Vládní nařízení ze dne 21.3.1924 o změně branných předpisů

1.4.1924 | Sbírka:  62/1924 Sb. | Částka:  35/1924ASPI

Vztahy

Nadřazené: 193/1920 Sb.
Aktivní derogace: 269/1921 Sb.
Pasivní derogace: 141/1927 Sb.
62/1924 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 21. března 192
4 o změně branných předpisů. Vláda republiky Československé nařizuje podle branného zákona republiky Československé ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n.:
Článek I.
Nařízení vlády republiky Československé ze dne 28. července 1921, č. 269 Sb. z. a n., jímž se provádí branný zákon republiky Československé ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n. (branné předpisy), se opravuje, pokud se týče doplňuje a pozměňuje takto:
K § 3.
V odst. (3) jest nahraditi ve 4. řádce shora slovo: "úzadí" slovem: "zápolí".
K § 21.
V odst. (1) v 3. řádce shora jest nahraditi slovo: "jeho" slovem: "jejich", v odst. (7) v 11. řádce zdola předložku: "pro" předložkou: "po" a v odst. (10) větu: "Má-li býti některý odvodem povinný dodatečně odvodu podroben," touto větou: "Má-li býti odvodem povinný podroben odvodu mimo domovský odvodní okres nebo odvodu dodatečnému anebo lékařské prohlídce (odvodu) u československého zastupitelského úřadu v cizině,".
K § 26.
(1) V odst. (5) v 8. řádce zdola jest škrtnouti středník a vsunouti za slovo: "protokolu" toto:
", dále na zpracování výpisů z protokolu odvedených a seznamů podle vzorce příl. 53;".
(2) V odst. (6) jest nahraditi v 2. řádce zdola spojku: "a" čárkou a připojiti v 1. řádce zdola za slova: "příl. 14" tuto větu:
"a obstarává též výpisy z protokolu odvedených, jakož i seznamy podle vzorce příl. 53."
K § 30.
V odst. (3) jest připojiti jako ustanovení lit. d):
"d) padoucnicí stížení a choromyslní, uvedení v odst. (14) §u 32."
K § 31.
V odst. (2) jest v 2. řádce shora nahraditi slova:
"152 centimetry" slovy: "150 centimetrů".
Druhou větu téhož odstavce jest škrtnouti.
K § 32.
Jako nový odst. (14) jest připojiti toto ustanovení:
"(14) Odvodem povinné, o kterých se předloží před odvodem podle odst. (5) nebo (6) průkaz o tom, že trpí padoucnicí nebo duševní chorobou, nutno prozatím zprostiti od povinnosti dostaviti se před odvodní komisi; průkaz třeba zaslati odvodní komisi, která učiní v případech, kdy jest podle odst. (5) nebo (6) pokládati chorobu za prokázánu, odvodní rozhodnutí: ťNeodvedenŤ. Jinak dá odvodní komise odvodem povinného předvésti k odvodu, a neučiní-li u odvodu podle výsledku lékařské prohlídky nebo podle předložených dalších průkazů rozhodnutí ťNeodvedenŤ, nařídí odevzdati odvodem povinného do vojenské nemocnice k zjištění padoucnice nebo duševní choroby."
K § 34.
V odst. (5) ve 4. řádce shora jest škrtnouti slovo: "zpravidla".
K § 37.
V odst. (1) f) jest nahraditi v 8. a 9. řádce shora slova: "buďtež kromě toho zaznamenány" slovy:
"jest uvésti kromě toho číslo jednací příslušného spisu a zaznamenati".
K § 38.
(1) Jako nový odst. (5) jest vsunouti:
" (5) Po ukončení odvodního řízení třeba každého dne poříditi výpisy z protokolu odvedených pro každého odvedeného zvláště a odeslati je příslušnému doplňovacímu okresnímu velitelství."
(2) V dosavadním odst. (5) jest škrtnouti označení: " (5)" a nahraditi je: "(6)".
K § 41.
V odst. (2) jest nahraditi v 1. řádce zdola slova: "v místě" slovy: "podle místa" a opraviti číslování odst. "(5)", "(6)" a "(7)" na "(4)", "(5)" a "(6)".
K § 43.
V odst. (1) jest škrtnouti ve 4. a 5. řádce shora slova: "odvodních okresů".
K § 44.
V odst. (4) jest nahraditi v 9. řádce shora slovo: "řadu" slovem "úřadu".
K § 45.
