VYHLÁŠKA ze dne 23. července 2019, kterou se mění vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby

Sbírka:  187/2019 | Částka:  80/2019
25.7.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


187

VYHLÁŠKA
ze dne 23. července 2019,
kterou se mění vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu
při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby      Český telekomunikační úřad stanoví podle § 41 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 212/2013 Sb. a zákona č. 319/2015 Sb., k provedení § 34b odst. 7 zákona o poštovních službách:


Čl. I


      Vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby, se mění takto:

      1.  V § 2 se za slovo ˙zisk˙ vkládají slova ˙vyjádřený formou nákladů kapitálu˙.

      2.  V § 3 odstavec 2 zní:

      ˙(2)  Přírůstkové náklady se počítají podle tohoto vzorce:PN = NZS -- NAS,


kde:
PN
--  přírůstkové náklady,
NZS
--  náklady poskytování služeb držitele poštovní licence při základním scénáři podle § 7 odst. 2,
NAS
--  náklady držitele poštovní licence v případě alternativního scénáře podle § 7 odst. 3.˙.

      3.  Za § 3 se vkládají nové § 3a až § 3c, které znějí:


˙§ 3a


      (1)  Náklady kapitálu držitele poštovní licence na poskytování služeb obsažených v jeho poštovní licenci podle § 7 odst. 2 se počítají podle tohoto vzorce:


NKZS = WACCZS *VKZS,


kde:
NKZS
--  náklady kapitálu držitele poštovní licence při základním scénáři podle § 7 odst. 2,
WACCZS
--  procento návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním při základním scénáři podle § 7 odst. 2,
VKZS
--  vložený kapitál při základním scénáři podle § 7 odst. 2.

      (2)  Náklady kapitálu držitele poštovní licence na poskytování služeb obsažených v alternativním scénáři podle § 7 odst. 3 se počítají podle tohoto vzorce:


NKAS = WACCAS *VKAS,


kde:
NKAS
--  náklady kapitálu držitele poštovní licence při alternativním scénáři podle § 7 odst. 3,
WACCAS
--  procento návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním při alternativním scénáři podle § 7 odst. 3,
VKAS
--  vložený kapitál při alternativním scénáři podle § 7 odst. 3.


§ 3b


      (1)  Procento návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním při základním i alternativním scénáři je vyjádřeno prostřednictvím vážených průměrných nákladů na kapitál (WACC) před zdaněním a počítá se podle těchto vzorců:


WACCBT = WACCAT / (1 ˙ t),


kde:

WACCBT
--  vážené průměrné náklady kapitálu před zdaněním,
WACCAT
--  vážené průměrné náklady kapitálu po zdanění,
t
--  sazba daně z příjmu právnických osob vyjádřená desetinným
číslem.
kde:
re
--  náklady vlastního kapitálu,
rd
--  náklady cizího kapitálu,
E
--  hodnota vlastního kapitálu společnosti,
D
--  hodnota cizího kapitálu společnosti.

      (2)  Procento návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním pro základní scénář (WACCZS) je vyjádřeno procentem návratnosti vloženého kapitálu držitele poštovní licence v České republice.

      (3)  Procento návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním pro alternativní scénář (WACCAS) je vyjádřeno procentem návratnosti vloženého kapitálu poskytovatele poštovních služeb bez uložené povinnosti poskytovat základní služby.

      (4)  Výši procenta návratnosti vloženého kapitálu podle odstavců 2 a 3 určí Český telekomunikační úřad a tato hodnota je platná po dobu platnosti poštovní licence. Hodnota WACC je určena při ověřování žádosti o čisté náklady v prvním období platnosti licence.


§ 3c


      (1)  Vloženým kapitálem při základním scénáři (VKZS) se rozumí hodnota dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu držitele poštovní licence nezbytného k poskytování poštovních služeb v rozsahu vymezeném v základním scénáři podle § 7 odst. 2.

      (2)  Vloženým kapitálem při alternativním scénáři (VKAS) se rozumí hodnota dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu držitele poštovní licence nezbytná k poskytování poštovních služeb v rozsahu vymezeném v alternativním scénáři podle § 7 odst. 3.

      (3)  Pokud není uvedeno jinak, držitel poštovní licence vykazuje hodnotu vloženého kapitálu v souladu s Českými účetními standardy podle právních předpisů upravujících účetnictví.

