Zákon ze dne 8.4.1927, jímž se stanoví mírový počet československého vojska od 1. října 1927

13.5.1927 | Sbírka:  52/1927 Sb. | Částka:  28/1927ASPI

Vztahy

Prováděcí: 141/1927 Sb.
Pasivní derogace: 53/1927 Sb.
52/1997 Sb.
Zákon
ze dne 8. dubna 1927,
jímž se stanoví mírový počet československého vojska od 1. října 1927.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Mírový počet československého vojska stanoví se od 1. října 1927 vždy pro období od 1. října do 31. března počtem 140.000 vojenských osob a pro období 1. dubna do 30. září počtem 100.000 vojenských osob. Do tohoto počtu počítají se nejen vojenské osoby vykonávající presenční (další činnou) službu, nýbrž též vojenské osoby z povolání činně sloužící a vojenské osoby ve výslužbě povolané přechodně k činné službě v míru.
(2) V době od 1. října do 30. listopadu každého roku jest dovoleno překročiti stanovený mírový počet, pokud je toto překročení způsobeno nastoupením nováčků do presenční služby.
§ 2.
Stanovení mírového počtu uvedené v předcházejícím paragrafu má ten význam, že průměr vyplývající ze skutečných početních stavů v příslušném kalendářním roce nesmí převyšovati číslici 120.000. Tento průměr smí býti překročen jen nastoupením nováčků do presenční služby (§ 1, odst. 2).
§ 3.
Přebytečné brance třeba z činné služby propustiti. Při propouštění přebytečných třeba přihlížeti ke služebním zájmům, jakož i k chování branců po dobu jejich činné služby a k jejich rodinným a hospodářským poměrům tak, aby byly, pokud možno, především propuštěny osoby, jež jsou živiteli rodiny; podrobnosti stanoví vládní nařízení.
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provésti jej ukládá se ministru národní obrany.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.
Udržal v. r.