VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2007 o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

Sbírka:  311/2007 | Částka:  100/2007
11.12.2007

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

311

VYHLÁŠKA
ze dne 22. listopadu 2007
o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona


      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm. a) a e) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon):


ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1

      Tato vyhláška upravuje
a)
jednací řád pro insolvenční řízení včetně náležitostí výzvy k podávání přihlášek pohledávek, soupisu majetkové podstaty, seznamu přihlášených pohledávek, manipulace s přihláškami pohledávek, pravidel pro jejich úschovu a nahlížení do nich, a
b)
náležitosti hlasovacích lístků, náležitosti formuláře přihlášek pohledávek, náležitosti formuláře návrhu na povolení oddlužení a náležitosti zprávy o reorganizačním plánu.


ČÁST DRUHÁ

JEDNACÍ ŘÁD PRO INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

§ 2

      (1)  Insolvenční soud vyznačí na insolvenčním návrhu údaj o datu, hodině a minutě jeho podání.

      (2)  Vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, vydává insolvenční soud v elektronické formě.

§ 3

      (1)  Předseda insolvenčního soudu učiní vhodná opatření, aby v případech, kdy je insolvenční návrh podán mimo rozvrženou pracovní dobu insolvenčního soudu nebo ve dnech pracovního klidu, bylo zajištěno vydání vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v zákonem stanovené lhůtě, například určí dosažitelnost vyššího soudního úředníka, asistenta soudce, soudního tajemníka, justičního čekatele nebo soudce (dále jen ,,určený zaměstnanec") nebo rozvrhne pracovní dobu určeným zaměstnancům, a to i na dobu mimo rozvrženou pracovní dobu insolvenčního soudu nebo na dny pracovního klidu.

      (2)  Po dobu dosažitelnosti je určený zaměstnanec povinen zdržovat se v místě, které umožňuje dálkový přístup do počítačových aplikací insolvenčního soudu. Dále je povinen mít u sebe zapnutý mobilní telefon, jehož prostřednictvím je vyrozumíván o podáních došlých insolvenčnímu soudu.

      (3)  Určený zaměstnanec neprodleně prostřednictvím dálkového přístupu zjistí obsah podání; jedná-li se o insolvenční návrh, kterým se zahajuje insolvenční řízení, vloží jej do insolvenční počítačové aplikace insolvenčního soudu a vydá vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení. Tuto vyhlášku zveřejní v insolvenčním rejstříku, kde zveřejní i insolvenční návrh.

      (4)  V průběhu nejbližšího pracovního dne insolvenční soud vyhotoví vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v písemné podobě a založí ji do insolvenčního spisu. Insolvenční soud dále vyrozumí osoby uvedené v § 102 insolvenčního zákona.

§ 4

      (1)  Předseda insolvenčního soudu určuje osobu insolvenčního správce pro insolvenční řízení opatřením.

      (2)  Předseda insolvenčního soudu přikazuje projednání incidenčního sporu v souladu s rozvrhem práce jinému soudci insolvenčního soudu opatřením.

      (3)  Opatření nemá povahu rozhodnutí. Opatření má písemnou formu a zakládá se do insolvenčního spisu.

§ 5

      (1)  Jakmile insolvenční soud zjistí, že o návrhu věřitele na vstup nabyvatele jeho pohledávky do insolvenčního řízení podle § 18 odst. 1 insolvenčního zákona nebylo rozhodnuto do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy tento návrh insolvenčnímu soudu došel, vyhotoví insolvenční soud písemné vyhotovení rozhodnutí a rozhodnutí doručí.

      (2)  Za den vydání rozhodnutí podle odstavce 1 se považuje pracovní den nejblíže následující po dni, kdy návrh insolvenčnímu soudu došel.

      (3)  Má se za to, že rozhodnutí vydal ten, kdo byl v daném insolvenčním řízení pověřen rozhodováním o návrzích podle § 18 odst. 1 insolvenčního zákona; nebyl-li nikdo pověřen, má se za to, že rozhodnutí vydal soudce. Případná nepřítomnost nemá na určení osoby, u které se má za to, že rozhodnutí vydala, vliv.

