Sdělení ze dne 18.12.2003 o vydání Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP)

31.12.2003 | Sbírka:  488/2003 Sb. | Částka:  160/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
488/2003 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 18. prosince 2003
o vydání Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, vydává s účinností od 1. ledna 2004 úplnou Klasifikaci individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP (dále jen "klasifikace CZ-COICOP").
Klasifikace CZ-COICOP je shodná s Klasifikací individuální spotřeby podle účelu, která byla zavedena opatřením ČSÚ ze dne 4. prosince 1996 (uveřejněno v částce 2/1997 Sb.) a aktualizována opatřeními ČSÚ ze dne 27. října 1998 (uveřejněno v částce 99/1998 Sb.) a ze dne 7. září 2000 (uveřejněno v částce 94/2000 Sb.
Platné znění klasifikace CZ-COICOP je k dispozici v knižní i elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz. Publikace je k dispozici i na adrese: SIAK, s. r. o., Boženy Němcové 451, 760 01 Zlín.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP)
METODICKÁ ČÁST CZ-COICOP(99)
Úvod
Český statistický úřad vydal „Opatřením ČSÚ“ ze dne 4. prosince 1996 (částka 2/1997 Sb.) „Klasifikaci individuální spotřeby podle účelu - CZ-COICOP“, vypracovanou na bázi mezinárodního standardu COICOP - Classification of Individual Consumption by Purpose (CZ v názvu znamená národní verzi mezinárodního standardu COICOP). COICOP je jednou ze čtyř funkčních klasifikací (další tři klasifikace jsou COFOG, COPNI a COPP), jejichž aktualizované verze byly schválené Statistickou komisí Spojených národů v březnu 1999 a určené k využití v Systému národních účtů (SNA)1). Na základě aktualizace COICOP byly vypracovány změny a doplňky CZ-COICOP a vydány „Opatřením ČSÚ“ ze dne 27.10.1998 (částka 99/1998 Sb.) a “Opatřením ČSÚ” ze dne 7. září 2000 (částka 94 /2000 Sb.).
Vydávaná klasifikace 2. vydání - obsahuje všechny provedené změny a doplňky a bude označována CZ-COICOP(99). Číslo 99 za CZ-COICOP znamená poslední dvojčíslí roku vydání aktualizované verze COICOP, tj. verze z roku 1999, podle které byla národní verze aktualizována. Dvojčíslí za CZ-COICOP se bude měnit podle roku aktualizace mezinárodního standardu a následné aktualizace národní klasifikace.
Předmět klasifikace
Předmětem klasifikace CZ-COICOP je zatřídění všech druhů individuální spotřeby (zboží, služeb apod.) podle účelu.
Klasifikace CZ-COICOP je používána k identifikaci výdajů na individuální spotřebu třemi institucionálními sektory: domácnostmi, neziskovými institucemi sloužícími domácnostem (dále NISD) a vládními institucemi. Rozdělení je následující:
1. Oddíly 01 až 12: Výdaje domácností na individuální spotřebu
2. Oddíl 13: Výdaje NISD na individuální spotřebu
3. Oddíl 14: Výdaje vládních institucí (veřejnoprávních subjektů) na individuální spotřebu
Účel rozpisu v rámci oddílů 13 a 14 kopíruje účely ve funkčních klasifikacích pro NISD a vládní instituce (tj. v CZ-COPNI a CZ-COFOG)2). Proto jsou někdy výdaje na spotřebu NISD a vládních institucí klasifikovány podle CZ-COPNI a CZ-COFOG a výdaje na individuální spotřebu jsou převedeny přímo do oddílů 13 a 14 CZ-COICOP.
Konstrukce klasifikace
Klasifikace CZ-COICOP je třístupňová. Pro tři stupně je stanoveno toto označení:
             
        1 2 . 3 . 4
        XX  X  X
         |  |  |
1. stupeň oddíl--|  |  |
2. stupeň skupina ---|  |
3. stupeň třída ----------
Pro 1. stupeň – „oddíl“, je stanoveno označení dvoumístným číselným kódem. Druhý a třetí stupeň – „ skupina a třída“ postupuje dekadicky po jednom místě, to znamená, že číselné kódy na třetím klasifikačním stupni jsou čtyřmístné.
Klasifikace je tvořena 14 oddíly, 58 skupinami a 157 třídami.
Individuální spotřeba
CZ-COICOP je používán k identifikaci výdajů na individuální spotřebu třemi institucionálními sektory: domácnostmi, NISD a vládními institucemi (veřejnoprávními subjekty). Výdaje na individuální spotřebu jsou ty, které jsou vydávány ve prospěch jednotlivce nebo domácnosti.
1. Všechny spotřební výdaje domácnosti jsou definovány jako individuální; oddíly CZ-COICOP 01 až 12 určují účel těchto vydání.
2. Všechny spotřební výdaje NISD jsou také zpracovány podle pravidel ve prospěch jednotlivé domácnosti; CZ-COICOP oddíl 13 určuje účely výdajů NISD.
