VYHLÁŠKA ze dne 23. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  402/2017 | Částka:  142/2017
30.11.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

402

VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2017,
kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování
odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů


      Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb., a podle § 65 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

      Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb., vyhlášky č. 58/2012 Sb., vyhlášky č. 372/2012 Sb., vyhlášky č. 248/2013 Sb., vyhlášky č. 171/2014 Sb. a vyhlášky č. 158/2016 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až p) se označují jako písme-na c) až o).

      2.  V § 1 odst. 1 písm. e) se slova ˙obchodníkem s cennými papíry, organizátorem regulovaného trhu, ústřední protistranou,˙ zrušují.

      3.  V § 1 odst. 1 písmeno f) zní:
˙f)
povolení k přeměně penzijní společnosti,˙.

      4.  V § 1 odst. 1 písm. g) se slova ˙a jeho činnosti˙ nahrazují slovy ˙k distribuci doplňkového penzijního spoření˙.

      5.  V § 1 odst. 1 písm. h) se slova ˙likvidátorů a nucených správců,˙ zrušují.

      6.  V § 2 písm. j) se bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 1 až 4.

      7.  V § 3 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

      8.  V § 3 odst. 3 se slova ˙1 až 3˙ nahrazují slovy ˙1 a 2˙.

        9.  V § 4 odst. 2 písm. a) se text ˙§ 3 odst. 2 a 3˙ nahrazuje textem ˙§ 3 odst. 2˙.

      10.  V části druhé se hlava III včetně nadpisu a poznámek pod čarou 8 až 14 zrušuje.

      11.  V § 15 v textu pod nadpisem se slova ˙§ 10 odst. 4, § 43 odst. 4, § 155a odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a˙ zrušují.

      12.  V § 18 v textu pod nadpisem se slova ˙ , § 47 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu˙ zrušují.

      13.  V § 18 odst. 1 se slova ˙organizátorem regulovaného trhu, ústřední protistranou,˙ zrušují.

      14.  § 19 se včetně nadpisu zrušuje.

      15.  § 21 včetně nadpisu zní:

˙§ 21

Povolení k přeměně penzijní společnosti

(K § 65 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

      (1)  Žádost o povolení fúze penzijních společností se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

      (2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou
a)
seznam zúčastněných společností,
b)
za nástupnickou společnost obchodní firma, identifikační číslo osoby a adresa sídla, výše základního kapitálu, výše splacení základního kapitálu s uvedením počtu, výše a předmětu jednotlivých vkladů, jimiž byl základní kapitál upsán nebo splacen, a dále uvedení počtu, jmenovité hodnoty, formy a podoby akcií nástupnické společnosti,
c)
seznam vedoucích osob nástupnické společnosti s uvedením jejich funkce,
d)
tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 3 k této vyhlášce, vyplněný a podepsaný každou vedoucí osobou nástupnické společnosti,
e)
životopis každé vedoucí osoby nástupnické společnosti obsahující

      1.  údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
      2.  údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
f)
doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem [§ 2 písm. c)] každé vedoucí osoby nástupnické společnosti,
g)
projekt fúze penzijních společností obsahující alespoň záměr žadatele, změny, ke kterým dojde v plánu obchodní činnosti, časový harmonogram fúze a dále náležitosti podle § 65 odst. 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
h)
společné zprávy statutárních orgánů nebo zprávy statutárních orgánů zúčastněných společností na fúzi, případně souhlasy s upuštěním od jejich zpracování,
i)
znalecká zpráva nebo zprávy včetně stanoviska znalce k náležitostem projektu podle § 65 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
j)
konečné účetní závěrky zúčastněných společností a zahajovací rozvahu nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření nebo mezitímní účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření a
k)
seznam osob, mezi nimiž a nástupnickou společností vznikne v důsledku fúze úzké propojení, a údaje5) o osobách, které v důsledku fúze získají kvalifikovanou účast na nástupnické společnosti, včetně uvedení výše podílu nebo jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele.˙.

      16.  § 22 se včetně nadpisu zrušuje.

      17.  V § 23 v textu pod nadpisem se slova ˙§ 32c odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu,˙ zrušují.

      18.  § 24 se včetně nadpisu zrušuje.

      19.  Nadpis § 25 včetně textu pod nadpisem zní:

˙Registrace další podnikatelské činnosti penzijní společnosti

(K § 35 odst. 5 zákona o doplňkovém penzijním spoření)˙.

      20.  V § 26 odst. 4 se slova ˙a III˙ zrušují.

      21.  V příloze č. 1 části B písm. a) v prvním odstavci se slovo ˙tabulky˙ nahrazuje slovy ˙bodu 5a˙ a slova ˙odst. 3 písm. a) až o)˙ se nahrazují slovy ˙odst. 3 písm. a) až r)˙.

      22.  V příloze č. 1 v bodu 5a se slova ˙Platební styk a zúčtování˙ nahrazují slovy ˙Platební služby a vydávání elektronických peněz˙, slova ˙Vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet a cestovních šeků˙ se nahrazují slovy ˙Vydávání a správa platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz˙.

