VYHLÁŠKA ze dne 3. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

Sbírka:  277/2018 | Částka:  139/2018
7.12.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


277

VYHLÁŠKA
ze dne 3. prosince 2018,
kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů
veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem


      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., k provedení § 38b odst. 4 a § 75 odst. 5 a 6 veterinárního zákona:

Čl. I

      Vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, se mění takto:

      1.  § 2 včetně nadpisu
zní:
˙§ 2

Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů

      Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů (dále jen ˙vývozní paušální částka˙) je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce a stanoví se na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu veterinární kontroly.˙.

      2.  V § 5 se za text ˙2018 a 2019˙ vkládají slova ˙(dále jen ˙dovozní paušální částka˙)˙ a slova ˙této vyhlášky˙ se nahrazují slovy ˙č. 2 k této vyhlášce˙.

      3.  Vkládá se příloha č. 1, která zní:
˙Příloha č. 1 k vyhlášce č. 389/2017
Sb.
Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 2.

      4.  Příloha č. 2 zní:˙Příloha č. 2 k vyhlášce č. 389/2017
Sb.


Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Ministr:


Ing. Toman, CSc., v. r.