VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2019, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  188/2019 | Částka:  81/2019
31.7.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


188

VYHLÁŠKA
ze dne 24. července 2019,
kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška),
ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 303/2013 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb. a vyhlášky č. 457/2017 Sb., se mění takto:

      1.  V § 6 odstavce 1 a 2 znějí:

      ˙(1)  Cena zemědělského pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad nebo trvalý travní porost se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené v Kč za m2, pokud u tohoto pozemku není
a)
územním plánem předpokládáno jeho nezemědělské využití, kromě zemědělského pozemku, který je alespoň částečně součástí vymezené plochy koridoru veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, nebo
b)
regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí, územním rozhodnutím, územním souhlasem, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí předpokládáno jeho nezemědělské využití.

      (2)  Základní cena zemědělského pozemku se určí
a)
podle bonitovaných půdně ekologických jednotek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, je-li pozemek bonitován, nebo
b)
průměrnou základní cenou v Kč za m2 zemědělských pozemků v daném katastrálním území, uvedenou v jiném právním předpisu, potvrdí-li Státní pozemkový úřad České republiky, že zemědělsky obhospodařovaný pozemek není bonitován.˙.

      2.  V § 7 odstavce 1 a 2 znějí:

      ˙(1) Cena lesního pozemku a nelesního pozemku s lesním porostem (dále jen ˙lesní pozemek˙) se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené v Kč za m2, pokud u tohoto pozemku není
a)
územním plánem předpokládáno jeho jiné využití, kromě lesního pozemku, který je alespoň částečně součástí vymezené plochy koridoru veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, nebo
b)
regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí, územním rozhodnutím, územním souhlasem, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí předpokládáno jeho jiné využití.

      (2)  Základní cena lesního pozemku se určí podle ceny plošně převládajících souborů lesních typů v porostní skupině. Cena lesního pozemku je součtem cen jeho částí v jednotlivých porostních skupinách, které jsou na něm vymezeny. Ceny v Kč za m2 pro jednotlivé soubory lesních typů jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.˙.

      3.  V § 9 odst. 4 písm. a) se za slova ˙určený k zastavění˙ vkládají slova ˙ , kromě pozemku, který je alespoň částečně součástí vymezené plochy koridoru veřejné dopravní nebo technické infrastruktury˙.

      4.  V § 21 se doplňuje odstavec 6, který zní:

      ˙(6)  Spoluvlastnický podíl na pozemku či na pozemcích a popřípadě na trvalých porostech se ocení samostatně podle částí druhé a páté.˙.


      5.  V § 29a se číslo ˙29˙ nahrazuje číslem ˙30˙.

      6.  V § 42 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova ˙,nebo v případě plošně odumírajících nebo plošně odumřelých lesních porostů až o 85 %˙.

      7.  V § 45 se na konci odstavce 1 doplňuje věta ˙Pokud se jedná o ocenění plošně odumírajících nebo plošně odumřelých lesních porostů, lze je ocenit podle § 40 až 42.˙.

      8.  § 53 zní:

˙§ 53

      (1)  Při určení počtu obyvatel v obci se vychází ze statistických údajů zveřejněných na internetových stránkách Českého statistického úřadu o počtu obyvatel v obcích, a to k 1. lednu kalendářního roku předcházejícího kalendářní rok, ke kterému se ocenění provádí.

      (2)  V případě, že došlo ke změně území obce, která není uvedena ve statistických údajích zveřejněných na internetových stránkách Českého statistického úřadu o počtu obyvatel v obcích k 1. lednu kalendářního roku předcházejícího kalendářní rok, ke kterému se ocenění provádí, počet obyvatel se určí podle počtu obyvatel obce v evidenci obyvatel k 1. lednu kalendářního roku, ke kterému se ocenění provádí.

      (3)  Při určení nezaměstnanosti v obci se vychází z údajů zveřejněných Ministerstvem práce a sociálních věcí způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to podle stavu k 1. lednu kalendářního roku, ke kterému se ocenění provádí.˙.
      9.  V příloze č. 2 tabulka č. 1 a tabulka č. 2 včetně nadpisů znějí:


      10.  V příloze č. 21 se doplňuje bod 9, který zní:

      ˙9.  Cena stavby pro určení výše náhrady v rámci ocenění práva stavby se přiměřeně sníží o opotřebení stavby při zániku práva stavby za předpokladu její pravidelné údržby. Zohlední se její stáří, předpokládaný stav a další životnost stavby. Výpočet se provede metodou lineární, analytickou nebo v odůvodněných případech lze opotřebení stavby určit odhadem; opotřebení však může činit nejvýše 85 %.˙.

      11.  V příloze č. 24 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
      12.  V příloze č. 25 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:


      13.  V příloze č. 26 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:


      14.  V příloze č. 27 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:


      15.  V příloze č. 33 tabulka č. 2 zní:


      16.  Příloha č. 41 zní:˙Příloha č. 41 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Koeficient změny cen staveb pro oplocení se uvažuje podle té stavby, podle které byl u pozemků určen koeficient polohy.˙.


Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2019.
Ministryně:


JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.