ZÁKON ze dne 19. prosince 2017 o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

Sbírka:  474/2017 | Částka:  171/2017
29.12.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


474

ZÁKON
ze dne 19. prosince 2017
o státním rozpočtu České republiky na rok 2018


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

      (1)  Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2018 (dále jen ˙státní rozpočet˙) se stanoví částkou 1 314 497 641 409 Kč. Celko- vé výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 364 497 641 409 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 50 000 000 000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:
a)
zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 50 479 347 964 Kč,
b)
změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 479 347 964 Kč.

      (2)  Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

      (3)  Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

      (4)  Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

      (5)  Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

      (6)  Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 70 034 077 273 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 39 550 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

      (7)  Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 197 575 400 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

      (8)  Finanční vztahy státního rozpočtu k roz-počtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 8 605 003 980 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

      (9)  Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvek v celkové výši 959 571 000 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

      (10)  Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

      (11)  Pojistná kapacita Exportní garanční a po-jišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 211 000 000 000 Kč a výše dotace ze státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 4 700 000 000 Kč.

      (12)  Seznam dotací v roce 2018 poskytovaných z vyjmenovaných kapitol státního rozpočtu s označením jejich příjemců a uvedením jejich výše, které nepodléhají režimu podle zvláštního právního předpisu1) je uveden v příloze č. 9 k tomuto zákonu.

§ 2

      (1)  Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na základě zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 a v roce 2010, ve znění zákona č. 180/2010 Sb., na řešení povodňových škod vzniklých v letech 2009 a 2010, které nebyly vyčerpány v letech 2009 až 2017, mohly být použity ke stejným účelům v roce 2018. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v srpnu 2010 a které v letech 2012 až 2017 nebyly vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2018. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v letech 2013 a 2014 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených povodněmi v roce 2013 a následnou obnovu a které nebyly v letech 2013 až 2017 vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2018.

      (2)  Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele ˙Výdaje celkem˙ a ˙Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně˙ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2017 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka ˙Zvýšení stavu státních dluhopisů˙ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka ˙Změna stavu na účtech státních finančních aktiv˙ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).

§ 3

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Vondráček v. r.


Zeman v. r.


Babiš v. r.

Příloha č. 1 k zákonu č. 474/2017 Sb.

Příloha č. 2 k zákonu č. 474/2017 Sb.

Příloha č. 3 k zákonu č. 474/2017 Sb.

Příloha č. 4 k zákonu č. 474/2017 Sb.

Příloha č. 5 k zákonu č. 474/2017 Sb.

Příloha č. 6 k zákonu č. 474/2017 Sb.

Příloha č. 7 k zákonu č. 474/2017 Sb.

Příloha č. 8 k zákonu č. 474/2017 Sb.

Příloha č. 9 k zákonu č. 474/2017 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
§ 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 367/2017 Sb.