(1) V odst. (3) jest škrtnouti v 2. řádce shora tečku za slovem: "případu" a připojiti:
"bez ohledu na dobu, v které se konají odvody (hlavní a dodatečné) v tuzemsku." V témž odstavci jest škrtnouti v 3. řádce shora tečku za slovem: "povinných" a připojiti jako poslední větu: "; lékařské prohlídky, provedené za I. nebo II. odvodní třídu od 1. ledna do zahájení hlavních odvodů v tuzemsku, platí také za lékařské prohlídky za příští (II., resp. III.) odvodní třídu."
(2) V odst. (11) téhož paragrafu jest nahraditi v 2. řádce zdola čárku za slovem: "komisi" tečkou a škrtnouti v 1. a 2. řádce zdola slova: "vyjma případy v § 46 (2) uvedené."
K § 59.
V odst. (3) jest ve 4. řádce shora za slovy: "II. stolice" připojiti:
" (na Slovensku účtárnou administrativního oddělení úřadu ministra s plnou mocí pro správu Slovenska a v Podkarpatské Rusi účtárnou civilní správy Podkarpatské Rusi)".
K § 61.
V odst. (11) jest nahraditi v 2. řádce zdola čárku za slovem: "případech" tečkou; v témže odst. jest nahraditi v 1. řádce zdola slovo: "za" slovem: "Za" a zájmeno: "toto" zájmenem: "tato".
K § 62.
V odst. (13) jest vsunouti před poslední větu tuto větu:
"Chovanci (hudební elévové) vojenské hudební školy buďtež odvedeni teprve po absolvování této školy a zkušebního roku u plukovní hudby."
K § 69.
V odst. (3) jest nahraditi v 7. řádce zdola slova: "Před nastoupením" slovy: "Při nastoupení".
K § 71.
Odst. (8) jest doplniti za poslední větou ustanovením tohoto znění:
"Branci, kteří jako chovanci vojenských kolejí (ústavů) mají se připraviti studiem na některé vysoké škole pro vojenské povolání (pro povolání vojenských lékařů, inženýrů atd.), mohou býti zapsáni na dotčenou vysokou školu již v prvém roce presenční služby, při čemž jim bude vojenskou správou po celou dobu pobytu v dotyčné vojenské koleji (ústavu) umožněna návštěva všech povinných přednášek a cvičení v celém rozsahu; podrobnosti o tom stanoví služební předpis, vydaný ministerstvem národní obrany v dohodě s ministerstvem financí a ministerstvem školství a národní osvěty, po případě ministerstvem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy."
K § 76.
(1) K odst. (3) jest připojiti jako poslední větu:
"Na svolávací lístky třeba v takových případech napsati nahoře v pravém rohu poukázky červeným inkoustem poznámku: "Svolávací lístek se zasílá přímo"; k poznámce jest připojiti podpis velitelův a kulaté úřední razítko."
(2) Dále jest připojiti jako nový odstavec (8):
"(8) Medikům a lékařům buď kmenovým tělesem povoleno nastoupiti presenční službu dnem 1. dubna, žádají-li o to. Tímto povolením se nezkrátí nijak povinná presenční služba."
K § 79.
V odst. (12) jest vsunouti před poslední větu za slovo:
"odkládacího." tuto větu: "Podal-li branec, nastoupiv do presenční služby, služebním postupem stížnost u vojskového tělesa (útvaru), třeba pokládati za den jejího podání ten den, kdy byla odeslána k politickému úřadu I. stolice; stížnosti nutno ještě v den podání u vojskového tělesa (útvaru) zasílati přímo doporučeně politickým úřadům I. stolice."
K § 81.
(1) V odst. (1) v 1. řádce zdola jest nahraditi slovo: "třetího" slovem: "šestého" a v odst. (3) v 1. řádce zdola číslici: "400" číslicí: "200"; dále jest škrtnouti celý odst. (15).
(2) K odst. (14) jest připojiti jako poslední větu:
"O výsledku presentace branců, povolaných přímo k náhradním tělesům (útvarům), zpraví tato tělesa (útvary) domovská doplňovací okresní velitelství zasláním výpisu z presentačního protokolu."
K § 82.
(1) V odst. (2) jest v 6. řádce zdola vsunouti za první větu tuto větu:
"Chovanci (hudební elévové) vojenské hudební školy jsou vázáni setrvati po vykonání zákonné presenční služby za každý rok ztrávený ve vojenské hudební škole, jakož i za zkušební rok u plukovní hudby jeden rok v další činné službě."
(2) V témž odstavci jest škrtnouti ve 3. řádce zdola slovo: "by".
K § 89.
