Vyhláška ze dne 14.11.1969, kterou se mění vyhláška č. 154/1959 Ú.l. Státního výboru pro výstavbu ze dne 14. července 1959 o soutěžním řádu pro soutěže na konceptní projektová řešení

10.12.1969 | Sbírka:  135/1969 Sb. | Částka:  44/1969ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1969 Sb., 53/1968 Sb.
Aktivní derogace: 154/1959 Ú.l.
Pasivní derogace: 101/1973 Sb.
135/1969 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra výstavby a techniky České socialistické republiky
ze dne 14. listopadu 1969,
kterou se mění vyhláška č. 154/1959 Ú. l. Státního výboru pro výstavbu ze dne 14. července 1959 o soutěžním řádu pro soutěže na konceptní projektová řešení
Ministr výstavby a techniky České socialistické republiky stanoví podle § 6 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, a podle § 6 písm. ch) zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů:
Čl.I
Vyhláška Státního výboru pro výstavbu ze dne 14. července 1959 o soutěžním řádu pro soutěže na konceptní projektová řešení č. 154/1959 Ú. l. se mění takto:
1. § 5 odst. 1 zní:
"Vypisovatel soutěže projedná vypsání soutěže, složení poroty, soutěžní podmínky a podklady (§ 6 odst. 1) podle povahy předmětu soutěže se Svazem českých architektů, Českým svazem stavebních inženýrů, Českým svazem vědeckotechnických společností nebo s jinou vhodnou zájmovou (odbornou) organizací, popř. s více těmito organizacemi; u omezených soutěží projedná s nimi vypisovatel též výběr účastníků."
2. § 6 odst. 2 zní:
"Vypisovatel a zájmová (odborná) organizace, se kterou vypisovatel soutěž projednal, mají právo publikovat zprávy o soutěži v tisku a používat ke studijním účelům všech soutěžních návrhů, aniž by žádali souhlas autora. Reprodukce návrhů musí však být autorem schválena."
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Doc. Ing. Löbl, DrSc. v. r.