3. Pouze některé spotřební výdaje vládních institucí jsou definovány jako individuální.
Výdaje na služby široké veřejnosti, obranu, veřejný pořádek a bezpečnost, ekonomické záležitosti, ochranu životního prostředí, bydlení a společenská kulturní zařízení jsou uvažovány spíše ve prospěch společnosti jako celku než pro jednotlivé domácnosti a jsou označeny jako „výdaje na kolektivní spotřebu“ (nebo „aktuální finální spotřeba vládních institucí“ nebo „aktuální kolektivní spotřeba“) a jsou vyjmuty z CZ-COICOP. CZ-COICOP oddíl 14 identifikuje jenom ty výdaje vládních institucí, které jsou považovány za individuální a jsou klasifikovány podle účelu - jmenovitě: zdraví, vzdělávání, sociální péče, rekreace, kultura a sport.
V SNA z roku 1993 jsou výdaje na individuální spotřebu jak NPISH3) (NISD), tak vládních institucí v podstatě nazvány jako „sociální transfery“ a jsou přidávány k výdajům na „individuální spotřebu domácností“ k získání souhrnu nazvaného „aktuální finální spotřeba domácností“ (nebo „aktuální individuální spotřeba“).
Sloučením odpovídajících výdajů domácností, NISD a vládních institucí identifikuje CZ-COICOP výdaje, které tvoří tento souhrn a klasifikuje je podle účelů, kterých mají dosáhnout.
Závaznost a využití klasifikace
Klasifikace CZ-COICOP je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní právní předpis. CZ-COICOP je nedílnou součástí soustavy národních účtů, je také určen pro užití ve třech dalších statistických oblastech: přehledy rozpočtu domácností, indexy spotřebitelských cen a mezinárodní srovnání hrubého domácího produktu (HDP) a součást jeho výdajů.
Cíle definované v CZ-COICOP jsou založeny na klasifikacích spotřebitelských výdajů, aby tak sloužily různým analytickým aplikacím. Ačkoliv CZ-COICOP není přísně spojen s jakýmkoliv jednotlivým modelem chování spotřebitele, je klasifikace navržena tak, aby široce odrážela rozdíly důchodové pružnosti. Např. domácnosti s nízkými příjmy utratí relativně velkou část svého rozpočtu na potraviny, oblečení a bydlení, zatímco bohatší domácnosti utratí více za dopravu, vzdělávání, zdraví a rekreaci.
Předložení statistik CZ-COICOP
CZ-COICOP je uspořádán vertikálně - nejprve výdaje domácností, pak výdaje NISD a konečně výdaje vládních institucí. Je tak učiněno z důvodu větší výhodnosti při sestavování dat. V předkládání statistik v souladu s CZ-COICOP může být více informativní zobrazení v matici, jak je naznačeno v následující tabulce. Poslední sloupec ukazuje aktuální individuální spotřebu podle účelu a sloupce 2 až 4 ukazují přínosy tří institucionálních sektorů do tohoto souboru, týkající se domácností, NISD a vládních institucí.
Navrhované předkládání statistik CZ-COICOP v maticové podobě
             
----------------------------------------------------------------------------
Účel           CZ-COICOP  CZ-COICOP CZ-COICOP  Aktuální   
             domácnosti NISD    vládní    individuální 
                        instituce  spotřeba   
----------------------------------------------------------------------------
Potraviny          01                  01
a nealkoholické nápoje
----------------------------------------------------------------------------
Alkoholické nápoje, tabák a 02                  02
narkotika
----------------------------------------------------------------------------
Odívání a obuv       03                  03
----------------------------------------------------------------------------
Bydlení, voda, energie,   04     13.1    14.1   04+13.1+14.1  
Paliva
----------------------------------------------------------------------------
Bytové vybavení, zařízení  05                  05
domácnosti; opravy
----------------------------------------------------------------------------
Zdraví           06     13.2     14.2   06+13.2+14.2
----------------------------------------------------------------------------
Doprava           07                  07
----------------------------------------------------------------------------
Pošty a telekomunikace   08                  08
----------------------------------------------------------------------------
Rekreace a kultura     09     13.3     14.3   09+13.3+14.3
----------------------------------------------------------------------------
Vzdělávání         10     13.4     14.4   10+13.4+14.4
----------------------------------------------------------------------------
Stravování a ubytování   11                  11
----------------------------------------------------------------------------
Sociální péče        12.4    13.5     14.5   12.4+13.5+14.5
----------------------------------------------------------------------------
Ostatní zboží a služby   12                  12
             (kromě 12.4)             (kromě 12.4)
----------------------------------------------------------------------------             
Ostatní služby       13.6                 13.6
----------------------------------------------------------------------------
Celkem
----------------------------------------------------------------------------
Jednotky klasifikace
Pro výdaje na spotřebu domácností v oddílech 01 až 12 jsou jednotkami klasifikace výdaje na získání spotřebního zboží a služeb. Základní údaje obvykle pocházejí z jednoho nebo více následujících zdrojů: přehledy výdajů domácností, statistiky maloobchodních prodejů a odhady „toku zboží“, které obsahují vymezení celkové dodávky zboží a služeb do výrobní spotřeby a konečného užití. Důležitým bodem poznání je, že jednotkami klasifikace jsou výdaje na specifické zboží a služby; nejsou to výdaje na účely jako takové. Oddíly 01-12 CZ-COICOP upravují tyto základní statistiky do účelové klasifikace seskupením různého zboží a služeb, které jsou pokládány za vhodné k plnění jednotlivých cílů, jako je výživa těla, jeho ochrana proti nevlídnému počasí, prevence a léčení nemocí, získávání znalostí, cestování z místa na místo atd.
