VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  365/2010 | Částka:  133/2010
15.12.2010

Derogace

Novelizuje: 114/2002
365

VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2010,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb.,
o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 8 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 174/2007 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., a podle
§ 33 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

Čl. I

      Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb., vyhlášky č. 100/2006 Sb. a vyhlášky č. 355/2007 Sb., se mění takto:

      1.  V § 2 odst. 1 se číslo ˙2˙ nahrazuje číslem ˙1˙.

      2.  § 8 včetně nadpisu zní:

˙§ 8

Dovolená a rekreace

      Z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na dovolenou, včetně rehabilitace a lázeňské léčby, rekreační pobyty ve vlastních zařízeních nebo pořízených od jiných organizačních složek státu nebo od právnických nebo fyzických osob a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí.˙.

      3.  § 9 včetně nadpisu zní:

˙§ 9

Kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport

      Z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na
a)
vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a na dopravu na tyto akce,
b)
náklady na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce pořádané organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací,
c)
náklady na vzdělávací kurzy.˙.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Ministr:


Ing. Kalousek v. r.