      (4)  Protokol sepisovaný podle § 18 odst. 3 insolvenčního zákona obsahuje kromě obecných náležitostí rovněž i označení věřitele a nabyvatele pohledávky, společné prohlášení, kdy a jaká skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z věřitele na nabyvatele pohledáv-ky, nastala, bližší informace o této skutečnosti a jejich podpis. Věřitel a nabyvatel pohledávky mohou odkázat na listinu, kterou přiloží k protokolu.

§ 6

      (1)  Věřitelé hlasují na schůzi věřitelů zdvižením ruky, hlasovacím zařízením nebo jiným způsobem stanoveným insolvenčním soudem.

      (2)  Protokol o jednání schůze věřitelů obsahuje kromě obecných náležitostí vymezení předmětu jednání schůze věřitelů, výsledek hlasování schůze věřitelů, a je-li toho pro další řízení třeba, rovněž i informaci o hlasování jednotlivých věřitelů; namísto informace o hlasování jednotlivých věřitelů lze k tomuto protokolu připojit listiny obsahující údaje o tom, jak který věřitel hlasoval.

      (3)  Podá-li věřitel během schůze věřitelů odvolání, uvede do protokolu také odvolací důvod a odvolací návrh a protokol nebo přílohu protokolu podepíše.

§ 7

      (1)  Přijímá-li věřitelský výbor rozhodnutí korespondenční formou, insolvenční správce, předseda věřitelského výboru nebo insolvenční soud předkládá členům věřitelského výboru návrh usnesení věřitelského výboru.

      (2)  Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů věřitelského výboru. Nevyjádří-li se člen věřitelského výboru ve stanovené lhůtě, platí, že hlasoval proti.

§ 8

Náležitosti výzvy k podávání přihlášek pohledávek

      Výzva k podávání přihlášek pohledávek učiněná insolvenčním soudem před rozhodnutím o úpadku obsahuje tyto náležitosti
a)
označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod kterou je insolvenční řízení vedeno,
b)
označení dlužníka,
c)
výzvu věřitelům, kteří chtějí své pohledávky za dlužníkem uplatnit v zahájeném insolvenčním řízení, aby podali přihlášku pohledávky,
d)
poučení, že přihláška se podává na formuláři, který je zveřejněn Ministerstvem spravedlnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup,
e)
poučení, že k přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává, a že vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou,
f)
poučení, že přihlášky včetně příloh se podávají dvojmo,
g)
poučení, že přihlášky na základě této výzvy lze podávat až do rozhodnutí o úpadku,
h)
den vydání,
i)
jméno a příjmení osoby, která výzvu
vydala.
§ 9

      Přílohy přihlášky pohledávky se v insolvenčním rejstříku nezveřejňují.

§ 10

Manipulace s přihláškami pohledávek

      (1)  Insolvenční správce poté, co mu je insolvenčním soudem doručen stejnopis přihlášky pohledávky včetně jejích příloh, založí na každou přihlášku pohledávky samostatný spis. Tento spis tvoří kromě přihlášky a jejích příloh zejména veškerá podání, písemná vyhotovení rozhodnutí a dalších písemností, které se k přihlášené pohledávce vztahují, doklady o doručení a záznamy o úkonech, které insolvenční správce ve vztahu k přihlášené pohledávce provedl.

      (2)  Insolvenční správce po uplynutí pěti měsíců od právní moci usnesení, kterým bylo insolvenční řízení skončeno, skartuje kopie listin a vyzve ty, jimž náležejí originály listin, aby si je u něj vyzvedli ve lhůtě 30 dnů s poučením, že po marném uplynutí této lhůty listiny skartuje. Bylo-li podáno dovolání nebo žaloba pro zmatečnost, provede insolvenční správce úkony podle věty prvé až po skončení příslušného řízení a jen tehdy, nebude-li napadené usnesení zrušeno.