Většina zboží a služeb může být nepochybně přiřazena jednomu účelu, ale některé zboží a služby lze přiřadit více než jednomu účelu. Příkladem může být motorové palivo, které lze použít k pohonu vozidel klasifikovaných jako doprava stejně jako k pohonu vozidel klasifikovaných jako rekreační. Dalším příkladem jsou motorové saně a jízdní kola, která mohou být koupena pro dopravu nebo rekreaci.
Obecné pravidlo sledovalo přidělení víceúčelového zboží a služeb do oddílu, který reprezentuje převažující účel. Proto motorové palivo je uváděno pod „Dopravou". Tam, kde je převažující účel různý, byly víceúčelové položky přiděleny do oddílu, který reprezentuje hlavní účel, kde daná položka je obzvlášť důležitá. Výsledkem je, že motorové saně a jízdní kola jsou přidělena do „Dopravy", protože je to jejich obvyklá funkce. Příklady ostatních víceúčelových položek: jídlo konzumované mimo domov, které je uvedeno pod „Stravováním a ubytováním“ a ne pod „Potravinami a nealkoholickými nápoji“; kempinkové vozy, které jsou uvedeny pod „Rekreací a kulturou“ a ne pod „Dopravou“; obuv na košíkovou a jiná sportovní obuv, vhodná pro denní nošení nebo volné chvíle je uvedena pod „Oděvy a obuví“ a ne pod „Rekreací a kulturou“.
Zboží a služby pro smíšené účely
Jednotlivé výdaje se mohou někdy skládat ze svazku zboží a služeb, které slouží dvěma nebo více účelům. Např. nákup všeobsahujícího turistického zájezdu bude zahrnovat také platbu za dopravu, ubytování a stravování, nebo vzdělávací služby mohou zahrnovat platby za zdravotní péči, dopravu, ubytování, stravu, vzdělávací materiály apod., pokud je taková služba poskytována přímo školou.
Výdaje kryjící dva nebo více účelů jsou posuzovány případ od případu s cílem získat specifikaci účelu, tj. tak přesný, jak jen je to možné s přihlédnutím k dostupnosti dat. Proto nákupy zájezdových dovolených jsou uvedeny pod „Dovolená s komplexními službami" bez pokusu izolovat jednotlivé účely jako doprava, ubytování, stravování. Na druhé straně platby za vzdělávací služby mohou být rozvrženy, pokud je to možné, na vzdělávání, zdravotnictví, dopravu, stravování, ubytování, rekreaci, kulturu a sport.
Dva další příklady položek se smíšenými účely jsou nákup služeb pro hospitalizované pacienty, zahrnující platby na lékařskou péči, ubytování a stravování; nákup dopravních služeb, které v ceně vstupenky zahrnují jídlo a umístění. V obou případech neexistuje pokus izolovat jednotlivé účely. Nákup služeb pro hospitalizované pacienty je uveden pod „Ústavní zdravotní péčí" a nákup dopravních služeb s ubytováním a stravováním je uveden pod „Dopravními službami".
Typ produktu
Většina tříd se skládá ze zboží nebo služeb. Třídy obsahující zboží jsou označeny buď jako netrvanlivé (NT), střednětrvanlivé (ST) nebo trvanlivé (T). Třídy skládající se ze „služeb“ jsou označeny (S). Rozdíl mezi netrvanlivým a trvanlivým zbožím je založen na tom, zda lze zboží použít jen jednou nebo zda je lze použít opakovaně nebo nepřetržitě po dobu značně delší než 1 rok. Kromě toho trvanlivé zboží (např. motorová vozidla, ledničky, pračky, televize) mají relativně vyšší nákupní cenu. Zboží střednětrvanlivé se liší od trvanlivého tím, že jeho očekávaná doba životnosti (i když může být i delší než 1 rok) je často podstatně kratší a jeho nákupní cena je podstatně nižší než u trvanlivého zboží. Některé třídy z praktických důvodů obsahují jak zboží, tak služby (je obtížné rozdělit je na zboží a služby). Takové třídy jsou obvykle označeny (S), protože prvek služby je považován za převažující. Podobně existují třídy, které obsahují buď netrvanlivé a střednětrvanlivé zboží, nebo trvanlivé zboží. Takové třídy jsou označeny (NT), (ST) nebo (T) podle toho, jaký typ zboží je v nich považován za nejdůležitější.