Číslování odstavců "(4)", "(5)", "(6)", "(7)", "(8)", "(9)", "(10)", "(11)" jest opraviti na: "(3)", "(4)", "(5)", "(6)", "(7)", "(8)", "(9)", "(10)".
K § 92.
V odst. (4) jest v 13. a 14. řádce shora vsunouti před slova: "zemskému vojenskému velitelství" slovo: "nadřízenému".
K § 94.
K odst. (1) jest připojiti jako poslední větu:
"Osoby, kterým byla poskytnuta výhoda v plnění branné povinnosti podle zákona ze dne 7. prosince 1922, č. 370 Sb. z. a n. (Věst. MNO. věc. 1922, č. 68, čl. 476), přeloží se do I. zálohy tím dnem, kterým by byla skončila jejich presenční služba, kdyby jim nebyla poskytnuta ona výhoda."
K § 99.
K odst. (2) jest připojiti jako poslední větu:
"Bude-li užito ku povolání na cvičení vyhlášky, bude v ní přihlíženo na tyto osoby."
K § 101.
(1) K odst. (8) jest připojiti jako poslední větu:
"Bude-li se povolání na cvičení díti vyhláškou, třeba při presentaci příslušníků zálohy, nastupujících do činné služby, poříditi o každém presentovaném výpis z presentačního protokolu."
(2) Jako odst. (13) jest připojiti za odstavec (12), pojatý do branných předpisů vládním nařízením č. 55/1923 Sb. z. a n., ustanovení tohoto znění:
"(13) Bude-li povolání na cvičení nařízeno vyhláškou, platí pro užití železnice k volné jízdě na území Československé republiky ustanovení § 112 (4)."
K § 102.
(1) V odst. (4) jest nahraditi v 7. a 8. řádce shora slova: "přeloženo do neaktivního poměru," slovy:
"ponecháno v neaktivním poměru,".
(2) K odst. (6) jest připojiti větu:
"K tomuto potvrzení budiž připojen záznam, v kterém roce jest branec povinen příštím cvičením."
K § 103.
V odst. (1) jest vsunouti v 1. řádce zdola před slovo: "zálohy" řadovou číslici: "I.".
K § 104.
(1) Celý odst. (5) jest škrtnouti a nahraditi tímto:
"(5) Kmenové těleso vydá úplně svolávací lístek podle vzorce příl. 44 a zašle jej domovskému doplňovacímu okresnímu velitelství, které vyžádá příslušného cestovního rozkazu u nejbližší hospodářské správy a dodá svolávací lístek s cestovním rozkazem ihned zavolanému, a to i tehdy, je-li povolán na pozdější období. Svolávací lístek buď odeslán poštou doporučeně přímo zavolanému nebo jeho prostředníkovi."
(2) Jako nový odst. (6) jest připojiti:
"(6) Ustanovení § 101 (l3) platí obdobně též pro důstojníky v záloze."
(3) Číslování odstavců: "(6)" a "(7)", z nichž poslední byl pojat do branných předpisů vládním nařízením č. 55/1923 Sb. z. a n., jest opraviti na: "(7)" a "(8)".
K § 107.
(1) V odst. (2) jest vsunouti v 8. řádce shora za slovo: "službou." tuto větu:
"Děje-li se povolání vyhláškou, třeba při presentaci příslušníků zálohy, nastupujících do činné služby, poříditi o každém presentovaném výpis z presentačního protokolu."
(2) Dále jest připojiti nový odst. (5) tohoto znění:
"(5) Bylo-li povolání k mimořádné činné službě podle odst. (1) nařízeno vyhláškou, platí pro užití železnice k volné jízdě na území Československé republiky obdobně ustanovení § 112 (14)."
K § 109.
(1) V odst. (3) jest škrtnouti tečku za slovy: "(nesup. zál.)" a připojiti tuto větu:
"a buďtež vedeni v evidenčních protokolech důstojníků v záloze a mimo to jako důstojníci ve výslužbě vzhledem k přiznaným zaopatřovacím požitkům."
(2) Dále jest vsunouti nový odst. (5) tohoto znění:
"(5) Ustanovení odst. (3) a (4) platí za stejných předpokladů též pro vojenské gážisty mimo hodnostní třídy."
(3) Číslování odstavců: "(5)" a "(6)" jest opraviti na: "(6)" a "(7)".
(4) V odst. (6) [původní odst. (5)] jest škrtnouti tečku za slovem: "věku" a připojiti tuto větu:
"; tito příslušníci zálohy buďtež vedeni též v evidenci jako vojenští pensisté."
