VYHLÁŠKA ze dne 24. února 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  64/2012 | Částka:  24/2012
29.2.2012

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

64

VYHLÁŠKA
ze dne 24. února 2012,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb.,
kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem
při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů
za poskytování právních služeb (advokátní tarif),
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb. a vyhlášky č. 277/2006 Sb., se mění takto:

      1.  V § 3 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  Není-li stanoveno jinak, ve věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky nebo jiné penězi ocenitelné plnění, činí sazba odměny

1.  do 100 Kč
1 000 Kč,  

2.  přes 100 do 500 Kč
1 500 Kč,  

3.  přes 500 do 1 000 Kč
2 500 Kč,  

4.  přes 1 000 do 2 000 Kč
3 750 Kč,  

5.  přes 2 000 do 5 000 Kč
4 800 Kč,  

6.  přes 5 000 do 10 000 Kč
7 500 Kč,   

7.  přes 10 000 do 200 000 Kč
7 500 Kč a

17 % z částky pře-

sahující 10 000 Kč,  

8.  přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč
39 800 Kč a

2 % z částky pře-

sahující 200 000 Kč,  

9.  přes 10 000 000 Kč
235 800 Kč a

0,15 % z částky pře-  

sahující 10 000 000 Kč.˙.

      2.  V § 3 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova ˙ , ledaže je uplatněno jako samostatný předmět řízení˙.

      3.  V § 5 písm. c) se částka ˙15 000 Kč˙ nahrazuje částkou ˙20 000 Kč˙.

      4.  V § 5 písm. d) se částka ˙10 000 Kč˙ nahrazuje částkou ˙15 000 Kč˙.

      5.  V § 6 odstavec 2 zní:

      ˙(2)  Na věci, v nichž je předmětem řízení zaplacení jiné peněžité částky než náhrada nemajetkové újmy, se odstavec 1 nevztahuje; v těchto případech se postupuje podle § 3.˙.

      6.  § 7 zní:

˙§ 7

      Není-li možné stanovit sazbu odměny podle § 3 až 6, činí

a) ve věcech upravených zákonem o rodině
5 000 Kč,

b) ve věcech obchodních společností, družstev a jiných právnických osob
20 000 Kč.˙.

      7.  V § 8 se částka ˙9 000 Kč˙ nahrazuje částkou ˙10 000 Kč˙.

      8.  V § 9 se částka ˙2 000 Kč˙ nahrazuje částkou ˙3 000 Kč˙.

      9.  V § 10 odst. 1 se částka ˙7 000 Kč˙ nahrazuje částkou ˙10 000 Kč˙.

      10.  V § 10 odst. 2 se částka ˙8 000 Kč˙ nahrazuje částkou ˙10 000 Kč˙.

      11.  V § 11 se částka ˙5 000 Kč˙ nahrazuje částkou ˙10 000 Kč˙.

      12.  V § 12 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  Ve věcech výkonu rozhodnutí nebo exekuce (dále jen ˙výkon rozhodnutí˙) činí sazba odměny,


a) jde-li o vymožení peněžité částky
50 %
sazby odmě-ny podle § 3 odst. 1, nejméně 500 Kč,  

b) jde-li o splnění jiné povinnosti
5 000 Kč.˙.

      13.  V § 12 se za odstavec 1 vkládá nový odstavce 2, který zní:

      ˙(2)  Při provádění nebo zastavení výkonu rozhodnutí činí sazba odměny 5 000 Kč.˙.


Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

      14.  § 19a zní:

˙§ 19a

      Zastupoval-li advokát nebo notář v řízení ve stejné věci společně 2 účastníky, zvyšuje se sazba odměny stanovená podle této vyhlášky o 30 %. Zastupoval-li advokát nebo notář v řízení ve stejné věci společně více než 2 účastníky, zvyšuje se sazba odměny stanovená podle této vyhlášky bez ohledu na počet zastupovaných účastníků o 50 %.˙.

Čl. II

Přechodné ustanovení

      Při určení výše paušální odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem v jednotlivém stupni občanského soudního řízení, které nebylo v tomto stupni ukončeno ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2012.
Ministr:


JUDr. Pospíšil
v. r.