VYHLÁŠKA ze dne 31. ledna 2018, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  19/2018 | Částka:  12/2018
7.2.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

19


VYHLÁŠKA
ze dne 31. ledna 2018,
kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností,
ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., k provedení § 42 odst. 10, § 59 odst. 6, § 64b a § 64c odst. 4 písm. b) veterinárního zákona:

Čl. I

      Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění vyhlášky č. 429/2013 Sb., vyhlášky č. 313/2014 Sb. a vyhlášky
č. 164/2016 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 písm. h) a v § 27 větě první se za slovo ˙odchyt˙ vkládají slova ˙zvířat bez pána,˙.

      2.  V § 1 písm. p) se na konci textu slovo ˙a˙ zrušuje.

      3.  V § 1 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena r) až v), která znějí:
˙r)
odborné veterinární úkony prováděné chovatelem hospodářských zvířat, jejich seznam a podrobnosti jejich provádění chovatelem hospodářských zvířat,

s)
podrobnosti výkonu odborných veterinárních úkonů spočívajících v injekční aplikaci léčiv u hospodářských zvířat chovatelem hospodářských zvířat,

t)
další odborné úkony prováděné chovatelem hospodářských zvířat, jejich seznam a podrobnosti jejich provádění k tomu oprávněnými chovateli hospodářských zvířat,

u)
obsah, rozsah a organizace specializované odborné průpravy se zaměřením na provádění dalších odborných veterinárních úkonů, způsob a organizace ověřování získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení seznamu osob, které tuto specializovanou odbornou průpravu absolvovaly, a
v)
obsah, rozsah a organizace specializovaného školení se zaměřením na prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla, vydávání osvědčení a vedení seznamu prohlížitelů včelstev.˙.

      4.  V § 18 písm. d) se slovo ˙zdravých˙ zrušuje.

      5.  V § 20 se odstavec 4 zrušuje.

      6.  Nadpis nad § 27 zní:

˙Odborné kurzy pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu

(K § 42 odst. 10 zákona)˙.

      7.  V § 35 odst. 4 a v § 38 odst. 4 se slova ˙nejméně 5 let˙ nahrazují slovy ˙platnosti vydaného osvědčení˙.

      8.  Za § 39 se vkládají nové § 39a až 39i, které včetně nadpisů znějí:

˙§ 39a

Odborné veterinární úkony prováděné chovatelem hospodářských zvířat

(K § 64b odst. 1 zákona)

      (1)  Chovatel hospodářských zvířat je oprávněn provádět
a)
poslechové vyšetření a vyšetření pohmatem,
b)
měření tělesné teploty,
c)
vyšetření porodních cest intravaginálně v době porodu s normálním průběhem,
d)
vedení porodu hospodářských zvířat s normálním průběhem,
e)
neinvazivní odběr vzorků pro účely laboratorního vyšetření, zejména mléka, moči při spontánním močení, trusu při kálení,
f)
nálev sondou do bachoru a
g)
neinvazivní veterinární úkony, které je možné provádět bez znecitlivění, pokud je cílem předcházení poškození zdraví, udržení a zlepšení zdravotního stavu hospodářských zvířat.

      (2)  Odborné veterinární úkony podle odstav-ce 1 chovatel hospodářských zvířat provádí za dodržení zásad a postupů zajišťujících prevenci před znečištěním a přenosem mikroorganismů, zásad biologické bezpečnosti a dodržení bezpečnosti práce.

§ 39b

Podrobnosti výkonu odborných veterinárních úkonů spočívajících v injekční aplikaci léčiv u hospodářských zvířat chovateli hospodářských zvířat

(K § 64b odst. 2 zákona)

      (1)  Chovatel hospodářských zvířat je oprávněn k injekční aplikaci léčiv, jestliže
a)
obdržel pokyny ošetřujícího veterinárního lékaře k injekční aplikaci léčiv,
b)
ošetřující veterinární lékař stanovil diagnózu,
c)
byl ošetřujícím veterinárním lékařem poučen o způsobu podání, indikaci, dávkování, době podání léčiv, kontraindikaci, negativních účincích, ochranné lhůtě a cílovém druhu zvířat a
d)
byl ošetřujícím veterinárním lékařem poučen o způsobu uchovávání léčiv.

