Nařízení ze dne 14.10.1920, aby proveden byl soupis zaměstnanců na zabraném pozemkovém majetku a osob požívajících z důvodů služební činnosti na velkém pozemkovém majetku pensí neb darů z milosti

22.10.1920 | Sbírka:  575/1920 Sb. | Částka:  118/1920ASPI

Vztahy

Nadřazené: 329/1920 Sb., 215/1919 Sb.
575/1920 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 12. října 1920,
aby proveden byl soupis zaměstnanců na zabraném pozemkovém majetku a osob požívajících z důvodů služební činnosti na velkém pozemkovém majetku pensí neb darů z milosti.
Na základě § 72 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového) a § 20, odst. 2., zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n. (zákona záborového), ve znění zákona ze dne 11. července 1919, č. 387 Sb. z. a n., aby proveden byl soupis zaměstnanců na zabraném pozemkovém majetku a osob požívajících z důvodů služební činnosti na velkém pozemkovém majetku pensí neb darů z milosti, nařizuje se toto:
§ 1.
Osoby hospodařící na zabraném majetku pozemkovém a jejich vedoucí úředníci a plnomocníci povinni jsou pod následky § 12 do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto nařízení
1. ohlásiti Pozemkovému úřadu
a) počet všech svých zaměstnanců podléhajících pensijní povinnosti podle zákona ze dne 5. února 1920, č. 89 Sb. z. a n.,
b) počet osob požívajících z důvodů služební činnosti na velkém pozemkovém majetku pensí (provisí) neb darů z milosti, u osob pak, jejichž bydliště není správě nebo pokladně zabraného majetku známo, jednotlivě u každé osoby jméno, příjmení a pojišťovací ústav, vyplácející zaopatřovací požitky;
2. v případech vlastního náhradního pojištění předložiti Pozemkovému úřadu současně s ohláškou dle č. 1. opisy pensijních normálů a smluv, řádů pro udílení a vyplácení darů z milosti a jim podobných zaopatřovacích zařízení;
3. objednati u Pozemkového úřadu pro každou osobu soupisem povinnou potřebný počet soupisových dotazníků dle §§ 4 a 6, pokud vzat byl na ni zřetel při ohlášce dle č. 1.
§ 2 .
Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi dlužno ohlásiti počet osob naznačených v § 1 pod č. 1., lit. a), pokud jsou úředníky neb podúředníky na zabraném pozemkovém majetku, počítajíc k nim šafáře, poklasné (stálé birešské gazdy), hajné a osoby v podobném služebním postavení.
Na Hlučínsku, Vitorazsku a Valčicku dlužno ohlásiti počet osob k § 1, č. 1., lit. a), zaměstnaných v den účinnosti tohoto nařízení na zabraném pozemkovém majetku a podléhajících dne 1. května 1920 pensijní povinnosti aspoň podle předpisů německých, pokud se týče rakouských o zákonné povinnosti pojistné.
§ 3.
Povinnosti uložené v § 1 osobám tam naznačeným splněny buďtež v Čechách přímo u Pozemkového úřadu, na Moravě, ve Slezsku, na Hlučínsku prostřednictvím obvodové úřadovny Pozemkového úřadu v Brně, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi prostřednictvím obvodové úřadovny Pozemkového úřadu v Trenčanských Teplicích.
§ 4 .
Po uplynutí lhůty stanovené v § 1 zašle Pozemkový úřad (jeho obvodové úřadovny) za náhradu hotových výloh osobám povinným ohláškou dle § 1 soupisové dotazníky dle vzorů
A pro aktivní zaměstnance,
B pro osoby požívající pensí a darů z milosti,
C pro vdovy a sirotky pro zaměstnancích a pensistech,
aby je rozdaly nebo rozeslaly nejdéle do 14 dnů ode dne doručení dotazníků pod následky § 12 bezplatně svým zaměstnancům a osobám požívajícím pensí neb darů z milosti, pokud bydliště těchto osob jsou správě neb pokladně zabraného majetku známa (§ 1), a během ohlašovací lhůty §u 6 předložily trojmo seznamy, sestavené dle jednotlivých hospodářských jednotek a velkostatků, s udáním jména, příjmení, zaměstnání a pokud známo i bydliště osob ohláškou povinných.
§ 5 .
Osoby, jimž poskytují zaopatřovací požitky jiní nositelé pojištění než osoby na zabraném majetku hospodařící, nebo jejich fondy či náhradní ústavy, povinny jsou nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto nařízení sděliti své bydliště, a objednati sobě potřebné soupisové dotazníky v Čechách u Pozemkového úřadu v Praze, na Moravě, ve Slezsku a na Hlučínsku o obvodové úřadovny Pozemkového úřadu v Brně, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi u obvodové úřadovny v Trenčanských Teplicích, a to buď přímo, nebo prostřednictvím svých stavovských organisací.