Vazba na ostatní klasifikace
V klasifikaci CZ-COICOP(99) je uvedena v části V. návaznost na Standardní klasifikaci produkce (SKP), zavedenou k 1.1.1994 (Opatření ČSÚ, částka 69/1993 Sb.). Návaznost je uvedena u čtyřmístného kódu CZ-COICOP(99) do hloubky 2 až 6-ti míst SKP, dle potřeby. Jedná se pouze o orientační převodník. U oddílů 13 a 14 návaznost není uvedena vzhledem k tomu, že v těchto oddílech jsou tříděny duplicitně výdaje institucí.
Vysvětlivky ke klasifikaci
Vysvětlivky k CZ-COICOP(99) jsou uvedeny v části IV. klasifikace a pro lepší orientaci při zatřiďování podle CZ-COICOP(99) obsahují věcné a závazné definiční vymezení obsahu až do hloubky tříd klasifikace (4 míst). Výčet zboží a služeb nemusí být všude vyčerpávající, ale jasně určuje, kam příbuzné neuvedené zboží a služby patří.
Přehled změn 2. vydání CZ-COICOP(99) oproti 1. vydání CZ-COICOP (1997) (Aktualizace provedena “Opatřením ČSÚ” částka N21/1998 Sb. a částka 94/2000 Sb.)
------------------------------------------------------------------------------
Kód platný   Název platný              Kód dřívější  Pozn.
------------------------------------------------------------------------------
01.2.2     Minerální vody, nealkoholické nápoje,
        ovocné a zeleninové šťávy        01.2.2     U
02.2.0     Tabák                  02.2.1     Z
02.3.0     Narkotika                02.3.1     Z
03.1.4     Čištění, opravy a půjčování oděvů    03.1.4     
04.2.1     Imputované nájemné vlastníků–nájemníků 04.2.1     U
04.4      Ostatní služby související s bydlením  04.4 U     
04.4.1     Dodávka vody (vodné)          04.4.2     Z
04.4.2     Sběr pevných odpadů           04.4.1     Z
04.4.3     Odvádění odpadních vod kanalizací
        (stočné)                04.4.3 č    Z
04.4.4     Ostatní služby související s bydlením
        jinde neuvedené             04.4.3 č    Z,U
04.5.5     Tepelná energie             04.5.5     U
05.3.3     Opravy domácích přístrojů a spotřebičů 05.3.3     U
05.4.0     Skleněné, keramické, stolní a kuchyňské
        potřeby pro domácnost          05.4.1     Z
05.6.2     Služby domácího personálu a služby pro 
        domácnost                05.6.2     U
06       Zdraví                 06       U
06.1      Léčiva a zdravotnické prostředky    06.1      U
06.1.2     Ostatní zdravotnické výrobky      06.1.2 č    Z
06.1.3     Léčebné a protetické prostředky     06.1.2 č    Z, U
06.2.3     č Ambulantní zdravotní péče ostatní   06.2.3     Z, U
06.2.3     č Ambulantní zdravotní péče ostatní   06.2.4     Z, U
06.3.0     Ústavní zdravotní péče         06.3.1     Z
07.1.4     Povozy tažené zvířaty -                 Z
07.3.5     Kombinovaná osobní doprava -              Z
07.3.6     Ostatní placené služby v dopravě    07.3.5     Z
08.1.0     Poštovní služby             08.1.1     Z
08.2      Telefonní a telefaxové zařízení     08.1 č     Z
08.2.0     Telefonní a telefaxové zařízení     08.1.2     Z
08.3      Telefonické a telefaxové služby     08.1 č     Z
08.3.0     Telefonické a telefaxové služby     08.1.3     Z
09       Rekreace a kultura           09       U
09.2.1     Výrobky dlouhodobé spotřeby pro
        rekreaci ve volné přírodě        09.2.1 č    Z
09.2.2     Hudební nástroje a výrobky dlouhodobé          
        spotřeby pro rekreaci uvnitř      09.2.1 č    Z
09.2.3     Údržba a opravy ostatních výrobků
        dlouhodobé spotřeby pro rekreaci
        a kulturu                09.2.2     Z
09.3.2     Zařízení pro sport, kempink a rekreaci
        ve volné přírodě včetně oprav      09.3.1 č    Z
09.3.3     Květiny a zahrady            09.3.2     Z
09.3.4     Domácí zvířata a potřeby pro jejich chov 09.3.3 č    Z
09.3.5     Veterinární a ostatní služby pro domácí
        zvířata                 09.3.3 č    Z
10       Vzdělávání               10       U
10.1      Preprimární a primární vzdělávání    10.1 č     Z, U
