Zákon ze dne 24.4.1936, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 24. listopadu 1926, č. 218 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském)

13.5.1936 | Sbírka:  120/1936 Sb. | Částka:  32/1936ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 218/1926 Sb.
Pasivní derogace: 115/1953 Sb.
120/1936 Sb.
Zákon
ze dne 24. dubna 1936,
kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 24. listopadu 1926, č. 218 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském)
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon č. č. 218/1926 Sb. z. a n., se mění a doplňuje takto:
1. § 4, odst. 2, č. 6 se doplňuje těmito slovy:
"a plány na celkovou nebo částečnou úpravu obcí a vůbec větších oblastí, pokud nejde o úkoly povahy výhradně technické;"
2. Za § 16 se vkládá § 16a) tohoto znění:
"Rozšiřování díla rozhlasem (radiem)
(1) Podniky pro šíření děl literárních, uměleckých a fotografických rozhlasem (radiem), provozované státem nebo za dozoru a účasti státu tuzemskými společnostmi, mohou se domáhati, aby původce díla, které bylo již celé vydáno, za přiměřenou odměnu dal svolení k jeho šíření rozhlasem (radiem). Ustanovení § 11, odst. 3 platí i tu.
(2) Svolení může býti odepřeno, je-li to odůvodněno povahou díla nebo nemajetkovými zájmy původskými.
(3) Předpisu § 30 je tu užíti obdobně též na díle literární, na díla výtvarných umění a na díla fotografická. Jinak spory o výši odměny náleží rozhodovati věcně příslušnému soudu obchodnímu v Praze."
3. § 18 se doplňuje třetím odstavcem tohoto znění:
"(3) Převede-li původce do vlastnictví jiné osoby plány nebo náčrtky k dílu umění stavitelského nebo plány upravovací (§ 4, odst. 2, č. 6), nabývá vlastník práva k provedení díla nebo jeho části nebo práva k jakémukoliv napodobení, rozmnožení nebo zpracování plánů nebo náčrtků jen za zvláštní přiměřenou odměnu. Právní jednání tomu odporující jsou neplatná, ačli se původské právo k takovým plánům nebo náčrtkům nepřevádí smlouvou darovací."
4. § 21 se mění a bude zníti:
"Původce má výhradné právo dílo uveřejniti, rozmnožovati, odbývati, užívati ho k přenesení na nástroje nebo na jejich zařízení, určené k mechanickému přednesu, jakož i k veřejnému přednesu takovými nástroji, nebo k znázornění obsahu díle kinematografií nebo podobným postupem, šířiti je rozhlasem nebo jinými technickými prostředky a veřejně je přednášeti, a dílo divadelní a kinematografické (§ 4, odst. 2, č. 2) také veřejně provozovati. Oprávnění tato vztahují se na dílo jak v původní podobě, tak i v překladu nebo v jiném zpracování (§ 7) bez újmy práva zpracovatelova (§ 9), jakož i s výhradou případu uvedeného v § 23, č. 1."
5. § 23, č. 7 se mění a bude zníti:
"7. užije vydaného díla při samostatné přednášce vědecké nebo při veřejném přednesu k účelům školským a výchovným."
6. § 24, odst. 1 a 2 a nadpis § 24 se mění a budou zníti:
"Články a zprávy v novinách a časopisech
(1) Články a stati časového významu o otázkách hospodářských, politických, kulturních a náboženských, uveřejněné v novinách nebo v časopisech, mohou býti k výměně názorů v jiných novinách nebo časopisech otištěny, není-li to výslovně zapověděno. K zápovědi stačí všeobecná výhrada na čelním místě novin nebo časopisu. Při otisku jest zřetelně udati pramen i původce, byl-li uveden.
(2) Jiné články a stati, romány, novely, povídky a básně, jakož i pojednání zábavného, vědeckého, technického nebo uměleckého obsahu, uveřejněné v novinách nebo v časopisech, nesmějí býti otištěny jinde bez původcova svolení, třebas nebyla učiněna výhrada podle odstavce prvního."
7. § 27, odst. 1 se mění a bude zníti:
"(1) Původce má výhradné právo dílo uveřejniti, rozmnožovati, odbývati, veřejně provozovati, šířiti rozhlasem nebo jinými technickými prostředky, užívati ho k přenesení na nástroje nebo na jejich zařízení, určené k mechanickému přednesu, jakož i k veřejnému přednesu takovými nástroji. Oprávnění tato vztahují se na dílo jak v původní podobě, tak i na jeho zpracování (§ 7) bez újmy práv zpracovatelových (§ 9), jakož i s výhradou případu uvedeného v § 29, č. 1."
8. Za § 30 se vkládá § 30a) tohoto znění:
"Výkon práv odborným sdružením
(1) Rozhodnutím ministerstva školství a národní osvěty, uveřejněným v Úředním listě republiky Československé, může býti tuzemskému odbornému sdružení, které se zabývá vybíráním provozovacích honorářů (§ 30, odst. 1) a svou vážností a činností zaručuje náležitou ochranu příslušných zájmů, přiznáno výhradné právo na území republiky Československé udíleti svolení:
1. k veřejnému nedivadelnímu provozování chráněných hudebních děl s textem nebo bez textu a k veřejnému přednesu takových děl nástroji nebo jejich zařízeními určenými k mechanickému přednesu;
2. k užití takových děl k přenesení na nástroje nebo na jejich zařízení určené k mechanickému přednesu;
3. k šíření takových děl rozhlasem nebo jinými technickými prostředky a výhradné právo vybírati za udělené svolení honorář.
(2) Práva uvedená v odstavci 1 pod č. 1 až 3 mohou býti přiznána tuzemskému odbornému sdružení také jednotlivě.
(3) Vládním nařízením mohou býti vydány bližší předpisy o přiznání a výkonu práv uvedených v odstavci 1, zvláště o součinnosti veřejných úřadů nebo obcí se sdružením, kterému byla práva přiznána, jakož i o povinnostech osob, které se ucházejí o svolení podle odstavce 1.
(4) Na případy, kdy svolení dává sám původce nebo jeho dědic, se výhradná práva sdružení nevztahují."
9. § 31 odst. 1 se mění a bude zníti:
"(1) Původce má výhradné právo dílo uveřejniti, rozmnožovati, napodobovati, veřejně vystavovati, rozmnoženiny nebo napodobeniny odbývati a veřejně předváděti mechanickými nebo optickými zařízeními a šířiti radiem nebo jinými technickými prostředky."
10. § 36, odst. 1 se mění a bude zníti:
"(1) Původce má výhradné právo dílo uveřejniti, rozmnožovati, napodobovati, veřejně vystavovati, veřejně mechanickými nebo optickými zařízeními předváděti, šířiti radiem nebo jinými technickými prostředky a rozmnoženiny (napodobeniny) odbývati."
Čl.II
Zákon tento provedou ministři spravedlnosti, vnitra, školství a národní osvěty, pošt a telegrafů v dohodě se zúčastněnými ministry.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Černý v. r.
Tučný v. r.