Rámcová dohoda ze dne 29.8.1997 o vzájemné spolupráci v oblasti komunikačních sítí a poskytování dat mezi Českým statistickým úřadem a Ministerstvem financí

29.8.1997 | Sbírka:  ST04/97 | Částka:  9/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
ST04/97
Rámcová dohoda
o vzájemné spolupráci v oblasti komunikačních sítí a poskytování dat
  Český statistický úřad        Ministerstvo financí
Sokolovská 142, 186 04 Praha 8  a   Letenská 15, Praha 1
zastoupený Ing. Edvardem Outratou  zastoupené ing. Ivanem Pilipem
uzavírají v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, tuto rámcovou dohodu.
I.
Předmět dohody
Předmětem dohody je vzájemná spolupráce při rozvoji a využívání informačních systémů smluvních stran, jejich obsahových i technologických složek. Vzájemná spolupráce, koordinace činností využívání technických zdrojů a výměna informací bude pokrývat zejména následující oblasti:
a) zpřístupnění veřejného informačního systému ČSÚ a informací, poskytovaných Ministerstvu financí, prostřednictvím datové sítě FINet,
b) poskytování dat z informačních systémů MF pro potřeby ČSÚ,
c) vzájemné propojení a využívání neveřejných komunikačních sítí (včetně aktivních prvků), zřízených v rámci informačních systémů ČSÚ a MF,
d) koordinace činnosti a jednotné využívání datové základny Generálního ředitelství cel pro potřeby statistiky zahraničního obchodu,
e) zpřístupnění statistického registru ekonomických subjektů uživatelům na MF po síti FINet,
f) spolupráce na koncepční přípravě a vývoji administrativního registru ekonomických subjektů.
II.
Vzájemné propojení a využívání neveřejných datových sítí bude provedeno v souladu s platnými předpisy, zejména zákona č. 110/1994 Sb., o telekomunikacích, a platných rozhodnutích ČTÚ o jejich provozu, zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, a pozdějších zákonů, standardy státního informačního systému a interními předpisy účastníků smlouvy.
III.
Součinnost a podmínky spolupráce smluvních stran v jednotlivých oblastech budou upravovány samostatnými prováděcími smlouvami uzavíranými vrchním ředitelem sekce informatiky ČSÚ a ředitelem odboru automatizace a informatiky MF.
IV.
Účastníci smlouvy prohlašují, že od data účinnosti smlouvy se budou vzájemně informovat o koncepčních záměrech dalšího rozvoje svého informačního systému a koordinovat jejich rozvoj, jak na úrovni koncepčních záměrů, tak i prováděcích projektů.
V.
Účastníci budou provádět minimálně jednou ročně hodnocení účinnosti smlouvy. V případě potřeby budou upřesňovány další oblasti vzájemné spolupráce.
VI.
Závěrečná ustanovení
a) Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
b) Ke změně smlouvy může dojít pouze písemnou smlouvou obou smluvních stran.
c) Smluvní strana může jednostranně písemnou formou smlouvu vypovědět pouze ze závažných důvodů ke konci roku písemně, nejpozději tři měsíce před koncem kalendářního roku, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
Ing. Edvard Outrata, v. r.
předseda
Český statistický úřad
Ing. Ivan Pilip, v. r.
ministr
Ministerstvo financí