Vyhláška ze dne 4.8.1969, kterou se mění vyhláška č. 60/1964 Sb. o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu

27.8.1969 | Sbírka:  105/1969 Sb. | Částka:  34/1969ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1969 Sb., 143/1968 Sb., 53/1968 Sb.
Aktivní derogace: 60/1964 Sb.
Pasivní derogace: 176/1993 Sb.
105/1969 Sb.
VYHLÁŠKA
Českého cenového úřadu
ze dne 4. srpna 1969,
jíž se mění vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu
Český cenový úřad stanoví podle čl. 144 odst. 1 a 2 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, § 17 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, a § 2 a 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky:
Čl.1
Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, se mění a doplňuje takto:
§ 9 odst. 3 poslední věta zní:
"Stejně se může snížit úhrada za užívání bytů jednotných zemědělských družstev, státních statků a lesních závodů, jakož i bytů učitelů v budovách škol v obcích, které nemají více než 5000 obyvatel a nejsou sídlem okresního národního výboru."
Čl.2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1969.
Ministr-předseda:
Dr. Jaška v. r.