      (2)  Chovatel při injekční aplikaci léčiv dodrží zásady a postupy zajišťující prevenci před znečištěním a přenosem mikroorganismů, zásady bezpečného a účinného podání léčivého přípravku, ochrany zvířat a chovů před nákazami, nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka, jinými onemocněními a zásady bezpečnosti práce.

§ 39c

Další odborné veterinární úkony prováděné chovatelem hospodářských zvířat, k nimž je třeba získání osvědčení o odborné způsobilosti

(K § 64b odst. 3 zákona)

      (1)  Chovatel hospodářských zvířat, který získal osvědčení o odborné způsobilosti, je oprávněn provádět
a)
kastraci samců mladších 7 dnů u prasat a mladších 8 týdnů u skotu, ovcí, koz nebo králíků, kteří netrpí anatomickou vadou pohlavních orgánů,
b)
krácení ocasu u selat mladších 7 dnů a jehňat mladších 8 dnů,
c)
odrohování nebo tlumení růstu rohů u telat a kůzlat ve věku do 4 týdnů provedenou chemickou kauterizací, tepelnou kauterizací přístrojem, který vyvíjí potřebné teplo po dobu nejméně 10 sekund,
d)
ošetření a úpravu kopyt, paznehtů a spárků zvířat,
e)
odstraňování ostruh, hřebenů, posledních článků křídel, krácení zobáků, drápů, nastřihování meziprstních blan během prvního dne života drůbeže, odstraňování drápů a zkrácení horní části zobáku u pižmových kachen do 21 dní věku,
f)
kauterizaci zobáků hrabavé drůbeže mladší 10 dnů, která je určena k produkci konzumních vajec, a
g)
úpravu zubů savých selat.

      (2)  Odborné veterinární úkony podle odstav-ce 1 chovatel hospodářských zvířat provádí za dodržení zásad a postupů zajišťujících prevenci před znečištěním a přenosem mikroorganismů při používání chirurgických nástrojů, ochrany zvířat a chovů před nákazami, nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka, jinými onemocněními a dodržení bezpečnosti práce.

Obsah, rozsah a organizace specializované odborné průpravy se zaměřením na provádění odborných veterinárních úkonů chovatelem hospodářských zvířat, způsob a organizace ověřování získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení seznamu osob, které tuto specializovanou odbornou průpravu absolvovaly

(K § 64b odst. 4 zákona)

§ 39d

      (1)  Specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na provádění dalších odborných veterinárních úkonů organizuje organizátor v rozsahu 10 hodin specializované odborné průpravy.

      (2)  Obsahem specializované odborné průpravy jsou
a)
výuka provádění odborných veterinárních úko-nů stanovených v § 39c odst. 1,

b)
přehled a zásady správného používání pomůcek a vybavení nezbytných pro tyto činnosti,

c)
zásady a postupy zajišťující prevenci před znečištěním a přenosem mikroorganismů, zásady biologické bezpečnosti, znalosti zdravotních rizik a bezpečnosti práce při provádění těchto činností a

d)
právní předpisy, které se vztahují k činnostem uvedeným v písmenech a) až c).

§ 39e

      (1)  Na závěr specializované odborné průpravy podle § 39d se její účastníci podrobí zkoušce před zkušební komisí, která je tříčlenná. Předsedu a další členy zkušební komise jmenuje a odvolává organizátor ze zástupců Ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy a organizátora. Organizátor určuje termín a místo konání zkoušky. Zkouška probíhá formou písemného testu.