10.1.0     Preprimární a primární vzdělávání    10.1.1     Z, U
10.2      Sekundární vzdělávání          10.1 č     Z, U
10.2.0     Sekundární vzdělávání          10.1.2     Z, U
10.3      Postsekundární vzdělávání nižší než           
        terciární                10.1 č     Z, U
10.3.0     Postsekundární vzdělávání nižší než           
        terciární                10.1.3     č Z, U
10.4      Terciární vzdělávání          10.1 č     Z, U
10.4.0     Terciární vzdělávání          10.1.3 č    Z, U
10.5      Vzdělávání nedefinované podle úrovně  10.1 č Z,    U
10.5.0     Vzdělávání nedefinované podle úrovně  10.1.4 Z,    U
11       Stravování a ubytování         11       U
11.1.1     Restaurace, kavárny a podobná zařízení 11.1.1     U
11.2.0     Ubytovací služby            11.2.1     Z
12       Ostatní zboží a služby         12       U
12.1.3     Ostatní předměty a výrobky pro osobní
        péči                  12.1.2 č    Z
12.2      Prostituce               12.1.3     Z
12.2.0     Prostituce               12.1.3     Z
12.3      Osobní potřeby a doplňky jinde neuvedené     12.2      Z, U
12.3.1     Klenoty, hodiny a hodinky        12.2.1     Z
12.3.2     Ostatní osobní potřeby a doplňky    12.2.2     Z, U
12.4      Sociální péče              12.3      Z
12.4.0     Sociální péče              12.3.1     Z
12.4.0     Sociální péče              12.3.2     Z
12.5      Pojištění                12.4      Z
12.5.1     Životní pojištění            12.4.1     Z
12.5.2     Pojištění související s bydlením    12.4.2     Z
12.5.3     Pojištění související se zdravím    12.4.3     Z
12.5.4     Pojištění související s dopravou    12.4.5     č Z
12.5.5     č Ostatní pojištění           12.4.4     Z
12.5.5     č Ostatní pojištění           12.4.5 č    Z
12.6      Finanční služby jinde neuvedené     12.5      Z
12.6.1     Finanční zprostředkovatelské služby           
        nepřímo měřené (FISIM)         12.5.2     Z
12.6.2     Finanční služby jinde neuvedené     12.5.1     Z
12.7      Ostatní služby jinde neuvedené     12.6      Z
12.7.0     Ostatní služby jinde neuvedené     12.6.1     Z
13.1      Bydlení                 13.7  Z, U
13.1.0     Bydlení                 13.7.1 Z, U
13.2      Zdraví                 13.1  Z, U
13.2.1     Léčiva                 13.1.1 č Z
13.2.2     Ostatní zdravotnické výrobky      13.1.1 č Z
13.2.3     Léčebné a protetické prostředky     13.1.1 č Z, U
13.2.4     Ambulantní lékařská péče        13.1.2 Z
13.2.5     Ambulantní stomatologická péče     13.1.3 Z
13.2.6     Ambulantní zdravotní péče ostatní    13.1.4 Z, U
13.2.7     Ústavní zdravotní péče         13.1.5 Z
13.2.8     Ostatní zdravotnické služby       13.1.6 Z, U
13.3      Rekreace a kultura           13.2  Z
13.3.1     Rekreační a sportovní služby      13.2.1 Z
13.3.2     Kulturní služby             13.2.2 Z
13.4.1     Preprimární a primární vzdělávání    13.4.1 U
13.4.2     Sekundární vzdělávání          13.4.2 U
13.4.3     Postsekundární vzdělávání nižší než
        terciární                13.4.3 č Z, U
13.4.4     Terciární vzdělávání          13.4.3 č Z, U
13.4.5     Vzdělávání nedefinované podle úrovně  13.4.4 Z, U
13.4.6     Ostatní vzdělávací služby        13.4.5 Z, U
13.5.0     Sociální péče              13.5.1 Z
13.6.1     Náboženství               13.3.1 Z, U
13.6.2     č Politické strany, odborové
        a profesní organizace          13.6.1 Z, U
13.6.2     č Politické strany, odborové
        a profesní organizace          13.6.2 Z, U
13.6.3     Ochrana životního prostředí       13.8.1 Z
13.6.4     Služby jinde neuvedené         13.9.1 Z
14       Výdaje vládních institucí na individuální
        spotřebu                14 U
14.1      Bydlení                 14.5 Z, U
14.1.0     Bydlení                 14.5.1 Z, U
14.2      Zdraví                 14.1 Z, U
