ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  254/2004 | Částka:  83/2004
30.4.2004

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

254

ZÁKON
ze dne 13. dubna 2004
o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKON O OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI

§ 1

Účel zákona

      Tento zákon určuje, kdy jsou fyzické i právnické osoby (dále jen ,,osoby") povinny provést platbu bezhotovostně prostřednictvím banky nebo pobočky zahraniční banky, nebo spořitelního a úvěrního družstva, nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu na účet banky (dále jen ,,peněžní ústav"), a upravuje kontrolu dodržování této povinnosti.

§ 2

Vymezení pojmů

      (1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)
bezhotovostní platbou platba provedená bezhotovostním převodem peněžních prostředků na území České republiky prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně a bezhotovostním převodem peněžních prostředků prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně z území České republiky na území jiného státu,
b)
poskytovatelem platby ten, kdo platbou uhrazuje závazek.

      (2)  Za platbu se pro účely tohoto zákona nepovažuje vklad peněžních prostředků v hotovosti na vlastní účet nebo na cizí účet u peněžního ústavu, nebo jejich výběr.

      (3)  Za platbu v hotovosti se považuje i platba vysoce hodnotnými komoditami, jako jsou například drahé kovy nebo drahé kameny.

Bezhotovostní platby

§ 3

      (1)  Povinnost provést platbu bezhotovostně se vztahuje na platby prováděné
a)
navzájem mezi osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území České republiky, nebo
b)
osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území České republiky ve prospěch osob s místem pobytu nebo sídlem v zahraničí;

přesahuje-li výše těchto plateb částku stanovenou tímto zákonem.

      (2)  Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na
a)
platby daní, poplatků, cla, záloh na tyto platby, odvodů za porušení rozpočtové kázně a na jiné druhy plateb uskutečňované podle zákona o správě daní a poplatků nebo podle celního zákona, pokud tyto zákony nestanoví jinak,
b)
povinné platby vyplývající z pracovněprávních vztahů,
c)
platby důchodů z důchodového pojištění, včetně jednorázových doplatků a výplat náhrad z penzijních fondů,
d)
platby prováděné v době krizového stavu vyhlášeného podle zvláštního právního předpisu,1)
e)
platby určené k úschově peněz notářem,
f)
platby pojistného a výplat pojistného plnění ze soukromého pojištění.

§ 4

      (1)  Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 15 000 EUR (dále jen ,,limit") je povinen provést platbu bezhotovostně; to neplatí, jde-li o platbu, která musí být podle zvláštního právního předpisu2) provedena v hotovosti.

      (2)  Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se pro účely tohoto zákona přepočte na měnu EURo směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby.

      (3)  Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne.

      (4)  Překračuje-li platba limit, je příjemce platby povinen na výzvu poskytovatele platby sdělit bez zbytečného odkladu číslo účtu u peněžního ústavu, na který má být platba poukázána.

Kontrola a správní delikty

§ 5

      (1)  Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonávají
a)
územní finanční orgány,3)
b)
celní orgány4)

  (dále jen ,,kontrolní orgán").

      (2)  Při provádění kontroly a při ukládání pokut postupují kontrolní orgány podle zvláštních právních předpisů upravujících řízení ve věcech daní a poplatků a celní řízení.

§ 6

      (1)  Kontrolní orgán uloží poskytovateli platby, který poruší povinnost provést platbu bezhotovostně, pokutu až do výše 5 000 000 Kč, nejméně však 10 000 Kč. Při stanovení výše pokuty přihlédne k závažnosti jednání a jeho následkům.

      (2)  Kontrolní orgán uloží pokutu ve výši podle odstavce 1 i příjemci hotovostní platby, pokud tato platba přesáhla limit a příjemce platby musel vědět, že jejím uskutečněním došlo k porušení tohoto zákona.

      (3)  Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se kontrolní orgán o porušení povinnosti dozvěděl; nejpozději lze pokutu pravomocně uložit do 10 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

      (4)  Kontrolní orgán uloží pokutu podle odstav- ce 1 nebo 2, při každém porušení tohoto zákona, zjištěném ve lhůtě uvedené v odstavci 3.

§ 7

Přechodné ustanovení

      Bylo-li sjednáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona splnění závazku platbou v hotovosti, lze provést platbu v hotovosti převyšující limit uvedený v § 4 nejdéle do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správě daní a poplatků

§ 8

      V § 24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 168/1998 Sb. a zákona č. 322/2003 Sb., se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

,,f)  vůči specializovaným policejním složkám určeným ministrem vnitra

      1.  pro vyhledávání legalizace výnosů z trestné činnosti,

      2.  pro boj proti teroristickým aktivitám a vyhledávání zdrojů, z nichž jsou financovány,

      3.  pro boj se závažnou hospodářskou trestnou činností, korupcí a organizovaným zločinem,

pokud tato složka požaduje údaje potřebné pro řízení o trestných činech spáchaných v oblastech uvedených pod body 1 až 3.".


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 9

      Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.


Klaus v. r.


Špidla v. r.


––––––––––––––––––––
1)
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
2)
Například zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
3)
Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
4)
Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.