Vyhláška ze dne 25.8.1947 o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť slovenského národního povstání

28.8.1947 | Sbírka:  151/1947 Sb. | Částka:  72/1947ASPI

Vztahy

Nadřazené: 91/1945 Sb.
Pasivní derogace: 45/1953 Sb.
151/1947 Sb.
Vyhláška
ministra financí
ze dne 25. srpna 1947
o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť slovenského národního povstání.
Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, stanovím:
§ 1
(1) Na paměť slovenského národního povstání se razí 1,000.000 kusů pamětních stříbrných padesátikorun.
(2) Pamětní padesátikoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pamětní padesátikoruny jest 10 g. Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v čistosti stříbra 5/1000. Průměr mince jest 28 mm.
(3) Na líci padesátikoruny jest státní znak republiky Československé a pod ním nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" ve dvou řádcích. Dole vpravo od státního znaku jest značka původcova "O.Š".
(4) Na rubu padesátikoruny jest v pravé části plochy vzpřímená postava ženy bojovnice v řasnaté pláštěnce, symbolisující slovenské národní povstání. Levou rukou drží pušku, v pravé ruce nese šestilistou lipovou ratolest. V levé horní části jest umístěno označení hodnoty mince číslicí "50". V měsíčkovité ploše vpravo při okraji mince jsou data tříletí slovenského národního povstání "1944*29.8.*1947". Pod pravou rukou ženy jest značka původcova "P".
(5) Okraj mince jest hladký se střídavě vyraženými šesticípými hvězdičkami a jednoduchými vlnovkami; po obou stranách mince jest plochá obruba.
§ 2
Pamětní stříbrné padesátikoruny počne Národní banka Československá vydávati u hlavního ústavu v Praze, u oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě a u všech svých filiálek dne 28. srpna 1947.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Dolanský v. r.
Kresba stříbrné pamětní padesátikoruny: