VYHLÁŠKA ze dne 24. října 2018, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Sbírka:  251/2018 | Částka:  127/2018
7.11.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


251

VYHLÁŠKA
ze dne 24. října 2018,
kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb.,
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb


      Ministerstvo dopravy stanoví podle § 194 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

Čl. I

      Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, se mění takto:

      1.  V § 1 se slova ˙a na dráze včetně zařízení na dráze˙ zrušují.

      2.  V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

      ˙(2)  Tato vyhláška se nevztahuje na dokumentaci pro vydání společného povolení stavby drah a dokumentaci pro vydání společného povolení stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.˙.

      3.  § 2 včetně nadpisu zní:

˙§ 2

Projektová dokumentace

      Rozsah a obsah projektové dokumentace
a)
leteckých staveb pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b)
leteckých staveb pro provádění stavby je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c)
staveb drah a staveb na dráze pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,
d)
staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,
e)
staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,
f)
staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.˙.

      4.  Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

˙§ 2a

      (1)  Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace musí odpovídat druhu a významu stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

      (2)  K projektové dokumentaci se přikládá dokladová část.˙.

      5.  Přílohy č. 1 až 6 včetně poznámek pod čarou č. 1 až 11 znějí:˙Příloha č. 1 k vyhlášce č. 146/2008 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 146/2008 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 146/2008 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 146/2008 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb.


      6.  Přílohy č. 7 až 9 se zrušují.

Čl. II

Přechodná ustanovení

      1.  Projektová dokumentace zpracovaná podle § 2 odst. 1 písm. a), b), d), e), g) a h) vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a předložená stavebnímu úřadu do 31. prosince 2020, se posuzuje podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

      2.  Pokud bude stavba zahájena nejpozději do 31. prosince 2020, může být projektová dokumentace této stavby zpracována podle § 2 odst. 1 písm. c), f) a i) vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2018.
Ministr:


Ing. Ťok v. r.