ZÁKON ze dne 15. února 2018 o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny

Sbírka:  35/2018 | Částka:  19/2018
7.3.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

35

ZÁKON
ze dne 15. února 2018
o změně některých zákonů
upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zpravodajských službách České republiky

Čl. I

      V § 12a odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 325/2017 Sb., se ve větě první slova ˙ze 7 členů˙ nahrazují slovy ˙nejméně ze 7 členů˙ a za větu první se vkládá věta ˙Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.˙.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Bezpečnostní informační službě

Čl. II

      V § 18 odst. 2 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, se ve větě první slova ˙ze sedmi členů˙ nahrazují slovy ˙nejméně ze 7 čle-nů˙ a za větu první se vkládá věta ˙Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.˙.


ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Vojenském zpravodajství

Čl. III

      V § 21 odst. 2 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, se ve větě první slova ˙ze sedmi členů˙ nahrazují slovy ˙nejméně ze 7 členů˙ a za větu první se vkládá věta ˙Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.˙.


ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Čl. IV

      V § 145 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, se ve větě první slova ˙ze 7 členů˙ nahrazují slovy ˙nejméně ze 7 členů˙ a za větu první se vkládá věta ˙Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.˙.


ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Čl. V

      V § 31b odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 166/2015 Sb., se ve větě první slova ˙ze sedmi členů˙ nahrazují slovy ˙nejméně ze 7 členů˙ a za větu první se vkládá věta ˙Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.˙.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o kybernetické bezpečnosti

Čl. VI

      V § 24a odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 205/2017 Sb., se ve větě první slova ˙ze 7 členů˙ nahrazují slovy ˙nejméně ze 7 členů˙ a za větu první se vkládá věta ˙Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.˙.


ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
v z. Hamáček v. r.


Zeman v. r.


Babiš v. r.