VYHLÁŠKA ze dne 20. ledna 2020, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.

Sbírka:  24/2020 | Částka:  9/2020
27.1.2020

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


24

VYHLÁŠKA
ze dne 20. ledna 2020,
kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.


      Ministerstvo financí stanoví podle § 33 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole):

Čl. I

      Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb., se mění takto:

      1.  § 16 zní:

˙§ 16

      (1)  Schvalovací postupy řídící kontroly lze provádět v elektronické podobě.

      (2)  Při použití elektronických prostředků ve schvalovacích postupech řídící kontroly nemusí podpis povinných osob splňovat podmínky stanovené zákonem o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Při použití informačního systému ve schvalovacích postupech řídicí kontroly může podpis povinných osob nahradit nezměnitelný záznam v informačním systému.˙.

Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

      2.  V § 32 odst. 2 se slova ˙Správce kapitoly státního rozpočtu, kraj a hlavní město Praha předkládají zprávu podle § 22 odst. 2 zákona˙ nahrazují slovy ˙Orgán veřejné správy předkládá zprávu˙.

      3.  V § 32 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

      4.  V § 32 odst. 3 se text ˙§ 22 odst. 6˙ nahrazuje textem ˙§ 22 odst. 5˙.

      5.  V § 33 odst. 1 písm. c) se text ˙a § 9 odst. 1˙ nahrazuje textem ˙ , § 9 odst. 1 a § 9a odst. 1˙.

      6.  V § 33 odst. 1 písm. d) se text ˙a § 9 odst. 1˙ nahrazuje textem ˙ , § 9 odst. 1 a § 9a odst. 1˙.

      7.  V § 33 odst. 2 písm. e) se text ˙a § 9 odst. 2˙ nahrazuje textem ˙ , § 9 odst. 2 a § 9a odst. 2˙.

      8.  V § 33 odst. 2 písm. f) se text ˙a § 9 odst. 2˙ nahrazuje textem ˙ , § 9 odst. 2 a § 9a odst. 2˙.

      9.  V § 33 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

      ˙(5)  Informace o závažných zjištěních z vykonaných kontrol podle § 32 odst. 3 obsahuje stručný popis zjištění.˙.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

      10.  V § 33 odst. 6 se za slova ˙odstavce 1˙ vkládá text ˙a 5˙ a za slova ˙finančních kontrol˙ se vkládají slova ˙a v informaci o závažných zjištěních˙.

      11.  Za § 33 se vkládá nový § 33a, který zní:

˙§ 33a

      Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol podle ustanovení § 22 odst. 1 zákona obsahuje alespoň
a)
souhrnnou informaci o výsledcích finančních kontrol orgánů veřejné správy podle § 32,
b)
souhrnnou informaci o závažných zjištěních podle § 22 odst. 5 zákona,
c)
souhrnnou informaci o výsledcích finančních kontrol Ministerstva financí,
d)
souhrnnou informaci o výsledcích finančních kontrol, které jsou zadávané do monitorovacího systému podle zákona upravujícího podporu regionálního rozvoje10), a
e)
souhrnnou informaci o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle kontrolního řádu8) ve sledovaném kalendářním roce, která byla zaslána orgánům Finanční správy České republiky jako podezření na porušení rozpočtové kázně.˙.
Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministryně financí:


JUDr. Schillerová, PhD., v. r.