dřevin˙ se nahrazují slovy ˙takové poškozování nebo ničení dřevin˙.

      4.  V § 2 odst. 2 se slova ˙anebo pokud je prováděn v souladu s plánem péče o zvláště chráněné území˙ nahrazují slovy ˙ , v rámci péče o zvláště chráněné území prováděné v souladu s plánem péče nebo zásadami péče anebo v rámci péče o evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast prováděné v souladu se souhrnem doporučených opatření˙.

      5.  V § 3 úvodní části ustanovení se za slova ˙[§ 3 odst. 1 písm. b) zákona]˙ vkládají slova ˙ , náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona)˙.

      6.  V § 3 písmena c) a d) včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:
˙c)
pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,
d)
pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území6) evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

––––––––––––––––––––

6)
§ 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.˙.

      7.  V nadpise pod označením § 4 se za slova ˙povolení kácení dřevin˙ vkládají slova ˙a o závazné stanovisko ke kácení dřevin˙.

      8.  V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova ˙(§ 8 odst. 1 zákona)˙ vkládají slova ˙a žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin (§ 8 odst. 6 zákona)˙.

      9.  V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova ˙ ; to neplatí pro žádost o povolení kácení dřevin nebo o závazné stanovisko ke kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění,˙.

      10.  V § 4 odst. 2 písm. b) se slovo ˙žadatelem˙ nahrazuje slovem ˙oznamovatelem˙, za slovy ˙vodních toků4)˙ se slovo ˙a˙ nahrazuje čárkou a na kon-ci textu písmene b) se doplňují slova ˙ , v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení a při kácení dřevin na stavbě dráhy˙.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.
Ministr:


Mgr. Brabec v. r.