ZÁKON ze dne 20. března 2019, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  100/2019 | Částka:  44/2019
9.4.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


100

ZÁKON
ze dne 20. března 2019,
kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Změna zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

      Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění zákona č. 476/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 197/2017 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 odst. 1 se za závorku vkládají slova ˙a náhrad škod způsobených v letech 2018, 2019 a 2020 kormoránem velkým (Phalacrocorax carbo L.) na rybách˙.

      2.  V § 2 písm. b) se za slova ˙b) až i)˙ vkládají slova ˙nebo škoda způsobená kormoránem velkým v letech 2018, 2019 a 2020 na majetku osob uvedeném v § 4 písm. d)˙.

      3.  V § 5 odst. 1 se na konci odstavce doplňuje věta ˙V případě škody na rybách způsobené kormoránem velkým v letech 2018, 2019 a 2020 se splnění podmínky, že živočich byl v době, kdy ke škodě došlo, živočichem zvlášť chráněným podle zvláštního právního předpisu, nevyžaduje.˙.

      4.  V § 7 se doplňuje odstavec 5, který zní:

      ˙(5)  Při škodě na rybách způsobené kormoránem velkým se náhrada poskytne na základě posudku podle odstavce 4 ve výši
a)
100% prokázané škody, jde-li o škodu vzniklou v letech 2018 a 2019,
b)
80% prokázané škody, jde-li o škodu vzniklou v roce 2020.˙.


Čl. II

Přechodné ustanovení

      V případě škody způsobené na rybách kormoránem velkým v období od 1. ledna 2018 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona předloží poškozený žádost o poskytnutí náhrady škody příslušnému orgánu nejpozději do 6 měsíců od dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.


Zeman v. r.


Babiš v. r.