§ 11

Náležitosti seznamu přihlášených pohledávek

      (1)  Seznam přihlášených pohledávek obsahuje tyto náležitosti
a)
označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,
b)
označení dlužníka,
c)
označení insolvenčního správce,
d)
pořadové číslo přihlášky,
e)
den, kdy byla přihláška doručena insolvenčnímu soudu,
f)
označení věřitele,
g)
údaje pro posouzení důvodu vzniku pohledávky,
h)
údaje pro posouzení povahy a celkové výše pohledávky, výše jistiny přihlášené pohledávky a přihlášeného příslušenství,
i)
údaje pro posouzení pořadí pohledávky; pokud je přihlášena zajištěná pohledávka, uvede se rovněž důvod a způsob zajištění,
j)
údaj o vykonatelnosti pohledávky,
k)
vyjádření dlužníka k přihlášené pohledávce,
l)
stanovisko insolvenčního správce k přihlášené pohledávce.

      (2)  Pokud insolvenční správce pohledávku popírá, uvede ve svém stanovisku, v jaké části a z jakého důvodu.

      (3)  Upravený seznam přihlášených pohledávek dále obsahuje
a)
výsledek přezkumného jednání, nebo
b)
výsledek sporu o určení pravosti, výše nebo pořadí
pohledávky.
§ 12

Nahlížení do seznamu přihlášených pohledávek

      (1)  Insolvenční správce poté, co sestaví seznam přihlášených pohledávek, oznámí insolvenčnímu soudu, kdy a kde mohou účastníci nahlížet do seznamu přihlášených pohledávek a do dokladů, na jejichž základě byl sestaven.

      (2)  Nahlížení probíhá pod dozorem insolvenčního správce nebo jím pověřené osoby.

      (3)  O nahlédnutí pořídí insolvenční správce nebo jím pověřená osoba záznam, v němž uvede zejména, kdo do seznamu přihlášených pohledávek nebo do dokladů, na jejichž základě byl sestaven, nahlédl, a zároveň i časový údaj o délce nahlížení; záznam opatří datem a svým podpisem. Záznam podepíše též ten, kdo nahlédl. Tento záznam uloží insolvenční správce do spisu, který ve věci vede.

§ 13

      (1)  Písemné vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky obsahuje označení insolvenčního soudu včetně spisové značky, pod kterou je insolvenční řízení vedeno, označení dlužníka a označení věřitele, jemuž je toto vyrozumění určeno, údaje umožňující identifikaci popřené nevykonatelné pohledávky, informaci o tom, zda tato pohledávka byla popřena co do pravosti, výše nebo pořadí, stanovisko dlužníka, datum a podpis insolvenčního správce. U pohledávky popřené co do výše se ve vyrozumění uvede, v jaké výši byla insolvenčním správcem popřena, u pohledávky popřené co do pořadí se ve vyrozumění uvede, v jakém pořadí má být pohledávka podle insolvenčního správce uspokojena.

      (2)  Vyrozumění dále obsahuje poučení, že pokud nepodá věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena, proti insolvenčnímu správci u insolvenčního soudu žalobu na určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky, nebude k pohledávce popřené co do pravosti nadále v insolvenčním řízení přihlíženo a pohledávka popřená co do výše nebo pořadí se bude pokládat za zjištěnou ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření insolvenčním správcem. Ve vyrozumění se uvede i poučení, že věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena, se v podané žalobě může jako důvodu vzniku pohledávky dovolávat jen skutečností uvedených v přihlášce nebo při přezkumném jednání a dále skutečností, o kterých se věřitel dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. Vyrozumění dále obsahuje poučení o tom, že lhůta k podání žaloby činí 30 dnů od přezkumného jednání a že tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění.

§ 14

Náležitosti soupisu majetkové podstaty

      Soupis majetkové podstaty obsahuje tyto náležitosti
a)
označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,
b)
označení dlužníka,
c)
označení insolvenčního správce,
d)
pořadové číslo položky sepisovaného majetku,
e)
údaje sloužící k identifikaci sepisovaného majetku, nejde-li o majetek nepatrné hodnoty; podnik nebo jiná hromadná věc a soubory věcí se zapisují jedinou položkou, ze které však musí být zřejmé, co do podniku nebo souboru věcí náleží v den zápisu,
f)
ocenění sepisovaného majetku nebo informace, že od ocenění bylo upuštěno,
g)
údaje o osobě, která provedla ocenění sepisovaného majetku,
h)
údaje o osobě, která k sepisovanému majetku uplatňuje své právo, údaje o osobě, které sepisovaný majetek náleží, nebo údaje o osobě, která tvrdí, že je tu jiný důvod, pro který by položka majetku neměla být zahrnuta do soupisu,
i)
důvod zapsání sepisovaného majetku do soupisu nebo důvod jeho vyloučení ze soupisu,
j)
den zapsání položky sepisovaného majetku a den jejího vyloučení nebo vynětí.

