VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2007 o centrální evidenci dotací

Sbírka:  286/2007 | Částka:  93/2007
15.11.2007

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

286

VYHLÁŠKA
ze dne 6. listopadu 2007
o centrální evidenci dotací


      Ministerstvo financí stanoví podle § 75b zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č. 230/2006 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

      Tato vyhláška upravuje obsah a rozsah údajů zaznamenávaných nebo přenášených do centrální evidence dotací a postupy a lhůty, které při tomto zaznamenávání a přenášení plní poskytovatelé dotací, návratných finančních výpomocí a dalších obdobných transferů1) poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu (dále jen ,,účelově poskytnuté prostředky").

§ 2

Obsah a rozsah údajů

      (1)  Údaje o příjemcích účelově poskytnutých prostředků zaznamenávané nebo přenášené poskytovateli do centrální evidence dotací se stanoví v přílo- ze č. 1.

      (2)  Údaje o účelově poskytnutých prostředcích zaznamenávané nebo přenášené poskytovateli do centrální evidence dotací se stanoví v příloze č. 2.

§ 3

Evidence údajů

      (1)  Poskytovatel zaznamenává do centrální evidence dotací údaje o účelově poskytnutých prostředcích a jejich příjemcích v elektronické podobě do datových souborů prostřednictvím zabezpečené automatizované webové služby Ministerstva financí.

      (2)  Poskytovatel, který informace o účelově poskytnutých prostředcích a jejich příjemcích zaznamenává do jiného informačního systému, může tyto údaje přenášet do centrální evidence dotací obdobným způsobem, jak je uvedeno v odstavci 1.

§ 4

Lhůty

      Poskytovatel je povinen zaznamenávat nebo přenášet údaje o účelově poskytnutých prostředcích a jejich příjemcích do centrální evidence dotací ve lhůtě do 30 dnů od skončení prvního, druhého a třetího kalendářního čtvrtletí, ve kterém byly účelově poskytnuté prostředky poskytnuty. Údaje za čtvrté čtvrtletí včetně provedených změn musí být zaznamenány, případně přeneseny do centrální evidence dotací do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené pro finanční vypořádání se státním rozpočtem2) za příslušný kalendářní rok.

§ 5

Přechodné ustanovení

      Poskytovatel, který zaznamenává nebo přenáší poprvé údaje o účelově poskytnutých prostředcích a jejich příjemcích, je povinen zaznamenat nebo přenést tyto údaje do centrální evidence dotací za rok 2008 nejpozději do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené pro finanční vypořádání se státním rozpočtem za příslušný kalendářní rok.

§ 6

Zrušovací ustanovení

      Vyhláška č. 296/2005 Sb., o centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí se zrušuje.

§ 7

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.
Ministr:


Ing. Kalousek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 286/2007 Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 286/2007 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
2)
Vyhláška č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.