K § 112.
K odst. (1) jest připojiti jako poslední větu:
"Mužstvo nastupující do činné služby z ciziny bez vojenských průkazů budiž presentováno u nejbližšího doplňovacího okresního velitelství a odesláno příslušnému vojskovému tělesu (útvaru)."
K § 122.
V odst. (2) jest připojiti v 1. řádce zdola za: "§ 101 (2)" slova: ", resp. § 104 (5)".
K § 126.
(1) Odst. (4) jest nahraditi tímto zněním:
"(4) Jakmile svolí ministerstvo národní obrany k vystěhování, vyhotoví politický úřad I. stolice jménem zemské správy politické - na Slovensku úřad ministra s plnou mocí pro správu Slovenska a v Podkarpatské Rusi civilní správa Podkarpatské Rusi jménem ministerstva vnitra - bez ohledu na podmínku stanovenou posledním odstavcem §u 31 br. zák. propouštěcí osvědčení, jímž žadatele ihned propustí ze státního svazku. Toto propouštěcí osvědčení pozbude účinnosti, nenabude-li žadatel cizího státního občanství do dvou let ode dne, kdy mu bylo osvědčení doručeno, nač budiž strana upozorněna poučením, jež dlužno pojmouti přímo do propouštěcího osvědčení zároveň s upozorněním, že jakmile nabude cizí státní příslušnosti, má se tím vykázati u příslušného úřadu dosavadního svého domovského státu za účelem provedení výmazu z evidenčních listů."
(2) V odst. (5) jest nahraditi poslední větu tímto ustanovením:
"Za tím účelem jsou úřady v odst. (4) uvedené, jež vydávají propouštěcí osvědčení, povinny vésti dvouletou lhůtu v patrnosti."
K § 137.
V odst. (2), lit. cc), jest nahraditi v 8. řádce zdola slova: "překročení poměru" slovy: "porušení povinností vyplývajících z poměru".
K § 140.
(1) V odst. (3) jest nahraditi v 9. a 10. řádce shora slova: "kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou vstupovati v platné závazky," slovy: "jejichž způsobilost k činům je omezena,", v 13. a 14. řádce shora téhož odst. slova: "neb ovdovělá" slovy: "nebo že její dřívější sňatek byl pravoplatně rozvázán (úmrtím manželovým, rozloučením manželství, prohlášením neplatnosti manželství a podobně)" a jest připojiti v 17. řádce shora téhož odst. za slovo: "ovdovělé," slova: "po případě doklad o tom, že dřívější sňatek byl pravoplatně rozvázán,".
(2) V odst. (4) jest nahraditi první větu tímto ustanovením:
"Politický úřad I. stolice zašle žádosti se svým odůvodněným dobrým zdáním politickému úřadu II. stolice, jenž o nich rozhodne v dohodě se zemským vojenským velitelstvím."
K § 143.
V odst. (3) jest nahraditi v 3. řádce zdola číslici: "16" číslicí: "l8".
K § 144.
V odst. (1) jest nahraditi na konci tečku čárkou a připojiti dodatek tohoto znění:
"na Slovensku a v Podkarpatské Rusi příslušný úřad župní, resp. příslušný státní úřad bezpečnostní."
K § 146.
V odst. (5), lit. a), jest opraviti v 1. řádce zdola číslici: "2" na "3".
K § 147.
(1) V odst. (4) jest vsunouti v 21. řádce shora za slovo: "obecním" slovo: "(městským)" a nahraditi v odst. (11) ustanovení poslední věty tímto ustanovením:
"Výmaz budiž v takových případech proveden dnem, kterého povolanému podle svolávacího lístku, jemu včas dodaného, bylo se dostaviti k službě vojenské; nastalo-li však dodání teprve v tento den nebo později, dnem dodání, a byl-li svolávací lístek podle odst. (4) vyvěšen, patnáctým dnem, počítajíc od prvého dne vyvěšení."
(2) V odst. (15) jest vsunouti v 1. řádce shora za slovo: "velitelství" slova: ", kmenová tělesa" a v odst. (16) jest nahraditi v 1. řádce shora slovo: "Přechodní" slovem: "Předchozí".
K § 149.