§ 15

      (1)  Pokud nebude insolvenční správce proplácet částky určené pro jednotlivé věřitele v rozvrhovém usnesení ve svém sídle, uvede místo plnění v návrhu rozvrhového usnesení.

      (2)  Peněžní částky podle § 307 odst. 3 insolvenčního zákona skládá insolvenční správce do úschovy u okresního soudu, v jehož obvodu je místo plnění.

§ 16

      Je-li pro zveřejnění nebo doručení písemnosti rozhodný den nebo okamžik jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku, vyznačí insolvenční soud na tuto písemnost doložku obsahující údaj o datu, hodině a minutě zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

§ 17

      Uloží-li insolvenční soud insolvenčnímu správci, aby předložil insolvenčnímu soudu své písemné podání či písemnou přílohu podání také v elektronické podobě, učiní tak insolvenční správce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů.

§ 18

      Pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení jednacího řádu pro okresní a krajské soudy, nestanoví-li tato vyhláška jinak nebo není-li tento postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční
řízení.
ČÁST TŘETÍ

NÁLEŽITOSTI NĚKTERîCH PODÁNÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

Náležitosti hlasovacích lístků

§ 19

      (1)  Hlasovací lístek obsahuje tyto náležitosti
a)
označení ,,Hlasovací lístek",
b)
označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno, nejde-li o hlasování mimo schůzi věřitelů před zahájením insolvenčního řízení,
c)
označení dlužníka,
d)
označení věřitele včetně adresy pro doručování, pokud je odlišná od bydliště nebo sídla věřitele,
e)
údaje o přihlášce pohledávky, ohledně níž věřitel vykonává hlasovací právo,
1.  datum podání přihlášky pohledávky,
2.  údaje o osobě, která přihlášku podala, pokud jde o osobu odlišnou od hlasujícího věřitele,
3.  údaje o rozhodnutí insolvenčního soudu o vstupu nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení podle § 18 odst. 1 insolvenčního zákona,
f)
údaj o tom, zda byla pohledávka zjištěna, je-li věřiteli znám,
g)
vymezení předmětu hlasování,
h)
informace o hlasování věřitele,
i)
údaje o osobě, která hlasovací lístek podepsala, jde-li o osobu odlišnou od věřitele,
j)
datum hlasování,
k)
úředně ověřený podpis.

      (2)  Fyzická osoba se označuje jménem, příjmením, datem narození nebo rodným číslem, pokud bylo přiděleno, a bydlištěm, fyzická osoba -- podnikatel dále identifikačním nebo jiným registračním číslem a zahraniční fyzická osoba státní příslušností. V označení fyzické osoby, která je dlužníkem, se vždy uvádí rodné číslo, pokud je podateli známo. Právnická osoba se označuje obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním nebo jiným registračním číslem, u zahraničních právnických osob rovněž uvedením právního řádu, podle něhož byla založena. Je-li věřitelem stát, obsahuje hlasovací lístek označení příslušné organizační složky státu, která hlasovací právo vykonává.

      (3)  Vymezení předmětu hlasování obsahuje popis návrhu či jiné záležitosti, která je předmětem hlasování. Je-li předmětem hlasování přijetí reorganizačního plánu, obsahuje vymezení předmětu hlasování rovněž informaci, zda jde o hlasování před či po zahájení insolvenčního řízení, a označení věřitele, který je navrhovatelem reorganizačního řádu, nebo informaci, že jde o reorganizační plán navržený dlužníkem. Je-li předmětem hlasování způsob oddlužení dlužníka, obsahuje vymezení předmětu hlasování rovněž informaci, zda jde o hlasování před či po zahájení insolvenčního řízení.

