VYHLÁŠKA ze dne 31. srpna 2018 o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

Sbírka:  196/2018 | Částka:  97/2018
12.9.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


196

VYHLÁŠKA
ze dne 31. srpna 2018
o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění


      Česká národní banka stanoví podle § 124 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, (dále jen ˙zákon˙) k provedení § 8 odst. 3, § 63 odst. 4 a § 64 odst. 4 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

      (1)  Tato vyhláška upravuje podrobnosti náležitostí žádosti o
a)
udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele a
b)
udělení akreditace k provádění odborných zkoušek a pořádání programů následného vzdělávání, změnu udělené akreditace a prodloužení akreditace.

      (2)  Tato vyhláška dále upravuje formáty a další technické náležitosti žádostí podle odstavce 1.

§ 2

Vymezení pojmů

      Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)
dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, vydaný cizím státem,

1.  jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, nebo

2.  v němž právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla pobočku obchodního závodu, upravuje-li právní řád tohoto státu trestní odpovědnost právnických osob,
b)
doklady k posouzení důvěryhodnosti doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, prohlášení o plné svéprávnosti fyzické osoby, prohlášení obsahující údaje nezbytné k opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby a údaje a doklady o dosavadní činnosti osoby za období posledních 10 let, zejména doklad o

1.  uložení správního trestu v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou činností,

2.  rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,

3.  pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, pokud k němu nedošlo na základě žádosti osoby, která je držitelem takového povolení,

4.  odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo jiným povoláním do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže byl takový souhlas vyžadován, a

5.  vyloučení z profesní komory, spolku nebo asociace sdružujících osoby působící na finančním trhu,
c)
regulovanou institucí osoba s předmětem činnosti obdobným činnosti banky, spořitelního a úvěrního družstva, obchodníka s cennými papíry, pojišťovny, zajišťovny, platební instituce, instituce elektronických peněz, správce informací o platebním účtu nebo jejímž předmětem činnosti je jiná regulovaná činnost vykonávaná na finančním trhu, jestliže tato osoba má sídlo v jiném členském státě a podléhá dohledu ve státě sídla této osoby.

§ 3

Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele

(K § 8 odst. 3 zákona)

      (1)  Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek provozování činnosti samostatného zprostředkovatele, jsou
a)
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li žadatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba,
b)
zakladatelské právní jednání, je-li žadatelem právnická osoba, která k datu předložení žádosti nevznikla,
c)
uvedení předmětu činnosti v členění podle jednotlivých skupin odbornosti,
d)
údaje podle § 42 odst. 1 písm. j) zákona, má-li být činnost provozována v hostitelském členském státě a tyto údaje jsou v době podání žádosti známy,
e)
doklady k posouzení důvěryhodnosti

1.  žadatele,

2.  člena statutárního orgánu žadatele nebo jiné osoby s obdobnou působností, je-li žadatel právnickou osobou,
f)
doklady k prokázání odborné způsobilosti podle § 56 odst. 2 až 4 zákona

1.  žadatele, je-li fyzickou osobou, nebo

2.  člena statutárního orgánu žadatele nebo jiné osoby s obdobnou působností, pokud tyto osoby skutečně řídí distribuci pojištění nebo zajištění nebo mají být za tuto činnost odpovědny, je-li žadatel právnickou osobou,
g)
údaje o osobě1), která je ovládající osobou žadatele, je-li žadatel právnickou osobou, a za tuto ovládající osobu dále

1.  doklady k posouzení důvěryhodnosti; je-li ovládající osobou právnická osoba, též doklady k posouzení důvěryhodnosti členů statutárního orgánu nebo jiných osob s obdobnou působností,

2.  výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li ovládající osoba právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, a

3.  popis skutečnosti, na základě které je osobou ovládající žadatele,
h)
seznam osob s úzkým propojením se žadatelem, za každou tuto osobu údaje o osobě a předmět její činnosti a dále popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami,
i)
seznam osob s přímým nebo nepřímým po- dílem převyšujícím 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žadatele, za každou tuto osobu údaje o osobě a předmět její činnosti a dále grafické znázornění vztahů mezi těmito osobami s uvedením podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřeným v procentech; v případě nepřímého podílu se dále uvedou údaje o osobě, jejímž prostřednictvím má uvedená osoba nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo na základním kapitálu žadatele,
j)
je-li osoba uvedená v písmenu h) nebo i)

1.  osobou se sídlem v jiném členském státě, než je Česká republika, též uvedení, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu působit jako regulovaná instituce, nebo zda se jedná o ovládající osobu takové osoby, nebo

2.  osobou se sídlem ve státě, který není členským státem, též doložení, že právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně jejich vymahatelnosti nebrání účinnému výkonu dohledu nad samostatným zprostředkovatelem,
k)
smlouva o povinném pojištění podle § 13 zákona,
l)
popis způsobu zajištění a kontroly požadavků uvedených v § 54 odst. 3 zákona, má-li být žadatel oprávněn přijímat pojistné nebo zprostředkovávat výplatu pojistného plnění či jiného plnění z pojištění, a
m)
údaje o osobě oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění, pro kterou bude samostatný zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění, pokud je tento údaj v době žádosti žadateli znám.

