Zákon ze dne 18. listopadu 1999, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Sbírka:  307/1999 | Částka:  100/1999
31.12.1999

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

307

ZÁKON
ze dne 18. listopadu 1999,
kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), se mění takto:

      1.  V § 5 odst. 1 písm. b) se slova ,,přednosti jízdy13)" nahrazují slovy ,,přednostní jízdy,13) včetně jejich přípojných vozidel," a slova ,,(dále jen ,,vozidlo složky Integrovaného záchranného systému")" se zrušují.

      2.  V § 5 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
,,c)
Bezpečnostní informační služba pro jí provozovaná vozidla, Ministerstvo obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím a Ministerstvo vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla Policie České republiky služby policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti, vozidla útvarů služby kriminální policie a obec pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce.".

      3.  V § 5 odstavec 2 zní:

      ,,(2)  K vozidlu uvedenému v odstavci 1 písm. b) a c) (dále jen ,,vozidlo s výjimkou z pojištění odpovědnosti") vydá zelenou kartu ministerstvo. Zanikne-li důvod, pro který byla vozidlu s výjimkou z pojištění odpovědnosti zelená karta vydána, je ten, kdo takové vozidlo provozuje, povinen zelenou kartu ministerstvu vrátit.".

      4.  V § 11 odstavec 1 zní:

      ,,(1)  Škodu způsobenou provozem vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti nahradí ministerstvo.".

      5.  V § 11 odst. 2 se věta první a druhá nahrazuje těmito slovy: ,,Způsob a rozsah náhrady škody v případech podle odstavce 1 se řídí zvláštním právním předpisem.15) Osoba, která provozuje vozidlo s výjimkou z pojištění odpovědnosti, je povinna oznámit ministerstvu skutečnosti podle § 8 odst. 1 a 2.".

      6.  V § 11 odst. 3 větě první se slova ,,složky Integrovaného záchranného systému" nahrazují slovy ,,s výjimkou z pojištění odpovědnosti".

      7.  V § 11 odst. 4 větě první se slova ,,složka Integrovaného záchranného systému" nahrazují slovy ,,osoba, která provozuje vozidlo s výjimkou z pojištění odpovědnosti" a slova ,,složku Integrovaného záchranného systému" nahrazují slovy ,,tuto osobu".

      8.  V § 15 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou ,,To neplatí, jedná-li se o vozidlo s výjimkou z pojištění odpovědnosti.".

      9.  V § 17 větě druhé se slova ,,složky Integrovaného záchranného systému" nahrazují slovy ,,s výjimkou z pojištění odpovědnosti".

      10.  V § 24 odst. 8 písm. a) se slova ,,státního orgánu" nahrazují slovy ,,s výjimkou z pojištění odpovědnosti".

Čl.  II

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Klaus v. r.


Havel v. r.


Zeman v. r.