Opatření ze dne 22.12.1995, kterým se stanoví postup účtování vyrovnání zůstatku pohledávek a závazků vzniklých před 8. únorem 1993 vůči subjektům ve Slovenské republice a neuhrazených do 30. září 1995 podle článku 2 odst. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky

17.1.1996 | Sbírka:  282/70 490/1995 | Částka:  4/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb., FZ27/96
282/70 490/1995
Opatření,
kterým se stanoví postup účtování vyrovnání zůstatku pohledávek a závazků vzniklých vůči subjektům ve Slovenské republice
J. Doktor,
tel.: 2454 2395
Ministerstvo financí ČR podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
Účetní jednotky, které do 30. září 1995 nemají uhrazené pohledávky nebo neuhradily svoje závazky vůči subjektům ve Slovenské republice vzniklé před 8. únorem 1993 podle článku 2 odst. 1 Dohody mezi vládou ČR a vládou SR (tzv. "starý blok"),*) postupují takto:
a) uvedené pohledávky a závazky vyjádřené v účetnictví v národní měně a v zúčtovacích korunách XCS (podle Platební smlouvy mezi ČR a SR a Protokolu se 1 Kčs = 1 Kč = 1 Sk = 1 XCS)**), které nebyly vypořádány do 30. září 1995, se vyjádří v účetnictví též v ECU při použití pevného kursu 1 ECU = 34,499 XCS,
b) úhrada uvedených pohledávek a závazků vyjádřených v ECU se uskuteční v dohodnuté volně směnitelné měně (včetně Kč a Sk),
c) kursové rozdíly vzniklé při úhradě uvedených pohledávek a závazků se zaúčtují v souladu s postupy účtování podle svého charakteru buď na vrub účtu Kursové ztráty nebo ve prospěch účtu Kursové ziskyxxx tyto kursové rozdíly ovlivňují základ daně z příjmů stanovený podle zákona o daních z příjmů.
Čl.II
(1) Toto opatření bude zveřejněno ve Finančním zpravodaji a vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Podle tohoto opatření se postupuje u účetních případů vzniklých při úhradě pohledávek a závazků "starého bloku".
(3) Toto opatření nebývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr financí ČR:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
*) Dohoda mezi vládou ČR a vládou SR o dalším postupu při vyrovnání salda clearingových účtů a vyrovnání zůstatku pohledávek a závazků subjektů obou republik po ukončení platnosti Platební smlouvy mezi ČR a SR ze dne 4. února 1993.
**) Opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví účetních jednotek na území ČR v souvislosti s oddělením měny ČR od československé měny, čj.: 28/5 580/1993, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 1/1993 a oznámené v částce 22/1993 Sb.