      (4)  V informaci o hlasování věřitele se uvádí, zda věřitel hlasuje pro nebo proti přijetí návrhu či schválení jiné záležitosti, která je předmětem hlasování; jde-li o hlasování o přijetí reorganizačního plánu, uvádí se, zda věřitel hlasuje pro nebo proti jeho přijetí; jde-li o hlasování o způsobu oddlužení dlužníka, uvádí se, zda věřitel hlasuje pro oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře. V informaci o hlasování věřitele se dále uvádí výše pohledávky, s níž věřitel hlasuje, je-li nižší než celková výše přihlášené pohledávky; jde-li o hlasování o způsobu oddlužení dlužníka, uvádí se rovněž prohlášení věřitele, že v celém rozsahu pohledávky, jíž hlasuje, je nezajištěným věřitelem.

§ 20

      Pokud je věřitel zastoupen na základě plné moci, musí být k hlasovacímu lístku přiložena plná moc udělená věřitelem zmocněnci. Příloha musí být zřetelně označena na první straně nahoře viditelně slovy ,,Příloha hlasovacího lístku".

Náležitosti přihlášky pohledávky

§ 21

      (1)  Přihláška pohledávky obsahuje tyto náležitosti
a)
označení ,,Přihláška pohledávky",
b)
označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno, pokud není přihláška podávána zároveň s insolvenčním návrhem,
c)
označení dlužníka,
d)
označení věřitele včetně adresy pro doručování, pokud je odlišná od bydliště nebo sídla věřitele,
e)
bližší údaje o smlouvě nebo jiné skutečnosti, která je důvodem vzniku pohledávky, včetně vylíčení skutečností rozhodných pro vznik pohledávky,
f)
údaje, zda pohledávka či její část je vykonatelná,
g)
údaj o pořadí pohledávky, přičemž
1.  u pohledávek zajištěných majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka, obsahuje přihláška pohledávky popis právní skutečnosti, na jejímž základě vzniklo zajištění, rozhodné právo, jímž se zajištění řídí, popis majetku majetkové podstaty, k němuž bylo zajištění zřízeno, údaj o tom, zda byla uzavřena dohoda o pořadí uspokojení zajištěných věřitelů podle § 299 odst. 1 insolvenčního zákona, a způsob výpočtu úroku podle § 171 insolvenčního zákona pro případ, že na něj věřiteli v řízení vznikne nárok,
2.  u pohledávek zajištěných jinak než majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka, obsahuje přihláška pohledávky údaje o rozsahu zajištění a údaje o tom, zda takové pohledávky jsou zajištěny majetkem jiných osob, než je dlužník, s uvedením předmětu, ohledně nějž bylo zajištění zřízeno, jeho vlastníka a data zřízení zajištění takového majetku, nebo zda takové pohledávky jsou zajištěny ručením jiné osoby s uvedením ručitele a data vzniku ručení,
3.  u podřízených pohledávek údaje o jejich podřízenosti,
h)
údaj o povaze pohledávky,
i)
údaj o výši pohledávky, a to
1.  údaj o celkové výši jistiny pohledávky; pokud je pohledávka nepeněžitá, obsahuje přihláška pohledávky popis postupu, který byl použit pro vyčíslení pohledávky,
2.  údaj o celkové výši přihlášeného příslušenství, jehož uspokojení není vyloučeno podle § 170 insolvenčního zákona, včetně způsobu jeho výpočtu s rozlišením jednotlivých druhů příslušenství,
j)
prohlášení o pravdivosti údajů uvedených v přihlášce pohledávky,
k)
seznam příloh přihlášky pohledávky,
l)
údaje o osobě, která přihlášku pohledávky podepsala, jde-li o osobu odlišnou od osoby věřitele,
m)
datum a podpis.

      (2)  Fyzická osoba se označuje jménem, příjmením, datem narození nebo rodným číslem, pokud bylo přiděleno, a bydlištěm, fyzická osoba -- podnikatel dále identifikačním nebo jiným registračním číslem a zahraniční fyzická osoba státní příslušností. V označení fyzické osoby, která je dlužníkem, se vždy uvádí rodné číslo, pokud je podateli známo. Právnická osoba se označuje obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním nebo jiným registračním číslem, u zahraničních právnických osob rovněž uvedením právního řádu, podle něhož byla založena. Je-li věřitelem stát, obsahuje přihláška pohledávky označení příslušné organizační složky státu, která za stát před insolvenčním soudem vystupuje.

