ZÁKON ze dne 20. března 2019, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

Sbírka:  97/2019 | Částka:  44/2019
9.4.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


97

ZÁKON
ze dne 20. března 2019,
kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů
a o změně některých zákonů (transplantační zákon)


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Změna transplantačního zákona

      Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 100/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 202/2017 Sb., se mění takto:

      1.  V § 10a odstavce 2 a 3 znějí:

      ˙(2)  Jde-li o cizince, který není držitelem dárcovské karty a u něhož lze předpokládat odběr tkání nebo orgánů podle tohoto zákona, poskytovatel zdravotních služeb se dotáže osoby blízké cizinci, pokud je mu známa, zda
a)
cizinec

      1.  neučinil projev vůle směřující k vyjádření nesouhlasu s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů, nebo

      2.  vyslovil souhlas s darováním tkání nebo orgánů, je-li ve státě, jehož je občanem, uplatňována zásada předpokládaného nesouhlasu, a
b)
souhlasí s posmrtným odběrem tkání a orgánů od cizince.

      (3)  Pokud poskytovatel zdravotních služeb postupem podle odstavce 2 zjistí, že lze odběr od cizince provést, zajistí zároveň splnění povinnosti podle § 15 odst. 1.˙.

      2.  V § 10a se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které znějí:

      ˙(4)  Nemůže-li poskytovatel zdravotních služeb učinit dotaz podle odstavce 2 přímo u osoby blízké cizinci uvedenému v odstavci 2, zjistí na základě jeho podnětu Koordinační středisko transplantací
a)
u příslušného orgánu státu, jehož je cizinec občanem, informace podle odstavce 2 písm. a), a
b)
u diplomatické mise nebo konzulárního úřadu státu, jehož je cizinec občanem, kontakt na osobu blízkou cizince.

Koordinační středisko transplantací předá neprodleně kontakt na osobu blízkou a zjištěné informace poskytovateli zdravotních služeb.

      (5)  Umožňují-li skutečnosti zjištěné podle odstavce 4 písm. a) provést odběr od cizince, zjistí poskytovatel zdravotních služeb u osoby blízké cizinci, zda souhlasí s posmrtným odběrem tkání a orgánů od tohoto cizince, a v případě souhlasu zajistí zároveň splnění povinnosti podle § 15 odst. 1.

      (6)  Vyjádření osoby blízké a informace od příslušného orgánu státu, jehož je cizinec občanem, podle odstavce 4 písm. a) se zaznamenávají ve zdravotnické dokumentaci cizince.˙.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 7.

      3.  V § 10a odst. 7 se za slova ˙podle odstavce 2 nebo˙ vkládají slova ˙odstavce 4 a 5 anebo˙ a za slovo ˙cizince˙ se vkládají slova ˙uvedeného v odstavci 2˙.

Čl. II

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.


Zeman v. r.


Babiš v. r.