ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Sbírka:  254/2016 | Částka:  99/2016
5.8.2016

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

254

ZÁKON
ze dne 14. července 2016,
kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, se mění takto:

      1.  V § 1 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.˙.

      2.  V § 1 odst. 2 se slova ˙nebo z˙ a slova ˙nebo převodce˙ zrušují.

      3.  V § 2 odst. 1 písm. a) se slova ˙ , částí inženýrské sítě˙ zrušují.

      4.  V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

      ˙(2)  Jde-li o nabytí vlastnického práva k inženýrské síti nebo spoluvlastnickému podílu na ní, je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí pouze úplatné nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je částí této sítě a která se nachází na území České republiky, nebo spoluvlastnickému podílu na takové budově; tato budova nebo spoluvlastnický podíl na ní se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považují za nemovitou věc.˙.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

      5.  V § 2 odst. 3 a 4 se za číslo ˙1˙ vkládají slova ˙nebo 2˙.

      6.  V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

      ˙(2)  Za nabytí vlastnického práva k právu stavby se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považuje také prodloužení doby, na kterou je právo stavby zřízeno.˙.

      7.  V § 4 odst. 1 se za slovo ˙které˙ vkládají slova ˙mají být nebo˙.

      8.  V § 4 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

      9.  V § 5 písm. b) se slova ˙obchodních korporací˙ nahrazují slovy ˙právnických osob s výjimkou převodu jmění na společníka˙.

      10.  V § 6 odst. 1 písmeno c) zní:
˙c)
územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí.˙.

      11.  V § 7 odst. 1 písm. a) se slovo ˙nová˙ nahrazuje slovy ˙dokončená nebo užívaná˙.

      12.  V § 7 odst. 1 písm. b) se slovo ˙nové˙ nahrazuje slovy ˙dokončené nebo užívané˙.

      13.  V § 7 odst. 1 písmeno c) zní:
˙c)
dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě, která

1.  nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklé výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu, nejde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek,

2.  na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem.˙.

      14.  V § 7 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

      15.  V § 7 odst. 2 se slova ˙nejpozději do 5 let ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona novou stavbu, nově vzniklou jednotku nebo jednotku změněnou stavební úpravou užívat˙ nahrazují slovy ˙v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání rodinného domu, jednotky v bytovém domě nebo jednotky v bytovém domě změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve˙.

      16.  V § 9 odst. 2 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

      17.  V § 13 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

      ˙(2)  V případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou nemovitých věcí se pro účely určení sjednané ceny nepřihlíží k hodnotě pozbývané nemovité věci za podmínek, že nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí a nabývací hodnotou není výlučně sjednaná cena.˙.

      18.  V § 14 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

      ˙(2)  V případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou nemovitých věcí za podmínky, že nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí, je srovnávací daňová hodnota částka odpovída- jící 100 %
a)
směrné hodnoty, nebo
b)
zjištěné ceny.˙.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

      19.  V § 15 odst. 3 písmeno e) zní:
˙e)
pozemku,

      1.  na kterém není trvalý porost s výjimkou náletové dřeviny nebo živého plotu,

      2.  na němž není zřízena stavba s výjimkou oplocení nebo zpevněné plochy do 25 m2 a

      3.  k němuž není zřízeno právo stavby.˙.

      20.  V § 15 odst. 4 se slovo ˙Směrná˙ nahrazuje slovy ˙Jde-li o nemovitou věc podle odstavce 3, směrná˙.

      21.  V § 17 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo ˙předražkem˙ nahrazuje slovem ˙předražek˙.

      22.  V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
˙e)
převodu jmění na společníka cena nemovité věci určená znalcem pro účely doložení přiměřenosti výše vypořádání poskytovaného ostatním společníkům.˙.

      23.  V § 21 písm. d) bodě 2 se slovo ˙nebo˙ zrušuje.

      24.  V § 21 písm. d) se na konci bodu 3 doplňuje slovo ˙nebo˙.

      25.  V § 21 se na konci písmene d) doplňuje bod 4, který zní:

      ˙4. zřízení práva stavby určená v rozhodnutí orgánu veřejné moci,˙.

      26.  V § 23 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

      ˙(2)  Byly-li při nabytí vlastnického práva podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 do zjištěné ceny obchodního závodu započteny dluhy převzaté nabyvatelem, zjištěnou cenou nemovité věci je zjištěná cena bez započtení těchto dluhů.˙.

      27.  V § 32 písm. b) se za slovo ˙stavby˙ vkládají slova ˙nebo změny spočívající v prodloužení doby, na kterou je toto právo zřízeno˙.

      28.  V § 34 písm. a) se za slovo ˙stavby˙ vkládají slova ˙nebo změny spočívající v prodloužení doby, na kterou je toto právo zřízeno,˙.

      29.  V § 36 odstavec 2 zní:

      ˙(2)  Znalecký posudek se nevyžaduje, jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci, které je osvobozeno od daně z nabytí nemovitých věcí.˙.

      30.  V § 40 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
˙c)
územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí.˙.

      31.  V části druhé hlavě I díl 3 včetně nadpisu zní:

˙Díl 3

Placení daně

§ 41

Limit pro předepsání a placení daně

      Činí-li daň z nabytí nemovitých věcí méně než 200 Kč, daň se nepředepíše a neplatí.˙.

Čl. II

Přechodné ustanovení

      Pro daňové povinnosti u daně z nabytí nemovitých věcí, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
v z. Pokorná-Jermanová v. r.


Zeman v. r.


Sobotka v. r.