      (4)  V hodnotě dlouhodobého majetku se zohlední majetek pořízený formou leasingu, a to v souladu s Mezinárodními účetními standardy.˙.

      4.  V § 4 odstavec 2 zní:

      ˙(2)  Přírůstkové výnosy se počítají podle tohoto vzorce:


PV = VZS -- VAS,


kde:
PV
--  přírůstkové výnosy,
VZS
--  výnosy držitele poštovní licence z poskytování služeb při základním scénáři podle § 7 odst. 2,
VAS
--  výnosy držitele poštovní licence v případě alternativního scénáře podle § 7 odst. 3.˙.

      5.  V § 5 odst. 1 písm. a) se za slovo ˙náklady˙ vkládají slova ˙na prvky sítě a činnosti˙.

      6.  V § 5 odst. 1 písm. c) se slovo ˙k˙ nahrazuje slovem ˙ke˙.

      7.  V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova ˙vyjádřený formou nákladů kapitálu˙.

      8.  V § 5 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

      9.  V § 5 odstavec 2 zní:

      ˙(2)  Čisté náklady se počítají podle tohoto vzorce:


ČN = [PN + ˙NK] -- [PV + ˙Tv],


kde:
ČN
--  výše čistých nákladů,
PN
--  přírůstkové náklady,
PV
--  přírůstkové výnosy,
˙NK
--  rozdíl mezi NKZS a NKAS podle § 3a,
Tv
--  nehmotné a tržní výhody plynoucí držiteli poštovní licence v důsledku uložení povinnosti poskytovat základní služby, vyjádřené v penězích.˙.

      10.  Na konci textu § 6 se doplňují slova ˙tak, aby splňovaly základní kvalitativní požadavky definované v poštovní licenci˙.

      11.  V § 7 odst. 2 se slova ˙na poskytování základních služeb obsažených v poštovní licenci držitele poštovní licence˙ a slova ˙získané poskytováním těchto služeb˙ zrušují.

      12.  V § 8 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova ˙a dále aby zajistil plnění ostatních služeb ve veřejném zájmu, které vyplývají z uzavřených smluv nebo z jeho hlavní náplně činnosti, nezávisle na poštovní licenci˙.

      13.  V § 8 odst. 2 písm. e) se za slovo ˙provozovnu˙ vkládají slova ˙nebo jiné místo zajišťující obsluhu zákazníků˙ a na konci textu se doplňují slova ˙nebo jiného místa zajišťujícího obsluhu zákazníků˙.

      14.  V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

˙g)

u budov, které má držitel poštovní licence v dlouhodobém nájmu a podle alternativního scénáře v nich nebude mít provozovnu, se zohlední smluvně sjednané pokuty a penále za předčasné ukončení nájemní smlouvy tak, aby nedocházelo k jejich dvojímu započtení a vycházelo se z charakteru sjednané sankce.˙.


      15.  V § 8 odst. 3 písm. a) se za slovo ˙zákaz-níků˙ vkládají slova ˙a neztratí tím svoje postavení na trhu˙.

      16.  V § 8 odst. 3 písm. c) se slovo ˙pouze˙ zrušuje a na konci textu se doplňují slova ˙a odpovídající podíl celopodnikové režie˙.

      17.  V § 8 odst. 4 se slova ˙Při sestavování tohoto alternativního scénáře vychází z těchto předpokladů˙ nahrazují slovy ˙Zohlední se˙.

      18.  V § 8 odst. 4 písm. a) se slova ˙náklady musí obsahovat pouze náklady plynoucí z povinnosti poskytovat základní služby, tedy˙ zrušují.

      19.  V § 8 odst. 4 písm. b) se slova ˙ostatní náklady nesmí být započteny˙ nahrazují slovy ˙změna výnosů, v případě, že z činnosti, pro kterou je sestavován alternativní scénář, držiteli poštovní licence výnosy vznikají˙.

      20.  V § 11 odst. 2 se slovo ˙jednotlivou˙ zrušuje a slovo ˙službu˙ se nahrazuje slovem ˙služby˙.

      21.  V § 12 odst. 1 se za slovo ˙plán˙ vkládají slova ˙ , výsledky oddělené evidence nákladů a výnosů˙.

      22.  Příloha zní:

˙Příloha k vyhlášce č. 466/2012 Sb.