Zákon ze dne 20.11.1992 o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky

8.12.1992 | Sbírka:  548/1992 Sb. | Částka:  110/1992ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 2/1969 Sb.
Pasivní derogace: 114/1993 Sb.
548/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. listopadu 1992
o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky
Změna: 114/1993 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
(1) Zřizují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky, v jejichž čele je člen vlády České republiky
a) ministerstvo obrany,
b) ministerstvo dopravy.
(2) Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů přechází z ministerstva hospodářství ve věcech silniční a městské dopravy, drah zvláštního určení, pozemních komunikací, vnitrozemské plavby, vodních cest a civilního letectví na ministerstvo dopravy.
(3) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů a jiných vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle odstavce 2 z ministerstva hospodářství na ministerstvo dopravy.
(4) O přechodu práv a povinností podle odstavce 3 uzavřou ministerstva hospodářství a dopravy dohodu, kterou mezi sebou blíže vymezí tato práva a povinnosti. O přesunech rozpočtových prostředků uzavřou ministerstva delimitační protokol.
Čl.II
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., zákona České národní rady č. 19/1992 Sb., zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., zákona České národní rady č. 167/1992 Sb., zákona České národní rady č. 239/1992 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 1 bod 14 zní:
"14. ministerstvo obrany,".
2. V § 1 se připojuje bod 17, který zní:
"17. ministerstvo dopravy.".
3. V § 3 se vypouští odstavec 2.
4. § 11 odst. 2 zní:
"(2) Ministerstvo spravedlnosti je rovněž orgánem pro vězeňství; řídí Vězeňskou službu.".
5. Na místo zrušeného § 16 se zařazuje nový § 16, který zní:
"§ 16
Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní správy pro civilní ochranu obyvatelstva.".
6. Na místo zrušeného § 17 se zařazuje nový § 17, který zní:
"§ 17
Ministerstvo dopravy je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy s výjimkou výkonu státní správy a státního dozoru v námořní plavbě a letecké dopravě.".
Čl.III
zrušen
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou článku III, který nabývá účinnosti dnem zániku Kanceláře prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.
Uhde v.r.
Klaus v.r.