      (3)  Údaji o povaze pohledávky se rozumí údaje o tom, zda jde o pohledávku peněžitou nebo nepeněžitou, podmíněnou nebo nepodmíněnou, pohledávku splatnou nebo nesplatnou, pohledávku vyjádřenou v českých korunách nebo v cizí měně. Pokud je pohledávka vyjádřena v cizí měně, obsahuje přihláška pohledávky popis způsobu přepočtu pohledávky na české koruny a použitého směnného kurzu.

§ 22

      Přílohami přihlášky pohledávky jsou
a)
listiny dokládající existenci věřitele -- právnické osoby, například výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného registru,
b)
kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky,
c)
plná moc udělená věřitelem zmocněnci, pokud je věřitel zastoupen na základě plné moci.

Náležitosti návrhu na povolení oddlužení

§ 23

      (1)  Návrh na povolení oddlužení obsahuje tyto náležitosti
a)
označení ,,Návrh na povolení oddlužení",
b)
označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno, je-li návrh podáván po zahájení insolvenčního řízení,
c)
označení dlužníka,
d)
je-li návrh na oddlužení podáván spolu s insolvenčním návrhem, údaje o tom, zda je návrh po-dáván pro úpadek nebo hrozící úpadek, včetně podrobného popisu skutečností, které toto osvědčují,
e)
údaje o insolvenčních řízeních či jiných řízeních řešících úpadek dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu, vedených v posledních 5 letech,
f)
údaje o nezahlazených pravomocných odsouzeních dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy,
g)
údaje o všech dlužníkových příjmech, například o příjmu ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmu z kapitálového majetku, příjmu z pronájmu, autorských odměnách, za poslední 3 roky a údaje o všech příjmech, které dlužník očekává v následujících 5 letech,
h)
popis veškerého majetku dlužníka; majetek dlužníka, který je předmětem zajišťovacích práv, musí být uveden zvlášť,
i)
popis všech závazků dlužníka; závazky dlužníka vůči věřitelům, kteří mají právo na uspokojení ze zajištění, a vykonatelné závazky je třeba uvést zvlášť,
j)
podrobný popis okolností, z nichž lze usuzovat na výši hodnoty plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé dlužníka,
k)
navrhovaný způsob oddlužení nebo informace, že dlužník nenavrhuje konkrétní způsob oddlužení,
l)
souhlas dlužníkova manžela v případech předpokládaných zákonem,
m)
prohlášení dlužníka, že není podnikatelem a že údaje uvedené v návrhu na povolení oddlužení a v jeho přílohách jsou pravdivé,
n)
seznam příloh,
o)
údaje o osobě, která návrh na oddlužení podepsala, jde-li o osobu odlišnou od dlužníka,
p)
datum,
q)
podpis osoby, která návrh podepsala, a úředně ověřený podpis dalších osob, které jsou povinny návrh na povolení oddlužení spolupodepsat.

      (2)  Fyzická osoba se označuje jménem, příjmením, datem narození nebo rodným číslem, pokud bylo přiděleno, a bydlištěm, zahraniční fyzická osoba dále státní příslušností. V označení fyzické osoby, která je dlužníkem, se uvádí rodné číslo, pokud bylo přiděleno. Právnická osoba se označuje názvem, sídlem a identifikačním nebo jiným registračním číslem, u zahraničních právnických osob rovněž uvedením právního řádu, podle něhož byla založena.

      (3)  Údaji o předchozích insolvenčních řízeních či jiných řízeních řešících úpadek dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu se rozumí údaje, zda bylo vedeno insolvenční či obdobné řízení, u kterého soudu a kdy a jakým způsobem bylo ukončeno.