      23.  V příloze č. 1 v bodu 5a se řádek se slovy ˙Činnosti, které přímo souvisejí s činností uvedenou v § 1 odst. 1 a odst. 3 písm. a) až o) zákona o bankách˙ zrušuje.

      24.  V příloze č. 1 v bodu 5a se za slova ˙Provádění administrace investičních fondů a zahraničních investičních fondů˙ na samostatných řádcích doplňují slova
˙Činnost akreditované osoby podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu
Poskytování služby hlášení údajů podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu
Činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v § 1 odst. 1 a odst. 3 písmenech a) až q) zákona o bankách˙.      25.  V příloze č. 1 bod 5aa zní:


      ˙5aa -- Poskytování investičních služeb podle zvláštního zákona2/ ˙ výčet investičních služeb a doplňkových investičních služeb, které hodlá banka poskytovat (jde pouze o informaci, nejde o žádost podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu)      26.  V příloze č. 1 v části B písm. b) v prvním odstavci se slovo ˙tabulky˙ nahrazuje slovy ˙bo- du 5b˙.

      27.  V příloze č. 1 v bodu 5b se slova ˙Platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy˙ nahrazují slovy ˙Platební služby a vydávání elektronických peněz pro členy a činnosti související s poskytováním platebních služeb nebo vydáváním elektronických peněz˙ a za slova ˙Pronájem bezpečnostních schránek členům˙ se na samostatném řádku doplňují slova ˙Vydávání a správa platebních prostředků pro členy, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech˙.

      28.  Přílohy č. 2, 6 a 11 se zrušují.

      29.  V příloze č. 3 v textu pod názvem se slova ˙podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a˙ zrušují a za slova ˙penzijní spoření˙ se doplňují slova ˙ , ve znění pozdějších předpisů˙.

      30.  V příloze č. 3 bod 3 zní:

      ˙3. Žádost o˙.   

      31.  V příloze č. 4 v názvu se slova ˙ , investiční zprostředkovatel˙ zrušují.

      32.  V příloze č. 4 v bodu 2 se slova ˙investiční zprostředkovatel˙ zrušují.

      33.  V příloze č. 5 části 3C v prvním odstavci se slovo ˙tabulky˙ nahrazuje slovy ˙písmene a)˙ a slova ˙odst. 3 písm. a) až o)˙ se nahrazují slovy ˙odst. 3 písm. a) až r)˙.

      34.  V příloze č. 5 části 3C písm. a) se slova ˙Platební styk a zúčtování˙ nahrazují slovy ˙Platební služby a vydávání elektronických peněz˙, slova ˙Vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet a cestovních šeků˙ se nahrazují slovy ˙Vydávání a správa platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz˙.

      35.  V příloze č. 5 části 3C písm. a) se řádek se slovy ˙Činnosti, které přímo souvisejí s činností uvedenou v § 1 odst. 1 a odst. 3 písm. a) až o) zákona o bankách˙ zrušuje.

      36.  V příloze č. 5 části 3C písm. a) za slova ˙Provádění administrace investičních fondů a zahraničních investičních fondů˙ se na samostatných řádcích doplňují slova
˙Činnost akreditované osoby podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu
Poskytování služby hlášení údajů podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu
Činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v § 1 odst. 1 a odst. 3 písmenech a) až q) zákona o bankách˙.

      37.  V příloze č. 5 části 3C písmeno b) zní:
˙b)  Poskytování investičních služeb podle jiného právního předpisu1/ ˙ výčet investičních služeb a doplňkových investičních služeb, které hodlá pobočka zahraniční banky poskytovat v ČR (jde pouze o informaci, nejde o žádost podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

˙.
  

      38.  V příloze č. 7 v textu pod názvem se slova ˙ , podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů˙ zrušují a za slova ˙penzijní spoření˙ se doplňují slova ˙ , ve znění pozdějších předpisů˙.

      39.  V příloze č. 7 bod 4 zní:

      ˙4. Žádost o      40.  V příloze č. 8 název přílohy včetně textu pod názvem zní:

   ˙

      41.  V příloze č. 8 bod 3 zní:

   ˙3. Žádost o

      42.  V příloze č. 9 název přílohy včetně textu pod názvem zní:
   ˙

      43.  V příloze č. 9 bod 4 zní:

   ˙4. Žádost o

   ˙.   

      44.  V příloze č. 10 text pod názvem zní: ˙podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů˙.

      45.  V příloze č. 10 bod 7 zní:

    ˙7. Činnost vázaného zástupce˙.   
      46.  V příloze č. 12 název přílohy včetně textu pod názvem zní:
   ˙

      47.  V příloze č. 12 bod 3 zní:

 ˙3. Žádost o˙.   
Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. ledna 2018 s výjimkou bodů 22, 27 a 34, které nabývají účinnosti dnem 13. ledna 2018.
Guvernér:


Ing. Rusnok v. r.