14.2.1     Léčiva                 14.1.1 č Z
14.2.2     Ostatní zdravotnické výrobky      14.1.1 č Z
14.2.3     Léčebné a protetické prostředky     14.1.1 č Z, U
14.2.4     Ambulantní lékařská péče        14.1.2 Z
14.2.5     Ambulantní stomatologická péče     14.1.3 Z
14.2.6     Ambulantní zdravotní péče ostatní    14.1.4 Z, U
14.2.7     Ústavní zdravotní péče         14.1.5 Z
14.2.8     Veřejné zdravotnické služby       14.1.6 Z
14.3      Rekreace a kultura           14.2  Z
14.3.1     Rekreační a sportovní služby      14.2.1 Z
14.3.2     Kulturní služby             14.2.2 Z
14.4      Vzdělávání               14.3  Z
14.4.1     Preprimární a primární vzdělávání    14.3.1 Z, U
14.4.2     Sekundární vzdělávání          14.3.2 Z, U
14.4.3     Postsekundární vzdělávání nižší než
        terciární                14.3.3 č Z, U
14.4.4     Terciární vzdělávání          14.3.3 č Z, U
14.4.5     Vzdělávání nedefinované podle úrovně  14.3.4 Z, U
14.4.6     Pomocné služby ve vzdělávání      14.3.5 Z
14.5      Sociální péče              14.4 Z
14.5.0     Sociální péče              14.4.1 Z
------------------------------------------------------------------------------
“č” u platného kódu znamená, že nová položka CZ-COICOP byla dříve obsažena ve více položkách; u dřívějšího kódu naopak toto označení znamená, že položka byla rozdělena do několika nových - nyní platných položek
„U“ v Pozn. znamená upřesnění názvu položky
„Z“ v Pozn. znamená změnu kódu položky
SYSTEMATICKÁ ČÁST
Přehled oddílů klasifikace
01 Potraviny a nealkoholické nápoje
02 Alkoholické nápoje, tabák a narkotika
03 Odívání a obuv
04 Bydlení, voda, energie, paliva
05 Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy
06 Zdraví
07 Doprava
08 Pošty a telekomunikace
09 Rekreace a kultura
10 Vzdělávání
11 Stravování a ubytování
12 Ostatní zboží a služby
13 Výdaje neziskových institucí sloužících domácnostem (NISD) na individuální spotřebu
14 Výdaje vládních institucí na individuální spotřebu
Systematická část klasifikace
(Přehled oddílů, skupin a tříd klasifikace)
01   POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
01.1  Potraviny
01.1.1 Pekárenské výrobky; obiloviny (NT)
01.1.2 Maso (NT)
01.1.3 Ryby (NT)
01.1.4 Mléko, sýry a vejce (NT)
01.1.5 Oleje a tuky (NT)
01.1.6 Ovoce (NT)
01.1.7 Zelenina (NT)
01.1.8 Cukr, marmeláda, med, čokoláda, cukrovinky a cukrářské výrobky (NT)
01.1.9 Potravinářské výrobky a přípravky jinde neuvedené (NT)
01.2  Nealkoholické nápoje
01.2.1 Káva, čaj a kakao (NT)
01.2.2 Minerální vody, nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové šťávy (NT)
02   ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK A NARKOTIKA
02.1  Alkoholické nápoje
02.1.1 Lihoviny (NT)
02.1.2 Vína (NT)
02.1.3 Piva (NT)
02.2  Tabák
02.2.0 Tabák (NT)
02.3  Narkotika
02.3.0 Narkotika (NT)
03   ODÍVÁNÍ A OBUV
03.1  Odívání
03.1.1 Oděvní materiály (ST)
03.1.2 Oděvy (ST)
03.1.3 Oděvní doplňky a textilní galanterie (ST)
03.1.4 Čištění, opravy a půjčování oděvů (S)
03.2  Obuv včetně oprav a půjčování
03.2.1 Obuv (ST)
03.2.2 Opravy a půjčování obuvi (S)
04   BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA
04.1  Nájemné z bytu
04.1.1 Nájemné placené nájemníky za první (hlavní) bydliště (S)
04.1.2 Ostatní nájemné (S)
04.2  Imputované nájemné za bydlení
04.2.1 Imputované nájemné vlastníků - nájemníků (S)
04.2.2 Ostatní imputované nájemné (S)
04.3  Běžná údržba a drobné opravy bytu
04.3.1 Výrobky pro běžnou údržbu a drobné opravy bytu (NT)
04.3.2 Služby pro běžnou údržbu a drobné opravy bytu (S)
04.4  Ostatní služby související s bydlením
04.4.1 Dodávka vody (vodné) (NT)
04.4.2 Sběr pevných odpadů (S)
04.4.3 Odvádění odpadních vod kanalizací (stočné) (S)
04.4.4 Ostatní služby související s bydlením jinde neuvedené (S)
04.5  Elektrická a tepelná energie, plyn a ostatní paliva
04.5.1 Elektrická energie (NT)
04.5.2 Plynná paliva (NT)
