Nařízení ze dne 6.6.1984 o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru

13.7.1984 | Sbírka:  63/1984 Sb. | Částka:  13/1984ASPI

Vztahy

Nadřazené: 40/1964 Sb.
Pasivní derogace: 127/1990 Sb.
63/1984 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České socialistické republiky
ze dne 6. června 1984
o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru
Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 397 odst. 4 občanského zákoníku:
§ 1
Občan může opakovaně přenechávat nemovitost (např. rodinný domek, rekreační chatu, pozemek) nebo její část (např. byt, místnost) jinému k dočasnému užívání za náhradu za účelem ubytování v rámci cestovního ruchu (dále jen "dočasné ubytování v soukromí") jen se souhlasem místního národního výboru, 1) v jehož obvodě je nemovitost 2) (dále jen "národní výbor").
§ 2
Občan může poskytovat dočasné ubytování v soukromí v případech uvedených v § 1 jen prostřednictvím organizace oprávněně provozující služby cestovních kanceláří, 3) s kterou uzavřel smlouvu (dále jen "pověřená organizace").
§ 3
(1) V žádosti o udělení souhlasu občan uvede
a) své jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu,
b) označení prostoru, kde bude dočasné ubytování v soukromí poskytovat, jeho popis, umístění a vybavení,
c) období, na které má být souhlas vydán.
(2) K žádosti občan připojí souhlas vlastníka (spoluvlastníků) nebo správce nemovitosti a zpravidla i vyjádření pověřené organizace.
(3) Občan je povinen sdělit případně další potřebné údaje, vyžádané národním výborem.
§ 4
Národní výbor ve svém rozhodnutí, jímž uděluje souhlas,
a) zařadí prostor, kde bude dočasné ubytování v soukromí poskytováno, podle vybavenosti do příslušné skupiny, 4) na tomto základě se určí cena ubytování podle cenových předpisů,
b) určí dobu, na kterou se souhlas vydává,
c) určí, s kterou organizací občan uzavře smlouvu, v níž budou upraveny podmínky, za nichž bude občan poskytovat dočasné ubytování v soukromí.
§ 5
Občan je povinen poskytovat dočasné ubytování v soukromí v souladu s rozhodnutím, kterým byl udělen souhlas, se smlouvou uzavřenou s pověřenou organizací a s obecně závaznými právními předpisy, zejména s hygienickými předpisy. 5)
§ 6
Národní výbor může souhlas odejmout,
a) jestliže občan při poskytování dočasného ubytování v soukromí porušil vůči ubytované osobě povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy nebo nedodržuje své povinnosti vyplývající z rozhodnutí národního výboru nebo ze smlouvy uzavřené s pověřenou organizací,
b) jestliže to vyžaduje důležitý zájem společnosti.
§ 7
Poskytování dočasného ubytování v soukromí v rozporu s tímto nařízením se postihuje podle zvláštních předpisů. 6)
§ 8
Občan, který před účinností tohoto nařízení uzavřel se socialistickou organizací smlouvu o poskytování dočasného ubytování v soukromí, může do 31. prosince 1984 poskytovat dočasné ubytování v souladu s uzavřenou smlouvou bez souhlasu národního výboru podle § 1.
§ 9
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1984.
Korčák v. r.
1) § 3 písm. a) zákona České národní rady č. 120/1983 Sb., o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu.
2) § 7 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
3) § 9, 13 a 14 zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě.
4) Ceník maloobchodních cen pro přechodné ubytování, obor 953 MC - 7/75/82.
5) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a předpisy vydané k jeho provedení, zejména vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, a vyhláška ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem.
6) Trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů.