VYHLÁŠKA ze dne 28. listopadu 2018, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

Sbírka:  274/2018 | Částka:  138/2018
7.12.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


274

VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2018,
kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.


      Ministerstvo financí stanoví podle § 33 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole):

Čl. I

      Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., se mění takto:

      1.  § 32 a 33 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 8 až 10 znějí:

˙§ 32

Struktura zpráv o výsledcích finančních kontrol, postup a termíny jejich předkládání

      (1)  Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (dále jen ˙zpráva˙) se skládá z
a)
informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol vykonaných ve sledovaném kalendářním roce podle části druhé zákona,
b)
informace o výsledcích interních auditů vykonaných ve sledovaném kalendářním roce podle § 28 zákona,
c)
zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly ve sledovaném kalendářním roce a
d)
přehledu kontrolních zjištění předaných k dalšímu řízení podle kontrolního řádu8) ve sledovaném kalendářním roce, která nebyla zaslána orgánům Finanční správy České republiky jako podezření na porušení rozpočtové kázně.

      (2)  Správce kapitoly státního rozpočtu, kraj a hlavní město Praha předkládají zprávu podle § 22 odst. 2 zákona v termínu do 28. února následujícího kalendářního roku v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému Ministerstva financí.

      (3)  Organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, jiná právnická osoba zřízená k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem a právnická osoba zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky, obec a městská část hlavního města Prahy předkládají zprávu podle § 22 odst. 3 zákona v termínu do 15. února následujícího kalendářního roku v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému Ministerstva financí.

      (4)  Orgán veřejné správy, který nezřídil funkci útvaru interního auditu na základě výjimky stanovené v § 29 odst. 5 nebo 6 zákona a ve sledovaném kalendářním roce nevykonal veřejnosprávní kontrolu podle části druhé zákona, splní povinnost předkládat zprávu o výsledcích finančních kontrol zasláním informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol podle § 22 odst. 6 zákona v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému Ministerstva financí.

§ 33

Rozsah zpráv o výsledcích finančních kontrol

      (1)  Informace podle § 32 odst. 1 písm. a) obsahuje
a)
počet ukončených veřejnosprávních kontrol, které byly obsažené v plánu kontrol,
b)
počet ukončených veřejnosprávních kontrol, které nebyly obsažené v plánu kontrol,
c)
určení oblastí, ve kterých byly veřejnosprávní kontrolou podle § 7 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 1 a § 9 odst. 1 zákona zjištěny nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky,
d)
určení oblastí, ve kterých bylo veřejnosprávní kontrolou podle § 7 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 1 a § 9 odst. 1 zákona zjištěno nejvíc nedostatků,
e)
určení oblastí, ve kterých byly veřejnosprávní kontrolou podle § 7 odst. 2 písm. b) a c), § 8 odst. 2, § 8a a § 9 odst. 2 zákona zjištěny nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky,
f)
určení oblastí, ve kterých bylo veřejnosprávní kontrolou podle § 7 odst. 2 písm. b) a c), § 8 odst. 2, § 8a a § 9 odst. 2 zákona zjištěno nejvíc nedostatků, a
g)
počet zaměstnanců, kterým bylo vydáno pověření k výkonu veřejnosprávní kontroly.

      (2)  Informace podle § 32 odst. 1 písm. b) obsahuje
a)
počet ukončených interních auditů, které byly obsažené v ročním plánu interního auditu,
b)
počet ukončených interních auditů, které nebyly obsažené v ročním plánu interního auditu,
c)
určení oblastí, ve kterých byly interním auditem zjištěny nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky,
d)
určení oblastí, ve kterých bylo interním auditem zjištěno nejvíc nedostatků,
e)
průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří vykonávali interní audit, vypočtený podle vyhlášky provádějící zákon o zaměstnanosti9), a
f)
informaci o externím hodnocení kvality interního auditu, bylo-li provedeno.

      (3)  Informace podle § 32 odst. 1 písm. c) obsahuje stručný popis zavedeného systému finanční kontroly orgánu veřejné správy.

      (4)  Informace podle § 32 odst. 1 písm. d) obsahuje seznam zjištění v tabulkové formě.

      (5)  Informace podle odstavce 1, které jsou zadávané do monitorovacího systému podle zákona upravujícího podporu regionálního rozvoje10), se v roční zprávě o výsledcích finančních kontrol nevykazují.

––––––––––––––––––––

8)
§ 25 odst. 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
9)
§ 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
10)
§ 18 odst. 5 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.˙.

      2.  Přílohy č. 1a až 5 se zrušují.


Čl. II

Přechodné ustanovení

      Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2018 se předkládají podle vyhlášky č. 416/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Ministryně financí:


JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.