Vyhláška ze dne 9.4.1958 o označování výrobků údaji o jejich původu

9.4.1958 | Sbírka:  48/1958 Ú.l. | Částka:  31/1958ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb., 109/1945 Sb.
Aktivní derogace: 381/1953 Ú.l.
Pasivní derogace: 109/1964 Sb.
48/1958 Ú.l.
Vládní vyhláška
ze dne 9. dubna 1958
o označování výrobků údaji o jejich původu
Vláda republiky Československé stanoví podle § 2 dekretu č. 109/1945 Sb., o řízení výroby, a podle § 1 dekretu č. 118/1945 Sb., o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství, ve znění zákona č. 274/1948 Sb.:
§ 1
(1) Výrobci jsou povinni své výrobky označovat údajem o původu, aby tak byla zvýšena odpovědnost výrobců za jakost výrobků jimi vyráběných.
(2) Původ výrobku se označuje uvedením
a) ochranné známky nebo
b) výrobní značky, obsahující plný nebo zkrácený název výrobce a jeho sídla.
(3) Označení původu výrobku se umístí podle povahy výrobků na výrobku samém, popřípadě na obalu, na připojeném štítku (etiketě, visačce) nebo na průvodních dokladech apod.
§ 2
Jsou-li výrobky dodávány ve spotřebitelském obalu, musí být tento obal opatřen nejen ochrannou známkou nebo výrobní značkou, nýbrž také označením druhu výrobku, a to i tehdy, je-li ochranná známka nebo výrobní značka umístěna na výrobku.
§ 3
Byla-li na výrobek vyhlášena technická norma, uvede se na výrobku (§ 1 odst. 3) vedle označení původu číslo technické normy a označení, které technická norma předepisuje.
§ 4
Výrobci jsou povinni označovat výrobky dodávané pro vnitřní trh ještě dalšími údaji, které, pokud je to nutné nebo účelné, stanoví pro jednotlivé skupiny výrobků ministerstvo vnitřního obchodu v dohodě s výrobně příslušným ústředním úřadem (orgánem), do jehož oboru výrobky spadají, a pokud jde o poživatiny a předměty běžného užívání, též s ministerstvem zdravotnictví.
§ 5
Výrobky složené z částí vyrobených několika výrobci označuje výrobce, který vyrobil výsledný výrobek. Uvádí-lise některá část samostatně do prodeje na domácím trhu, musí být označena výrobcem, který ji vyrobil.
§ 6
(1) Výrobci nejsou povinni označovat
a) výrobky dodávané pro vývoz (s výjimkou uvedenou v odstavci 2),
b) výrobky zemědělské a lesnické prvovýroby rostlinné a živočišné.
(2) Ministerstvo zahraničního obchodu může v dohodě s příslušným ústředním úřadem (orgánem) stanovit, že některé výrobky musí být označovány podle této vyhlášky.
§ 7
Státní úřad pro vynálezy a normalisaci vede zvláštní seznamy
a) výrobků určených pro vývoz, které musí být označeny [§ 6 písm. a)],
b) výrobků, které nemusí být označovány (§ 8).
§ 8
(1) Státní úřad pro vynálezy a normalisaci může v dohodě s příslušnými ústředními úřady nebo orgány povolit nebo stanovit výjimky a odchylky od této vyhlášky.
(2) Státní úřad pro vynálezy a normalisaci rozhoduje v pochybnostech o tom, zda použitá označení výrobků odpovídají této vyhlášce.
§ 9
(1) Vládní vyhláška č. 381/1953 Ú. l., kterou se nařizuje označování výrobků výrobní značkou, se zrušuje.
(2) Zrušují se též ustanovení technických norem, pokud stanoví povinnost označovat výrobky názvem nadřízeného ústředního úřadu nebo hlavní správy.
(3) Výrobci mohou označovat výrobky dosavadním způsobem až do 31. prosince 1958.
§ 10
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:
Široký v. r.