Ve všech případech, kde do 60 dnů ode dne účinnosti tohoto nařízení nebyly od osob povinných k tomu dle § 4 rozdány (rozeslány) soupisové dotazníky zaměstnancům neb pensistům a pod., povinny jsou tyto osoby ohlásiti tuto okolnost nejdéle do dalších 30 dnů u Pozemkového úřadu nebo příslušné jeho obvodové úřadovny, zároveň pak označiti jméno, příjmení a bydliště svého zaměstnavatele, po případě též jeho vedoucího úředníka nebo plnomocníka, dále místo, kde leží zabraný pozemkový majetek, po příp. která pokladna vyplácí služební neb zaopatřovací platy, a objednati sobě potřebné soupisové dotazníky.
§ 6 .
Soupisové povinnosti podléhají a povinni jsou soupisové dotazníky správně ve třech stejnopisech vyplniti a nejdéle do 90 dnů ode dne účinnosti tohoto nařízení předložiti Pozemkovému úřadu nebo jeho obvodové úřadovně zaměstnanci dosud v činné službě na zabraném pozemkovém majetku, označení v § 1 pod č. 1., lit. a), a v § 2, kteří již před 1. srpnem 1914 byli ve služebním poměru na velkém pozemkovém majetku na území republiky Československé, dále pak osoby, kterým vlastníci zabraného pozemkového majetku nebo všeobecný pensijní ústav nebo náhradní pojištění jiné poskytují zaopatřovací požitky, ať již jako pensi (provisi) nebo dar z milosti.
V soupisových formulářích vzat jest zřetel na stav ke dni 4. března 1920.
Do služební doby ztrávené na velkém pozemkovém majetku mohou sobě započítati státní příslušníci Československé republiky dobu ztrávenou ve službě na zemědělských (lesních) podnicích v cizině, jestliže jejich tamější zaměstnavatelé měli v té době také velký pozemkový majetek na území republiky Československé.
§ 7 .
Údaje v soupisových dotaznících týkající se domovského práva, bydliště a zaměstnání osoby soupisem povinné v den účinnosti tohoto nařízení potřebují potvrzení obecního úřadu řádného bydliště osoby soupisem povinné.
Ostatní údaje buďtež doloženy přílohou k soupisovým dotazníkům, a to jednak potvrzením zaměstnavatele (jeho vedoucího úředníka, plnomocníka) o služebních nebo pensijních příjmech, posledním služebním postavení a době služební u posledního zaměstnavatele ztrávené, jednak ověřené opisy listin osvědčujících ten který údaj.
Okolnost, že osoba činně zaměstnaná na zabraném pozemkovém majetku byla ve služebním poměru na velkém pozemkovém majetku již před 1. srpnem 1914, musí býti vždy hodnověrným způsobem osvědčena.
§ 8 .
Dva stejnopisy předložených soupisových dotazníků podrží Pozemkový úřad k případnému zajištění nároků zaměstnanců a pensistů po rozumu §§ 50, 57 a 74, odst. 3., náhradového zákona a k provádění § 75 téhož zákona, jakož i k účelům statistickým, třetí stejnopis spolu s přílohami (§ 7) postoupí Všeobecnému pensijnímu ústavu v Praze.
§ 9 .
Pozemkový úřad, pokud se týče Všeobecný pensijní ústav v Praze (§ 8), jest oprávněn uložiti osobám povinným k ohlášce dle § 1, aby jemu sdělily též jiná data a podaly vysvětlení potřebná k provedení soupisu a zpracování katastru, a to ve lhůtě zvláště k tomu jim určené pod následky § 12.
§ 1 0.
Lhůty v tomto nařízení stanovené nemohou býti prodlouženy, leč u osob soupisem povinných (§ 6), prokáží-li Pozemkovému úřadu, že zmeškaly lhůtu pro skutečnosti neodvratné a na jejich vůli nezávislé.
§ 11 .
Veškeré listiny, podání, že úřední vyhotovení a ověření opisů listin jsou osvobozena od kolků a poplatků, pokud jsou potřebna k splnění povinností uložených tímto nařízením a pokud jich nebude použito stranou k účelům jiným (§§ 82 a 83 zákona z 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n.).
§ 12 .
Na návrh Pozemkového úřadu (jeho obvodové úřadovny) potrestá politický úřad prvé stolice osoby povinné ohláškou dle § 1 pokutou do 50.000 Kč nebo vězením do 1 měsíce, jestliže nesplní nebo splní nesprávně neb opožděně povinnosti uložené jim tímto nařízením, osoby pak povinné soupisem dle § 6, jestliže předloží nesprávně vyplněné soupisové dotazníky, a to v obou případech bez újmy případného stíhání trestními soudy.
Proti uložení trestu přípustna jest stížnost k politickému úřadu II. stolice do 14 dnů ode dne doručení nálezu o trestu. Úřad tento rozhodne o stížnosti s konečnou platností.
Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi trestají přestupky tohoto nařízení administrativní policejní vrchnosti.
§ 13 .
Nařízení toto nabude účinnosti 14 dní po vyhlášení.
Nařízení provedou veškeří ministři.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Průša v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Engliš v. r.
jako správce ministerstva financí a v zastoupení nepřítomného ministra obchodu a správce úřadu pro zahraniční obchod.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Husák v. r.