VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2018 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Sbírka:  271/2018 | Částka:  137/2018
7.12.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


271

VYHLÁŠKA
ze dne 30. listopadu 2018
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní rezervace

      (1)  Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Rohová (dále jen ˙národní přírodní rezervace˙).

      (2)  Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, určené k ochraně
a)
přirozených lesních ekosystémů suťových lesů a bučin,
b)
skalních ekosystémů skal a drolin,
c)
biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin ploštičníku evropského (Cimicifuga europaea), starčku skalního (Senecio rupestris) a tisu červeného (Taxus baccata), včetně jejich populací,
d)
severojižně orientované kuesty se strmým svahem na východní straně.

      (3)  Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Pardubického kraje, v katastrálních územích Boršov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka a Křenov. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

      (4)  Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Pardubického kraje, v katastrálních územích Boršov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka a Křenov. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazů tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

      (5)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

      Na celém území národní přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a)
povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b)
provádět stavby, nejedná-li se o stavby vyžadující povolení, opatření nebo jiné úkony podle jiných právních předpisů, nebo
c)
povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu.

§ 3

Činnosti vázané na souhlas v ochranném pásmu

      V ochranném pásmu národní přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a)
provádět obnovní těžbu v porostech na plochách, které jsou větší než 0,50 ha a jejichž maximální šíře plochy převyšuje 1,5násobek střed-ní výšky těženého porostu,
b)
provádět těžební práce v lesích v období od 1. dubna do 31. července kalendářního roku, vyjma těžeb nahodilých,
c)
vysazovat nebo vysévat rostliny; souhlas se nevyžaduje pro vysazování nebo výsev stanovištně původních listnatých dřevin a jedle bělokoré při obnově lesa a pro činnosti a opatření prováděné na podporu přirozené obnovy lesa,
d)
zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slanis-ka, nebo
e)
přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení.

§ 4

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Ministr:


Mgr. Brabec v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 271/2018 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 271/2018 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 271/2018 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
2)
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).