§ 24

      Přílohami návrhu na povolení oddlužení jsou
a)
listiny dokládající existenci dlužníka -- právnické osoby, například výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného registru,
b)
seznam majetku, v němž se označí jednotlivě veškerý dlužníkův majetek, který je předmětem zajišťovacích práv sloužících k uspokojení věřitelů, a veškerý jeho ostatní majetek; majetek, který je předmětem zajišťovacích práv sloužících k uspokojení věřitelů se uvádí zvlášť,
c)
seznam závazků, v němž se označí jednotlivě veškeré závazky dlužníka vůči věřitelům, kteří mají právo na uspokojení ze zajištění, a veškeré jeho ostatní závazky. Pokud je některý ze závazků vykonatelný, vyznačí se tato skutečnost v seznamu závazků a přiloží se příslušné rozhodnutí či notářský nebo exekutorský zápis. U každého závazku vůči věřiteli, který má právo na uspokojení ze zajištění, se označí odkazem na příslušnou položku seznamu majetku, popř. odkazem na údaj o očekávaných příjmech, majetek sloužící k zajištění příslušné pohledávky,
d)
listiny dokládající dlužníkovy příjmy za poslední 3 roky, například kopie potvrzení o příjmech z pracovního poměru, kopie daňových přiznání, výpisy z bankovních účtů,
e)
výpis z rejstříku trestů dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu, ne starší než 3 měsíce, nebo obdobný doklad členského státu, v němž dlužník v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců,
f)
písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky. Zároveň musí být uvedeno, jaká bude nejnižší hodnota plnění, na kterém se s dlužníkem dohodl; podpis věřitele musí být úředně ověřen,
g)
listiny, kterých se návrh na povolení oddlužení dovolává, a listiny, které prokazují v návrhu na povolení oddlužení tvrzené skutečnosti,
h)
listiny, z nichž vyplývá spoludlužnictví nebo ručení osob, které spolupodepisují návrh na povolení oddlužení,
i)
pokud je dlužník zastoupen na základě plné moci, musí být k návrhu na povolení oddlužení přiložena plná moc udělená dlužníkem
zmocněnci.
Náležitosti zprávy o reorganizačním plánu

§ 25

      (1)  Zpráva o reorganizačním plánu se člení do následujících částí
a)
Část 1 -- Úvodní strana,
b)
Část 2 -- Obsah,
c)
Část 3 -- Procesní upozornění,
d)
Část 4 -- Stručné shrnutí účinků reorganizačního plánu,
e)
Část 5 -- Popis dlužníkova podnikání,
f)
Část 6 -- Dosavadní průběh insolvenčního řízení,
g)
Část 7 -- Majetek dlužníka,
h)
Část 8 -- Závazky dlužníka,
i)
Část 9 -- Navrhované podnikání a financování dlužníka,
j)
Část 10 -- Dopady reorganizace na věřitele a další osoby,
k)
Část 11 -- Pravděpodobné uspokojení věřitelů v konkursu dlužníka,
l)
Část 12 -- Daňové dopady na věřitele a společníky dlužníka,
m)
Část 13 -- Účast propojených osob,
n)
Část 14 -- Rizikové faktory,
o)
Část 15 -- Předpoklady pro schválení reorganizačního plánu soudem,
p)
Část 16 -- Opravné prostředky,
q)
Část 17 -- Zdroje informací obsažených ve zprávě,
r)
Část 18 -- Prohlášení a podpis předkladatele reorganizačního plánu.

      (2)  Přílohou zprávy o reorganizačním plánu je návrh reorganizačního plánu.

      (3)  Minimální náležitosti jednotlivých částí zprávy o reorganizačním plánu jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

      (4)  Informace, které nejsou uvedeny v příloze této vyhlášky a které je přesto třeba v daném případě považovat za informace, které musí podle insolvenčního zákona zpráva o reorganizačním plánu obsahovat, je třeba uvést v té části zprávy, která obsahuje informace obsahově nejbližší. Není-li takové části, uvedou se tyto informace v části zvlášť k tomu vytvořené, na což se v obsahu zprávy o reorganizačním plánu upozorní.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 26

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008 s výjimkou ustanovení § 3, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Ministr:


JUDr. Pospíšil v. r.

Příloha k vyhlášce č. 311/2007 Sb.