Vyhláška ze dne 20.11.1946, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 12. března 1946

26.11.1946 | Sbírka:  211/1946 Sb. | Částka:  91/1946ASPI

Vztahy

Nadřazené: 347/1920 Sb.
Pasivní derogace: 45/1953 Sb.
211/1946 Sb.
Vyhláška ministra financí
ze dne 20. listopadu 1946,
kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 12. března 1946.
Podle § 23 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb., o akciové bance cedulové, vyhlašuji připojené oznámení Národní banky Československé ze dne 29. října 1946.
Dr. Dolanský v.r.
Oznámení
Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových
s datem 12. března 1946.
Národní banka Československá, vykonávajíc svoji působnost podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 139 Sb., o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé, počne dnem 27. listopadu 1946 vydávati u svého hlavního ústavu v Praze a u svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě, jakož i u všech svých filiálek bankovky pětisetkorunové s datem 12. března 1946.
V Praze dne 29. října 1946. Národní banka Československá
Dr. Jaroslav Nebesář v.r.
Dr. Chmela v.r.
Oliva v.r.
Popis
bankovky pětisetkorunové s datem 12. března 1946.
Bankovka jest tištěna na bílém velínovém papíře zvláštního složení, který vytváří uvnitř tiskového obrazce u pravé strany (při pohledu s lícní strany platidla) vodotisk, v průhledu proti světlu dobře patrný: hlavu mladíka směrem do prostoru platidla hledící a téměř z profilu zobrazenou, jejíž tmavé vlasy zdobí světlá snítka vavřínu. Bankovka jest 95 mm široká a 165 mm dlouhá. Menší úchylky jsou možné.
Hlavní tiskové obrazce na líci i na rubu jsou barvy hnědé a zaujímají téměř celou plochu papíru s výjimkou bílého okraje, na všech čtyřech stranách přibližně stejně širokého.
Na líci bankovky jest hlavní tisk ohraničen na čtyřech stranách úzkou guillochovou páskou z různé průpleti bílých vlnovek. Tuto pásku provází uvnitř podél obou delších stran a při levé svislé straně širší ozdobný pás s výrazným světlým národním ornamentem z jablíček a květů na tmavém podkladě.
V levé části hlavního tisku jest v oválném rámci rytá podobizna slovenského básníka a buditele Jana Kollára, zobrazená v pohledu ze tří čtvrtin. Dole uvnitř oválného rámce jest drobný světlý nápis:
             "Ján Kollár".
Pod ovální podobiznou jest označení serie velkou písmenou a šestimístné číslo bankovky o výšce číslic 3 mm, vše ve žluté barvě. Totéž označení serie a čísla opakuje se v pravém horním rohu, avšak číslicemi 4 mm vysokými a v barvě světle červené. V pravém dolním rohu jest světlá číslice "500".
Uprostřed ve vnitřní prostře hlavního rámce jest text:
         "Národná banka Československá
            táto bankovka platí
             päťsto korún
            Československých"
pod tím pak oranžový malý státní znak republiky uprostřed ozdoby z květů a guillochové růžice v barvách oranžové, zelené a hnědé, doleji pak
         "V Prahe dňa 12. marca 1946.
         Národná banka Československá
           Dr. Jaroslav Nebesář
         Dr. L. Chmela     Oliva"
a zcela dole podél vnitřní strany rámce trestní pohrůžka:
       "Falšovanie bankoviek sa trestá podľa
              zákona".
Podtiskem líce jest jednak síťka rovnoběžných vlnovek, úhlopříčně doprava dolů směřujících, zbarvená v duhových svislých pruzích, po stranách zeleně, vlevo od osy platidla hnědě, jednak jemný plošný vzorek ze střídajících se kvítků a číslic "500". Tento vzorek jest převážně oranžový, při levé i pravé straně přechází v hnědofialovou a v místech podobizny Kollárovy vytváří svislou síťku hnědofialových přímek.
Hlavní tisk na rubu jest rovněž na všech čtyřech stranách ohraničen úzkou páskou z průpleti bílých vlnovek. Tuto pásku provází na třech vnitřních stranách, s výjimkou svislé strany vlevo, široký ozdobný pás, nesoucí ve všech čtyřech rozích čtvercové růžice z jemných bílých vlnovek bez číslic. Čtvercové růžice se pak opakují v širokém pásu podél tří stran, střídány národními ornamenty, s výjimkou prostoru pásu nad a pod vodotiskem, kde jsou umístěny dvě velké číslice "500".
Uvnitř rámce tvořeného ozdobným pásem jest vlevo prostor pro vodotisk; nahoře a dole jemně vyčárkovaný hnědými vodorovnými čarami a po obou svislých stranách ohraničený páskami ze stylisovaných vavřínových listů.
V pravé větší části vnitřní prostory rámce jest vyryt krajinný pohled na část masivu Vysokých Tater s horou Kriváněm v pozadí a s částí Štrbského plesa v popředí.
Podtiskem rubu jest síťka rovnoběžných vlnovek, úhlopříčně doprava dolů probíhajících. Zbarvení síťky přechází ve svislých duhových pruzích z modré vlevo v místech vodotisku ve žlutozelenou uprostřed v pozadí Tater a opět v modrou při pravé straně platidla.