(1) V odst. (1) má druhá a třetí věta zníti takto:
"K tomu účelu buďte každého dne po ukončení odvodního řízení pořízeny a vojenským zástupcem odvodní komise jménem doplňovacího okresního velitelství zaslány domovskému politickému úřadu I. stolice seznamy podle vzorce příl. 53, vyplněné v rubrikách 1 až 10. Politický úřad I. stolice jest povinen se vším urychlením vykonati potřebná šetření o předchozích trestech odvedených a vrátiti seznamy po vyplnění rubriky 11 a 12 nejdéle do 31. července doplňovacímu okresnímu velitelství, které jich užije při zpracování repartice nováčků a odešle je pak s výpisy z protokolu odvedených vojskovým tělesům (útvarům)."
(2) V odst. (4) jest nahraditi ustanovení první věty (řádka 1. až 13.) tímto:
"Byla-li odsouzena občanským soudem trestním vojenská osoba mimo činnou službu bezpodmíněně k trestu na svobodě (zařadění do trestního pracovního oddílu), nebo došlo-li po podmíněném odsouzení k výkonu trestu na svobodě, oznámí to soud politickému úřadu I. stolice rodiště odsouzeného; leží-li rodiště odsouzeného v obvodu státního policejního úřadu, tomuto, narodil-li se v cizině nebo nelze-li jeho rodiště zjistiti, policejnímu ředitelství v Praze, kteréžto úřady o tom zpraví domovský politický úřad I. stolice. Tento úřad zpraví o tom domovské doplňovací okresní velitelství, aby si učinilo záznam v evidenci a oznámilo to příslušnému kmenovému tělesu; byl-li trest na svobodě (částečně) prominut nebo byla-li vojenská osoba mimo činnou službu podmíněně propuštěna, budiž to rovněž příslušnými soudy zmíněným způsobem oznamováno z téže příčiny."
K § 151.
(1) V odst. (9) jest nahraditi v 1. řádce zdola tečku za slovem: "dovolenou" středníkem a připojiti jako nový bod lit. i):
"i) osoby, které byly propuštěny na trvalou dovolenou, ježto jim byla poskytnuta výhoda v plnění branné povinnosti podle zákona ze dne 7. prosince 1922, č. 370 Sb. z. a n. (Věst. MNO. věc. 1922, č. 68, čl. 476)."
(2) V odst. (10) jest vsunouti v 5. řádce zdola za slovo: "nebo" slova: "jestliže byly uděleny mužstvu bez požitků".
K § 152.
(1) V odst. (5) jest nahraditi v 1. řádce zdola slovo: "potrestal." slovy: "o jeho potrestání se postaral [§ 135 (1) a (2)]."
(2) V odst. (8) jest nahraditi v 1. řádce shora slova: "Evidenční úřady" slovy: "Vojenské evidenční úřady".
K § 153.
V odst. (4) jest nahraditi v 7. řádce shora číslici: "(5)" číslicí: "(6)".
K § 156.
V odst. (2) jest vsunouti v 5. řádce shora za slovo: "úřad" slova: "I. stolice".
K § 165.
V odst. (4), lit. a), jest v druhé řádce nahraditi slovo: "presenčního" slovem: "presentačního".
K § 166.
Paragraf tento jest nahraditi novým paragrafem tohoto znění:
"§ 166.
(1) Působnost, příslušející dle tohoto nařízení na Slovensku a v Podkarpatské Rusi obecním (obvodním) notářům, vykonávají tamtéž v městech se zřízeným magistrátem městské notářské úřady.
(2) Působnost, vyhrazenou v branném zákoně a v tomto nařízení politickým úřadům I. stolice, vykonávají okresní úřady, v městech se zvláštním statutem (se zřízeným magistrátem) magistráty (městské notářské úřady); působnost politických úřadů II. stolice vykonávají župní úřady.
(3) Dokud nebudou zřízeny okresní a župní úřady podle zákona ze dne 29. února 1920, č. 126 Sb. z. a n., o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé, jsou politickými úřady I. stolice v Čechách, na Moravě a ve Slezsku okresní správy politické, v městech se zvláštním statutem magistráty; politickými úřady II. stolice jsou zemské správy politické. V Podkarpatské Rusi jest rozuměti politickými úřady I. stolice slúžnovské úřady, v městech se zřízeným magistrátem městské notářské úřady; politickými úřady II. stolice jest tam rozuměti župní úřady."
Článek II.
Nařízení toto, jehož provedením se pověřuje ministr národní obrany v dohodě se súčastněnými ministry, nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Beneš v. r.
Švehla v. r.,
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Stříbrný v. r.
Šrámek v. r.
Bechyně v. r.
Novák v. r.
Habrman v. r.
Dr. Markovič v. r.
Bečka v. r.
Dr. Franke v. r.
Srba v. r.
Dr. Kállay v. r.
Udržal v. r.,