VYHLÁŠKA ze dne 22. června 2018, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  145/2018 | Částka:  76/2018
26.7.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

145

VYHLÁŠKA
ze dne 22. června 2018,
kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři,
ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 23 odst. 3, § 26 odst. 4, § 31 odst. 1 a § 71 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb., vyhlášky č. 400/2009 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., se mění takto:

      1.  V § 2 odst. 7 se věta poslední nahrazuje větou ˙Skupina může být tvořena žáky z více tříd nebo ročníků.˙.

      2.  Za § 2 se vkládají nové § 2a až 2c, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 11 znějí:

˙§ 2a

Obecná ustanovení o víceoborové třídě

      (1)  Třídu, v níž se vzdělávají žáci více oborů vzdělání (dále jen ˙víceoborová třída˙), lze zřídit, pouze pokud
a)
jde o obory vzdělání stejné kategorie dosaženého vzdělání11), stejné formy a délky vzdělávání a stejného ročníku,
b)
jde o obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním lis-tem, a
c)
počet žáků v každém z těchto oborů vzdělání je v ročníku dané školy nižší než 17.

      (2)  Pokud nelze zřídit víceoborovou třídu podle odstavce 1, lze ji zřídit alespoň z 1 oboru vzdělání splňujícího podmínky podle odstavce 1 písm. a) až c) a z 1 oboru vzdělání splňujícího podmínky podle odstavce 1 písm. a) a
b).
§ 2b

Počet oborů víceoborové třídy

      Víceoborová třída může být složena nejvýše
a)
ze 3 oborů vzdělání pro obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem, nebo
b)
ze 2 oborů vzdělání pro obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou.

§ 2c

Zvláštní pravidla pro obory vzdělání s talentovou zkouškou

      (1)  Pro obor vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, lze zřídit víceoborovou třídu pouze pro žáky vzdělávající se v oboru vzdělání s talentovou zkouškou. Počet oborů vzdělání ve víceoborové třídě podle věty první není omezen.

      (2)  Odstavec 1 se nevztahuje na
a)
víceoborovou třídu, v níž je 1 z oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění kategorií dosaženého vzdělání H, L nebo M a počet žáků v tomto oboru vzdělání je v daném ročníku a formě vzdělávání v dané škole nižší než 17, a
b)
víceoborovou třídu pro obory vzdělání Gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou.

––––––––––––––––––––

11)
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.˙.

      3.  V § 10 odst. 2, 5 a 6 se slova ˙nebo učitel odborného výcviku˙ zrušují.

      4.  V § 10 odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit
a)
napomenutí třídního učitele,
b)
důtku třídního učitele, nebo
c)
důtku ředitele školy.˙.

Čl. II

Přechodné ustanovení

      Na víceoborovou třídu zřízenou nejpozději pro školní rok 2017/2018 se nevztahuje § 2a až 2c vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; počet oborů vzdělání v této třídě nesmí přesáhnout počet dosažený ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.
Ministr:


Ing. Plaga, Ph.D., v. r.