04.5.3 Kapalná paliva (NT)
04.5.4 Tuhá paliva (NT)
04.5.5 Tepelná energie (NT)
05   BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI; OPRAVY
05.1  Nábytek, bytové zařízení a výzdoba, koberce 
    a ostatní podlahová krytina; opravy
05.1.1 Nábytek a bytové zařízení (T)
05.1.2 Koberce a ostatní podlahová krytina (T)
05.1.3 Opravy nábytku, zařízení a podlahových krytin (S)
05.2  Bytový textil
05.2.0 Bytový textil (ST)
05.3  Přístroje a spotřebiče pro domácnost včetně oprav
05.3.1 Hlavní (velké) přístroje pro domácnost elektrické a neelektrické (T)
05.3.2 Malé domácí elektrické spotřebiče (ST)
05.3.3 Opravy domácích přístrojů a spotřebičů (S)
05.4  Skleněné, keramické, stolní a kuchyňské potřeby pro domácnost
05.4.0 Skleněné, keramické, stolní a kuchyňské potřeby pro domácnost (ST)
05.5  Nářadí, nástroje a různé potřeby pro dům a zahradu
05.5.1 Nástroje a nářadí dlouhodobé spotřeby pro dům a zahradu
    včetně oprav (T)
05.5.2 Nástroje a nářadí krátkodobé spotřeby pro dům a zahradu
    včetně oprav (ST)
05.6  Zboží a služby pro běžnou údržbu domácnosti
05.6.1 Spotřební zboží pro domácnost (NT)
05.6.2 Služby domácího personálu a služby pro domácnost (S)
06   ZDRAVÍ
06.1  Léčiva a zdravotnické prostředky
06.1.1 Léčiva (NT)
06.1.2 Ostatní zdravotnické výrobky (NT)
06.1.3 Léčebné a protetické prostředky (T)
06.2  Ambulantní zdravotní péče
06.2.1     Ambulantní lékařská péče (S)
06.2.2 Ambulantní stomatologická péče (S)
06.2.3 Ambulantní zdravotní péče ostatní (S)
06.3  Ústavní zdravotní péče
06.3.0 Ústavní zdravotní péče (S)
07   DOPRAVA
07.1  Nákup automobilů, motocyklů a jízdních kol
07.1.1 Automobily (T)
07.1.2 Motocykly (T)
07.1.3 Jízdní kola (T)
07.1.4 Povozy tažené zvířaty (T)
07.2  Provoz osobních dopravních prostředků
07.2.1 Náhradní díly a příslušenství pro osobní dopravní prostředky (ST)
07.2.2 Pohonné hmoty, oleje a pod. přípravky pro osobní dopravní prostředky (NT)
07.2.3 Údržba a opravy osobních dopravních prostředků (S)
07.2.4 Ostatní služby týkající se prostředků osobní dopravy (S)
07.3  Dopravní služby
07.3.1 Kolejová osobní doprava (S)
07.3.2 Silniční osobní doprava (S)
07.3.3 Letecká osobní doprava (S)
07.3.4 Námořní a říční osobní doprava (S)
07.3.5 Kombinovaná osobní doprava (S)
07.3.6 Ostatní placené služby v dopravě (S)
08   POŠTY A TELEKOMUNIKACE
08.1  Poštovní služby
08.1.0 Poštovní služby (S)
08.2  Telefonní a telefaxové zařízení
08.2.0 Telefonní a telefaxové zařízení (T)
08.3  Telefonické a telefaxové služby
08.3.0 Telefonické a telefaxové služby (S)
09   REKREACE A KULTURA
09.1  Zařízení a vybavení audiovizuální, fotografická a pro zpracování dat
    včetně oprav
09.1.1 Zařízení pro příjem, záznam a reprodukci obrazu a zvuku (T)
09.1.2 Fotografická a kinematografická zařízení a optické přístroje (T)
09.1.3 Zařízení pro zpracování dat (T)
09.1.4 Nosná média pro záznam obrazu a zvuku (ST)
09.1.5 Opravy zařízení a vybavení audiovizuálního, fotografického 
    a pro zpracování dat (S)
09.2  Ostatní výrobky dlouhodobé spotřeby pro rekreaci a kulturu
    včetně oprav
09.2.1 Výrobky dlouhodobé spotřeby pro rekreaci ve volné přírodě (T)
09.2.2 Hudební nástroje a výrobky dlouhodobé spotřeby pro rekreaci uvnitř (T)
09.2.3 Údržba a opravy ostatních výrobků dlouhodobé spotřeby pro rekreaci a kulturu (S)
09.3  Ostatní rekreace včetně vybavení; květiny, zahrady a domácí zvířata
09.3.1 Hry, hračky a sběratelské předměty (ST)
09.3.2 Zařízení pro sport, kempink a rekreaci ve volné přírodě včetně oprav (ST)
09.3.3 Květiny a zahrady (NT)
09.3.4 Domácí zvířata a potřeby pro jejich chov (NT)
09.3.5 Veterinární a ostatní služby pro domácí zvířata (S)
09.4  Rekreační a kulturní služby
09.4.1 Rekreační a sportovní služby (S)
09.4.2 Kulturní služby (S)
09.4.3 Herny, loterie (S)
09.5  Noviny, knihy a papírenské zboží
09.5.1 Knihy (ST)
09.5.2 Noviny a periodické časopisy (NT)
