VYHLÁŠKA ze dne 8. února 2019, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Sbírka:  39/2019 | Částka:  17/2019
15.2.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


39

VYHLÁŠKA
ze dne 8. února 2019,
kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony


      Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 92 odst. 1 písm. c) bo-dů 1 a 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Par-lamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 59 písm. c) bodu 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, podle § 74 písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 74 písm. d) bodu 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 70 písm. b) bodů 1 a 4 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 69 písm. b) bodu 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky):
ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 152/2000 Sb.

Čl. I

      Vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 233/2012 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb., vyhlášky č. 91/2017 Sb., vyhlášky č. 475/2017 Sb. a vyhlášky č. 185/2018 Sb., se mění takto:

      1.  V příloze č. 1 ve vzoru 3 se slovo ˙věk˙ nahrazuje slovy ˙věk ke druhému dni voleb˙.

      2.  V příloze č. 2 vzor tiskopisu 6 zní:      3.  V příloze č. 2 příloha ke vzoru tiskopisu 6 zní:
Čl. II

Přechodné ustanovení

      Vyhláška č. 152/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených po nabytí účinnosti této vyhlášky.


ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 233/2000 Sb.

Čl. III

      Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/2002 Sb., vyhlášky č. 188/2002 Sb., vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 321/2009 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb., vyhlášky č. 91/2017 Sb., vyhlášky č. 475/2017 Sb. a vyhlášky č. 185/2018 Sb., se mění takto:

      1.  V § 3 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

      2.  V příloze č. 1 ve vzoru 4 a ve vzoru 6 se slovo ˙věk˙ nahrazuje slovy ˙věk ke druhému dni voleb˙.

      3.  V příloze č. 2 vzor tiskopisu 4a zní:      4.  V příloze č. 2 příloha ke vzoru tiskopisu 4a zní:

      5.  V příloze č. 2 vzor tiskopisu 4b zní:


      6.  V příloze č. 2 příloha ke vzoru tiskopisu 4b zní:

      7.  V příloze č. 2 vzor tiskopisu 5 zní:
Čl. IV

Přechodné ustanovení

      Vyhláška č. 233/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije ve volbách do Poslanecké sněmovny a ve volbách do Senátu vyhlášených po nabytí účinnosti této vyhlášky.


ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky č. 59/2002 Sb.

Čl. V

      Vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb., vyhlášky č. 91/2017 Sb., vyhlášky č. 475/2017 Sb. a vyhlášky č. 185/2018 Sb., se mění takto:

      1.  V § 3 odst. 3 větě první se v části věty za středníkem slovo ˙trvalému˙ zrušuje.

      2.  V příloze č. 1 ve vzoru 2 a ve vzoru 3 se slovo ˙trvalého˙ zrušuje.

      3.  V příloze č. 1 ve vzoru 4 a ve vzoru 6, jde-li o údaje o kandidátovi, se slovo ˙trvalému˙ zrušuje.
      4.  V příloze č. 1 vzor 5 zní:

      5.  V příloze č. 1 ve vzoru 6 se slovo ˙věk˙ nahrazuje slovy ˙věk ke druhému dni voleb, popřípadě ke dni voleb, konají-li se volby v jednom dni˙.

      6.  V příloze č. 1 se v příloze ke vzoru 6 slova ˙trvale bytem˙ nahrazují slovy ˙přihlášen k pobytu na adrese˙.

      7.  V příloze č. 1 ve vzoru 7 se ve vysvětlivce xx) slova ˙Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně˙ nahrazují slovy ˙Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně; je-li hlasovací lístek vy-tištěn oboustranně, uvede se na konci každé strany text ˙Pokračování na druhé straně˙˙.

      8.  V příloze č. 1 vzor 10 zní:

      9.  V příloze č. 1 ve vzoru 11 a ve vzoru 12 se slova ˙Trvale bytem˙ nahrazují slovy ˙Přihlášen k pobytu na adrese˙.

      10.  V příloze č. 1 ve vzoru 13 se za slovo ˙podpis˙ vkládá slovo ˙pověřeného˙.

      11.  V příloze č. 2 ve vzoru tiskopisu 1 se slovo ˙trvalého˙ zrušuje.

      12.  V příloze č. 2 vzor tiskopisu 3 zní:

Čl. VI

Přechodné ustanovení

      Vyhláška č. 59/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije ve volbách do zastupitelstev obcí vyhlášených po nabytí účinnosti této vyhlášky.


ČÁST ČTVRTÁ

Změna vyhlášky č. 409/2003 Sb.

Čl. VII

      Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb., vyhlášky č. 63/2014 Sb., vyhlášky č. 91/2017 Sb., vyhlášky č. 475/2017 Sb. a vyhlášky č. 185/2018 Sb., se mění takto:

      1.  V § 3 odst. 1 se za slova ˙podaných kandidátních listin˙ vkládají slova ˙a prohlášení kandidátů˙.

      2.  V § 3 odst. 2 se slovo ˙nebo˙ nahrazuje slovem ˙a˙.

      3.  V příloze č. 1 ve vzoru 4 se slova ˙datum narození˙ nahrazují slovy ˙věk ke druhému dni voleb˙.

      4.  V příloze č. 1 se v příloze A ke vzoru 4 pod text prohlášení vkládá řádek
˙ ˙˙˙˙˙˙˙.˙
datum narození˙.

      5.  V příloze č. 2 vzor tiskopisu 2 zní:      6.  V příloze č. 2 příloha ke vzoru tiskopisu 2 zní:

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

      Vyhláška č. 409/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije ve volbách do Evropského parlamentu vyhlášených po nabytí účinnosti této vyhlášky.


ČÁST PÁTÁ

Změna vyhlášky č. 294/2012 Sb.

Čl. IX

      Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění vyhlášky č. 452/2013 Sb., vyhlášky č. 91/2017 Sb., vyhlášky č. 475/2017 Sb. a vyhlášky č. 185/2018 Sb., se mění takto:

      1.  V příloze č. 4 se slova ˙vojenský újezd,˙ zrušují.

      2.  Příloha č. 5 zní:

Čl. X

Přechodné ustanovení

      Vyhláška č. 294/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije ve volbě prezidenta republiky vyhlášené po nabytí účinnosti této vyhlášky.
ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. XI

      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr:


Hamáček v. r.