      (2)  Písemný test je sestavován náhodným výběrem 30 zkušebních otázek vypracovaných organizátorem z oblasti specializované odborné průpravy podle § 39d. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 možné odpovědi, z nichž více odpovědí může být správných. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem. Na vypracování písemného testu se stanoví doba 45 minut. Pro úspěšné složení písemného testu je třeba dosažení nejméně 75  % správných odpovědí.

      (3)  Výsledek zkoušky hodnotí zkušební komise stupni: zkouška složena, zkouška nesložena. Zkouška je složena, pokud účastník složil úspěšně písemný test. O výsledku zkoušky podle odstavce 1 vyhotoví předseda zkušební komise protokol, ve kterém uvede jméno a příjmení členů zkušební komise, datum a místo konání zkoušky, identifikační údaje účastníků specializované odborné průpravy a výsledky jejich hodnocení. Protokol podepisují všichni členové zkušební komise. Protokol je evidován a uchováván organizátorem po dobu platnosti vydaného osvědčení.

      (4)  Na základě úspěšně složené zkoušky podle odstavce 1 získá účastník specializované odborné průpravy osvědčení o způsobilosti k provádění dalších odborných veterinárních úkonů stanovených v § 39c. Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

      (5)  Účastník specializované odborné průpravy podle § 39d, který zkoušku nesložil, může písemně požádat organizátora o její opakování, a to nejdříve po 3 měsících následujících po dni, kdy mu bylo oznámeno, že zkoušku nesložil.

      (6)  Účastník specializované odborné průpravy podle § 39d, který zkoušku nesložil a nepožádal o její opakování nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že tuto zkoušku nesložil, absolvuje před další zkouškou znovu specializovanou odbornou průpravu.

§ 39f

      (1)  Organizátor vede seznam účastníků specializované odborné průpravy podle § 39d v elektronické podobě.

      (2)  Seznam účastníků tvoří údaje o
a)
jménu, popřípadě jménech, a příjmení účastníka specializované odborné průpravy, datu a místu narození a adrese bydliště účastníka specializované odborné průpravy a
b)
datu a výsledku zkoušky podle § 39e.

      (3)  Zápis do seznamu účastníků provede organizátor bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební komisí podle § 39e, nejpozději však do 5 dnů ode dne vyhodnocení zkoušky zkušební komisí.

      (4)  Organizátor při vedení seznamu účastníků zajistí uchování všech údajů uvedených v odstavci 2, pravidelné zálohování dat, ze kterých je možné údaje vedené v seznamu účastníků rekonstruovat. Zálohování dat se provádí bez zbytečného odkladu po zápisu údajů uvedených v odstavci 2 do seznamu účastníků.

Obsah, rozsah a organizace specializovaného školení se zaměřením na prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla, vydávání osvědčení a vedení seznamu prohlížitelů včelstev

(K § 64c odst. 4 zákona)

§ 39g

      (1)  Specializované školení se zaměřením na prohlídku včelstev a rozebrání včelího díla organizuje organizátor v rozsahu 8 hodin teoretické výuky a 8 hodin praktického cvičení.

      (2)  Obsahem specializovaného školení jsou
a)
teoretická výuka zaměřená na získání znalostí v oblasti

      1.  nebezpečných nákaz včel a jejích klinických projevů ve včelstvech,

      2.  současného výskytu nákaz včel,

      3.  informačních zdrojů k aktuální nákazové situaci,

      4.  nákaz včel,

      5.  zoohygieny chovu včel a správné praxe v chovu včel,

      6.  právní problematiky související s výskytem nákaz včel a
b)
praktické cvičení zaměřené na získání dovedností při prohlídce včelstev na stanovišti, při rozebrání včelího díla a při posouzení klinického stavu dospělých včel a včelího plodu a dovedností při odběrech vzorků, při jejich označování, uchovávání a odesílání do laboratoře k požadovanému vyšetření.

