ZÁKON ze dne 25. května 2006, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících

Sbírka:  322/2006 | Částka:  99/2006
30.6.2006

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

322

ZÁKON
ze dne 25. května 2006,
kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      V § 17 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

      ,,(3)  Odměna stanovená podle předchozích odstavců se zvyšuje o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je znalec (tlumočník) povinen z odměny odvést podle zvláštního právního předpisu1).

––––––––––––––––––––

1)
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.".

Čl. II

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.


Klaus v. r.


Paroubek v. r.