ZÁKON ze dne 20. března 2019, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  98/2019 | Částka:  44/2019
9.4.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


98

ZÁKON
ze dne 20. března 2019,
kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      V zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12 zní:

˙§ 8

Řízení o uložení preventivních opatření nebo nápravných opatření

      (1)  Řízení o uložení preventivních opatření nebo nápravných opatření zahájí příslušný orgán
a)
na základě žádosti osoby uvedené v odstavci 2, nebo
b)
z moci úřední, jakmile se dozví o skutečnosti, která nasvědčuje tomu, že mohlo dojít k ekologické újmě nebo pokud bezprostředně hrozí její vznik.

      (2)  Žádost o uložení preventivních opatření nebo nápravných opatření může podat
a)
fyzická nebo právnická osoba, která je ekologickou újmou dotčena nebo u níž je takové dotčení pravděpodobné, nebo
b)
právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost.

      (3)  Žádost o uložení preventivních opatření nebo nápravných opatření musí být doložena informacemi, ze kterých je patrné, že došlo k ekologické újmě nebo že taková újma bezprostředně hrozí.

      (4)  Osoby uvedené v odstavci 2 jsou oprávněny předložit příslušnému orgánu vyjádření související s případy ekologické újmy nebo s bezprostřední hrozbou jejího vzniku, jichž jsou si vědomy, a to i tehdy, pokud žádost podle odstavce 1 písm. a) nepodaly.

      (5)  Oznámení o zahájení řízení příslušný orgán zveřejní na portálu veřejné správy a neprodleně o něm informuje správní orgán příslušný rozhodovat o preventivních opatřeních nebo nápravných opatřeních podle jiných právních předpisů12).

      (6)  Osoby uvedené v odstavci 2 písm. b) mohou požádat příslušný orgán, aby byly po dobu 1 roku ode dne podání žádosti bez zbytečného odkladu písemně informovány o každém zahájeném řízení o uložení preventivních opatření nebo nápravných opatření. Tato žádost musí být místně specifikována a lze ji podávat opakovaně.

      (7)  Nebylo-li řízení o uložení preventivních opatření nebo nápravných opatření zahájeno na jejich žádost, jsou osoby uvedené v odstavci 2 písm. b) účastníky takového řízení, pokud písemně oznámí příslušnému orgánu svou účast do 8 dnů ode dne,
a)
kdy jim byla doručena informace o zahájeném řízení podle odstavce 6, nebo
b)
kdy byla informace o zahájení řízení zveřejněna na úřední desce příslušného orgánu.

      (8)  Řízení o uložení preventivních opatření nebo nápravných opatření zahájené na základě žádosti se z důvodu zpětvzetí žádosti nezastaví, pokud jsou dány důvody pro zahájení řízení z moci úřední.

––––––––––––––––––––

12)
Například § 42 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 86 zákona č. 114/1992 Sb., § 3c zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb., § 51 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).˙.Čl. II

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.


Zeman v. r.


Babiš v. r.