§ 39h

      (1)  Na závěr specializovaného školení podle § 39g se jeho účastníci podrobí zkoušce před zkušební komisí, která je tříčlenná. Předsedu, kterým je zástupce Státní veterinární správy, a další členy zkušební komise jmenuje a odvolává organizátor ze zástupců Státní veterinární správy a organizátora. Organizátor určuje termín a místo konání zkoušky. Zkouška probíhá formou písemného testu a praktické části.

      (2)  Písemný test je sestavován náhodným výběrem 30 zkušebních otázek vypracovaných organizátorem z oblasti specializovaného školení podle § 39g. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 možné odpovědi, z nichž více odpovědí může být správných. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem. Na vypracování písemného testu se stanoví doba 30 minut. Pro úspěšné složení písemného testu je třeba dosažení nejméně 75 % správných odpovědí. Nedosáhl-li účastník potřebného hodnocení pro úspěšné složení písemného testu, praktickou část zkoušky již nevykonává.

      (3)  Obsahem praktické části je prohlídka včelstva s rozebráním včelího díla a odběr vzorku k laboratornímu vyšetření. Pro úspěšné složení praktické části je třeba bezchybné provedení prohlídky včelstva s rozebráním včelího díla při splnění všech podmínek a zásad práce s infekčním materiálem.

      (4)  Výsledek zkoušky hodnotí zkušební komise stupni: zkouška složena, zkouška nesložena. Zkouška je složena, pokud účastník složil úspěšně písemný test a vyhověl při praktické části. O výsledku zkoušky podle odstavce 1 vyhotoví předseda zkušební komise protokol, ve kterém uvede jméno a příjmení členů zkušební komise, datum a místo konání zkoušky, identifikační údaje účastníků specializované odborné průpravy a výsledky jejich hodnocení. Protokol podepisují všichni členové zkušební komise. Protokol je evidován a uchováván organizátorem po dobu platnosti vydaného osvědčení.

      (5)  Na základě úspěšně složené zkoušky podle odstavce 1 získá účastník specializovaného školení osvědčení o způsobilosti k prohlídkám včelstev s rozebráním včelího díla. Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.

      (6)  Účastník specializovaného školení podle § 39g, který zkoušku nesložil, může písemně požádat organizátora o její opakování, a to nejdříve po 3 měsících následujících po dni, kdy mu bylo oznámeno, že zkoušku nesložil.

      (7)  Účastník specializovaného školení podle § 39g, který zkoušku nesložil a nepožádal o její opakování nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že tuto zkoušku nesložil, absolvuje před další zkouškou znovu specializované školení.

§ 39i

      (1)  Organizátor vede seznam účastníků specializovaného školení podle § 39g v elektronické po-době.

      (2)  Seznam účastníků tvoří údaje o
a)
jménu, popřípadě jménech, a příjmení účastníka specializovaného školení, datu a místu narození a adrese bydliště účastníka specializovaného školení a
b)
datu a výsledku zkoušky podle § 39h.

      (3)  Zápis do seznamu účastníků provede organizátor bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební komisí podle § 39h, nejpozději však do 5 dnů ode dne vyhodnocení zkoušky zkušební komisí, a aktualizovaný seznam osob, které jsou držiteli osvědčení podle odstavce 5, poskytne neprodleně Státní veterinární správě.

      (4)  Organizátor při vedení seznamu účastníků zajistí uchování všech údajů uvedených v odstavci 2, pravidelné zálohování dat, ze kterých je možné údaje vedené v seznamu účastníků rekonstruovat. Zálohování dat se provádí bez zbytečného odkladu po zápisu údajů uvedených v odstavci 2 do seznamu účastníků.˙.

      9.  Za přílohu č. 10 se doplňují přílohy č. 11 a 12, které znějí:

˙Příloha č. 11 k vyhlášce č. 342/2012
Sb.


Příloha č. 12 k vyhlášce č. 342/2012 Sb.


Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr:


Ing. Milek v.
r.
Příloha k vyhlášce č. 18./2018 Sb.