09.5.3 Ostatní tiskoviny (NT)
09.5.4 Papírenské zboží, potřeby k psaní a kreslení (NT)
09.6  Dovolená s komplexními službami
09.6.0 Dovolená s komplexními službami (S)
10   VZDĚLÁVÁNÍ
10.1  Preprimární a primární vzdělávání
10.1.0 Preprimární a primární vzdělávání (S)
10.2  Sekundární vzdělávání
10.2.0 Sekundární vzdělávání (S)
10.3  Postsekundární vzdělávání nižší než terciární
10.3.0 Postsekundární vzdělávání nižší než terciární (S)
10.4  Terciární vzdělávání
10.4.0 Terciární vzdělávání (S)
10.5  Vzdělávání nedefinované podle úrovně
10.5.0 Vzdělávání nedefinované podle úrovně (S)
11   STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
11.1  Stravovací služby
11.1.1 Restaurace, kavárny a podobná zařízení (S)
11.1.2 Jídelny (S)
11.2  Ubytovací služby
11.2.0 Ubytovací služby (S)
12   OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
12.1  Osobní péče
12.1.1 Kadeřnické salony a zařízení osobní péče (S)
12.1.2 Elektrické přístroje pro osobní péči (T)
12.1.3 Ostatní předměty a výrobky pro osobní péči (NT)
12.2  Prostituce
12.2.0 Prostituce (S)
12.3  Osobní potřeby a doplňky jinde neuvedené
12.3.1 Klenoty, hodiny a hodinky (T)
12.3.2 Ostatní osobní potřeby a doplňky (ST)
12.4  Sociální péče
12.4.0 Sociální péče (S)
12.5  Pojištění
12.5.1 Životní pojištění (S)
12.5.2 Pojištění související s bydlením (S)
12.5.3 Pojištění související se zdravím (S)
12.5.4 Pojištění související s dopravou (S)
12.5.5 Ostatní pojištění (S)
12.6  Finanční služby jinde neuvedené
12.6.1 Finanční zprostředkovatelské služby nepřímo měřené (FISIM) (S)
12.6.2 Finanční služby jinde neuvedené (S)
12.7  Ostatní služby jinde neuvedené
12.7.0 Ostatní služby jinde neuvedené (S)
13   VÝDAJE NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ SLOUŽÍCÍCH
    DOMÁCNOSTEM (NISD) NA INDIVIDUÁLNÍ SPOTŘEBU
13.1  Bydlení
13.1.0 Bydlení (S)
13.2  Zdraví
13.2.1 Léčiva (NT)
13.2.2 Ostatní zdravotnické výrobky (NT)
13.2.3 Léčebné a protetické prostředky (T)
13.2.4 Ambulantní lékařská péče (S)
13.2.5 Ambulantní stomatologická péče (S)
13.2.6 Ambulantní zdravotní péče ostatní (S)
13.2.7 Ústavní zdravotní péče (S)
13.2.8 Ostatní zdravotnické služby (S)
13.3  Rekreace a kultura
13.3.1 Rekreační a sportovní služby (S)
13.3.2 Kulturní služby (S)
13.4  Vzdělávání
13.4.1 Preprimární a primární vzdělávání (S)
13.4.2 Sekundární vzdělávání (S)
13.4.3 Postsekundární vzdělávání nižší než terciární (S)
13.4.4 Terciární vzdělávání (S)
13.4.5 Vzdělávání nedefinované podle úrovně (S)
13.4.6 Ostatní vzdělávací služby (S)
13.5  Sociální péče
13.5.0 Sociální péče (S)
13.6  Ostatní služby
13.6.1 Náboženství (S)
13.6.2 Politické strany, odborové a profesní organizace (S)
13.6.3 Ochrana životního prostředí (S)
13.6.4 Služby jinde neuvedené (S)
14   VÝDAJE VLÁDNÍCH INSTITUCÍ NA INDIVIDUÁLNÍ
    SPOTŘEBU
14.1  Bydlení
14.1.0 Bydlení (S)
14.2  Zdraví
14.2.1 Léčiva (NT)
14.2.2 Ostatní zdravotnické výrobky (NT)
14.2.3 Léčebné a protetické prostředky (T)
14.2.4 Ambulantní lékařská péče (S)
14.2.5 Ambulantní stomatologická péče (S)
14.2.6 Ambulantní zdravotní péče ostatní (S)
14.2.7 Ústavní zdravotní péče (S)
14.2.8 Veřejné zdravotnické služby (S)
14.3  Rekreace a kultura
14.3.1 Rekreační a sportovní služby (S)
14.3.2 Kulturní služby (S)
14.4  Vzdělávání
14.4.1 Preprimární a primární vzdělávání (S)
14.4.2 Sekundární vzdělávání (S)
14.4.3 Postsekundární vzdělávání nižší než terciární (S)
14.4.4 Terciární vzdělávání (S)
14.4.5 Vzdělávání nedefinované podle úrovně (S)
14.4.6 Pomocné služby ve vzdělávání (S)
14.5  Sociální péče
14.5.0 Sociální péče (S)
1) System of National Accounts 1993 (SNA)
2) Klasifikace CZ-COFOG zavedena „Opatřením ČSÚ“ částka 2/1997 Sb., a Klasifikace CZ-COPNI zavedena „Opatřením ČSÚ“ částka 89/2000 Sb.
3) NPISH (Non-Profit Institution Serving Households) v mezinárodním standardu COICOP = NISD v národní verzi CZ-COICOP