      (2)  Je-li ovládající osobou regulovaná instituce, žadatel namísto údajů a dokladů podle odstavce 1 písm. g) bodu 1 může předložit potvrzení orgánu dohledu státu sídla ovládající osoby, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

      (3)  Nevydává-li cizí stát doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem podle § 2 písm. a), je náležitostí žádosti potvrzení dotčené osoby o její bezúhonnosti ověřené soudem, úřadem k tomu oprávněným nebo notářem příslušného cizího státu.

§ 4

Udělení akreditace k provádění odborných zkoušek a pořádání programů následného vzdělávání, změna akreditace a prodloužení akreditace

(K § 63 odst. 4 a § 64 odst. 4 zákona)

      (1)  Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení akreditace k provádění odborných zkoušek a pořádání programů následného vzdělávání, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek pro udělení akreditace, jsou
a)
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li žadatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba,
b)
uvedení rozsahu akreditace v členění podle jednotlivých skupin odbornosti,
c)
doklady k posouzení důvěryhodnosti

1.  žadatele,

2.  člena statutárního orgánu žadatele nebo jiné osoby s obdobnou působností, je-li žadatel právnickou osobou,
d)
doklady o splnění věcných, organizačních a personálních předpokladů pro provádění odborných zkoušek a pořádání programů následného vzdělávání, zejména

1.  seznam a popis prostorů, kde se budou provádět odborné zkoušky a pořádat programy následného vzdělávání, včetně údajů o počtu a kapacitě zkušebních místností,

2.  popis technických a programových prostředků pro provádění odborných zkoušek a pořádání programů následného vzdělávání,

3.  návrh vnitřního předpisu upravujícího organizační uspořádání žadatele a

4.  seznam členů zkušební komise a za každého člena zkušební komise údaje o osobě, doklady k posouzení důvěryhodnosti a doklady o vzdělání,
e)
návrh zkouškového řádu a
f)
údaje o osobě, která je ovládající osobou žadatele, je-li žadatel právnickou osobou, a za tuto ovládající osobu dále

1.  doklady k posouzení důvěryhodnosti; je-li ovládající osobou právnická osoba, též doklady k posouzení důvěryhodnosti členů statutárního orgánu nebo jiných osob s obdobnou působností,

2.  výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li ovládající osoba právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, a

3.  popis skutečnosti, na základě které je osobou ovládající žadatele.

      (2)  Je-li ovládající osobou regulovaná instituce, žadatel namísto údajů a dokladů podle odstavce 1 písm. f) bodu 1 může předložit potvrzení orgánu dohledu státu sídla ovládající osoby, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

      (3)  Nevydává-li cizí stát doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem podle § 2 písm. a), je náležitostí žádosti potvrzení dotčené osoby o její bezúhonnosti ověřené soudem, úřadem k tomu oprávněným nebo notářem příslušného cizího státu.

      (4)  Podrobnostmi náležitostí žádosti o změnu udělené akreditace jsou
a)
uvedení změny, o kterou akreditovaná osoba žádá, a
b)
údaj nebo doklad podle odstavce 1, který s touto změnou souvisí a osvědčuje splnění zákonných podmínek pro výkon činnosti akreditované osoby.

      (5)  Podrobnostmi náležitostí žádosti o prodloužení akreditace je prohlášení akreditované osoby, že údaje a doklady osvědčující splnění zákonných podmínek, které byly přiloženy k žádosti o akreditaci podle odstavce 1 nebo k žádosti o změnu udělené akreditace podle odstavce 4, jsou aktuální.

§ 5

Formáty a další technické náležitosti žádosti

      Žádosti se předkládají v datovém formátu Portable Document Format (přípona pdf) nebo v jiném datovém formátu běžně používaném v elektronickém styku.

§ 6

Společná ustanovení

      (1)  Vylučuje-li povaha věci předložení údaje nebo dokladu k žádosti vyžadované touto vyhláškou a není-li to z žádosti dostatečně zjevné, žadatel jako náležitost žádosti předloží odůvodnění nepředložení údaje nebo dokladu a, je-li to možné, tyto důvody doloží.

      (2)  Žadatel nemusí předkládat informace nebo doklady vyžadované touto vyhláškou, jsou-li v aktuální podobě veřejně dostupné v informačních systémech veřejné správy2).

§ 7

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2018.
Guvernér:


Ing. Rusnok v. r.


––––––––––––––––––––
1)
§ 2 písm. h) zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
2)
Například zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.